Aktualności

Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w Janowie Podlaskim

8 września 2015 · Kategoria: Zawody, · Rasa:

Przed nami następ­ne waż­ne „arab­skie” wyda­rze­nie w Janowie Podlaskim – ser­cu pol­skich koni arab­skich i praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej zna­nej „koń­skiej” mar­ki na świe­cie. Nie wszy­scy jesz­cze ochło­nę­li po aukcji Pride of Poland 2015, na któ­rej zosta­ła wyli­cy­to­wa­na w rekor­do­wej cenie 1.4 mln euro janow­ska, siwa Pepita, a już Gospodarze Janowa Podlaskiego przy­go­to­wu­ją następ­ną, rów­nie spek­ta­ku­lar­ną impre­zę – Sportowe Mistrzostwa Europy Koni Arabskich w dniach 11 – 13.09.2015 r.
Trzy emo­cjo­nu­ją­ce dni w cza­sie, któ­rych naj­lep­sze arab­skie konie spor­to­we zapre­zen­tu­ją swo­ją jeź­dziec­ką wszech­stron­ność. Zawody są potwier­dze­niem, że pol­skie konie arab­skie nie tyl­ko świę­cą trium­fy na świa­to­wych poka­zach, ale tak­że coraz czę­ściej zdo­by­wa­ją meda­le w zawo­dach spor­to­wych.

Do pobra­nia:

fot. Lidia i Wiesław Pawłowscy (zdj. zeszło­rocz­nych ME)

Hodowca i Jeździec