Aktualności

Ciekawa dwudniówka na Służewcu

4 września 2015 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Podczas pierw­sze­go wrze­śnio­we­go week­en­du na Torze Służewiec roze­gra­nych zosta­nie łącz­nie 17 gonitw, dzie­więć w sobo­tę i osiem w nie­dzie­lę.

Ciekawie zapo­wia­da się rywa­li­za­cja w trzech goni­twach poza­gru­po­wych. Trzyletnie i star­sze konie powal­czą w wyści­gach kat. B na dystan­sach: 2.200 m (Nagroda Korabia, nie­dzie­la godz. 1430) oraz 1.600 m (Nagroda Przedświta, sobo­ta godz. 1530). Natomiast dwu­let­nie konie peł­nej krwi angiel­skiej zmie­rzą się w goni­twie o Nagrodę Dakoty (1300m, nie­dzie­la godz. 16.30).

Z pozo­sta­łych gonitw war­to zwró­cić uwa­gę na sobot­nią goni­twę uczniow­ską, któ­ra jest kolej­ną odsło­ną rywa­li­za­cji w cyklu Czempionatu Młodych Jeźdźców. Obecnie w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pro­wa­dzi Ireneusz Wójcik przed Iuliią BieliakKonradem Mazurem.

W sobo­tę wyda­rze­nie roz­pocz­nie się o godzi­nie 1330, w nie­dzie­lę o godzi­nie 1400 a zakoń­czą oko­ło godzi­ny 1800. Tradycyjnie już z myślą o naj­młod­szych w week­end przy­go­to­wa­ny zosta­nie mini plac zabaw przed Trybuną Główną.

Bilety wstę­pu od 5 zł do 25 zł.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.pl

wrześniowy weekend

Hodowca i Jeździec