Aktualności

Zaprzęgowa próba dzielności ogierów

29 października 2019 · Kategoria: ZT Ogierów, · Rasa: ,,,,,,,

Informujemy, że w dniach 7 – 9 listo­pa­da w Książu odbę­dą się: polo­wa zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­nych oraz  zaprzę­go­wa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów rasy ślą­skiej, koń­czą­ca 60-dniowy tre­ning sta­cjo­nar­ny w Zakładzie Treningowym w Książu.

Próba koni ras szla­chet­nych roz­pocz­nie się w czwar­tek, 7 listo­pa­da, o godzi­nie 13:00 – ogie­ry zosta­ną pod­da­ne testo­wi obce­go powo­żą­ce­go, nato­miast start pró­by ogie­rów ślą­skich został zapla­no­wa­ny na pią­tek, 8 listo­pa­da, o godzi­nie 8:00.

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my!

Hodowca i Jeździec