Aktualności

Polskie konie jadą do Pompadour

7 września 2015 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,

Dziś we Francji roz­po­czy­na się „Wielki Tydzień Pompadour” w ramach któ­re­go roze­gra­ne zosta­ną Mistrzostwa Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW oraz Czempionat Francji Koni Angloarabskich, któ­ry m.in. za spra­wą pol­skich hodow­ców otrzy­mał już ran­gę mię­dzy­na­ro­do­wą.

Od trzech lat konie mało­pol­skie speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do ksiąg anglo­arab­skich z powo­dze­niem rywa­li­zu­ją z anglo­ara­ba­mi fran­cu­ski­mi i wło­ski­mi. W tym roku w Pompadour wystą­pi 8 pol­skich koni – trzy kla­cze 3‑letnie oraz dwa ogie­ry i trzy kla­cze 2‑letnie. Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem zgło­szo­nych koni.

IMG_2125_przyciete

Hodowca i Jeździec