Aktualności

Polskie konie najlepsze we Francji

19 września 2017 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,

Zdążyliśmy się już przy­zwy­cza­ić, że każ­dy wyjazd pol­skich hodow­ców na „Wielki Tydzień Pompadour” zakoń­czo­ny jest Wielkim Sukcesem. W tym roku w Czempionacie Koni Anglo-Arabskich we Francji wzię­ło udział 7 pol­skich koni, z któ­rych aż 3 zdo­by­ły tytu­ły Czempionów Międzynarodowych!

Ogier Efez (Davinci m – Erisa m / Hindus m) hod. i wł. Michała Kuczery, dwu­krot­ny zwy­cięz­ca Narodowego Pokazu Koni Małopolskich w Białce, został Czempionem ogie­rów 2‑letnich. Równoległą kla­sę 2‑letnich kla­czy wygra­ła ubie­gło­rocz­na czem­pion­ka z Białki Karioka (Efekt m – Karoca m / Divisor xx) hod. i wł. SK Janów Podlaski. Trzeci tytuł Czempiona zdo­by­ła rów­nież janow­ska klacz Baszida (Efekt m – Baszkiria m / Emir m) wygry­wa­jąc kla­sę kla­czy 3‑letnich. To nie­wąt­pli­wie naj­więk­szy suk­ces, nale­żą­cy nie tyl­ko do hodow­cy, ale do jeźdź­ca, ponie­waż w Pompadour 3‑latki pre­zen­to­wa­ne są pod sio­dłem – w ruchu i sko­kach przez prze­szko­dy.

Drugie miej­sce ex aequo w kla­sie 3‑letnich ogie­rów i wała­chów zajął Monolitos (Huzar m – Mocca m / Baryt m) wyho­do­wa­ny przez Aleksandra Łoja, nale­żą­cy do Thomasa Carlile, człon­ka kadry naro­do­wej Francji w WKKW.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my hodow­com i całej pol­skiej eki­pie, któ­ra tak świet­nie przy­go­to­wa­ła i zapre­zen­to­wa­ła konie na czem­pio­na­cie! Gratulacje i podzię­ko­wa­nia nale­żą się rów­nież Małopolskiemu Związkowi Hodowców Koni (MZHK) w Krakowie, któ­ry dofi­nan­so­wał kosz­ty wyjaz­du Pana Michała Kuczery do Pompadour, a tak­że pozy­skał dodat­ko­we wspar­cie finan­so­we od  Fundacji Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM oraz od Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.

Szczegółowe wyni­ki kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy­na­ro­do­wej koni anglo-arabskich dzia­łu I i II

Zdjęcia dostęp­ne na pro­fi­lu fb Angloarabe France – ANAA.

Hodowca i Jeździec