Aktualności

Mistrz Polski z Podkarpacia

20 września 2017 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W ostat­ni week­end, w dniach 15 – 17 wrze­śnia br., w Stadninie Koni Huculskich Gładyszów roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej. W Mistrzostwach wystar­to­wa­ło 40 koni, któ­re uzy­ska­ły pra­wo star­tu pod­czas sied­miu kon­kur­sów kwa­li­fi­ka­cyj­nych w tym sezo­nie. Wśród star­tu­ją­cych były eki­py z całe­go kra­ju.

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie był repre­zen­to­wa­ny przez 6 koni. Konie i zawod­ni­cy rywa­li­zo­wa­li w 3 kon­kur­sach: Czempionacie Hodowlanym tzw. oce­nie pły­to­wej, pró­bie kon­dy­cyj­nej i ścież­ce hucul­skiej.

Po zsu­mo­wa­niu wyni­ków wszyst­kich trzech kon­kur­sów oka­za­ło się, że Mistrzem Polski zosta­ła klacz Leksja‑O ur. w 2004 r. maści gnia­dej po ogie­rze Ważniak‑O od kla­czy Lemona wyho­do­wa­na w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, któ­rej dosia­dał Konrad Górowski.
To bar­dzo duży suk­ces hodow­li odrze­chow­skiej, któ­rej histo­ria się­ga już ponad 30 lat oraz mło­de­go zawod­ni­ka tej Stadniny.

Marek Gibała
Dyrektor OZHK Rzeszów

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi.

Hodowca i Jeździec