Aktualności

87.000 € do wygrania w międzynarodowych zawodach w skokach na Sardynii!

8 września 2015 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dów w sko­kach przez prze­szko­dy, któ­re odbę­dą się w dniach 16 – 18 paź­dzier­ni­ka b.r. we Włoszech w miej­sco­wo­ści Abbasanta na Sardynii.

W ramach zawo­dów CSI2* prze­wi­dzia­ne są m.in. kon­kur­sy dla koni 5‑, 6- i 7‑letnich. Łączna pula nagród do wygra­nia w zawo­dach to 87.000 €! Ponadto orga­ni­za­tor prze­wi­dział spe­cjal­ne dota­cje dla koni anglo­arab­skich na pokry­cie kosz­tów trans­por­tu – w przy­pad­ku koni z Polski, w wyso­ko­ści 1000 euro. Koni tych nie obo­wią­zu­ją też żad­ne opła­ty – wpi­so­we, bok­sy, ściół­ka i pasza będą dar­mo­we.

Zainteresowanych udzia­łem w zawo­dach pro­si­my o kon­takt z Agnieszką Szymańską: szymanska@pzhk.pl

IMG_1102

Hodowca i Jeździec