Aktualności

Weekend z klasykami

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Podczas naj­bliż­sze­go week­en­du naj­waż­niej­szy­mi wyda­rze­nia­mi będą kla­sycz­ne goni­twy roz­gry­wa­ne na dystan­sie 1600 m. Głównym bie­giem dwud­niów­ki będzie Nagroda Rulera, któ­ra jest pierw­szą z gonitw zali­cza­nych do potrój­nej koro­ny. Drugim kla­sy­kiem jest goni­twa kla­czy o Nagrodę Wiosenną.

Patronem goni­twy o Nagrodę Rulera jest wybit­ny ogier uro­dzo­ny w 1884 roku w Stadninie Koni Krasne. Ruler star­to­wał głów­nie w Moskwie i Petersburgu. W ośmiu star­tach na tam­tej­szych torach nie doznał poraż­ki. Wygrał m.in. Produce, Derby i St. Leger. Zwycięzca Nagrody Rulera tra­dy­cyj­nie zdo­by­wa sym­bo­licz­ną pierw­szą koro­nę. Jeśli następ­nie koń ten wygra Derby (dru­ga koro­na) i St. Leger (trze­cia koro­na) uzy­sku­je mia­no trój­ko­ro­no­wa­ne­go. W dotych­cza­so­wej histo­rii Toru Służewiec było tyl­ko 12 takich koni. Ostatnim jest ubie­gło­rocz­ny „Koń Sezonu” – Va Bank.

Chociaż na star­cie bie­gu o Nagrodę Rulera (nie­dzie­la, godz. 15:35), roz­gry­wa­ne­go pod patro­na­tem Ministerstwa Sportu i Turystyki, sta­nie tyl­ko pięć ogie­rów, rywa­li­za­cja może być bar­dzo zacię­ta. Niełatwe zada­nie cze­ka zimo­we­go fawo­ry­ta na Derby – Tebinio, jego głów­ny­mi kon­ku­ren­ta­mi będą zapew­ne Keep SmilingLangfuhr.

W sobo­tę wiel­kie emo­cje cze­ka­ją na widzów w goni­twie o Nagrodę Wiosenną (sobo­ta, godz. 17:25). Zmierzy się w niej aż 11 kla­czy. Najlepsza w wie­ku dwóch lat Cockney Blue jest uwa­ża­na za jed­ną z fawo­ry­tek do zwy­cię­stwa. Oprócz niej w wal­ce o wygra­ną liczyć powin­ny się Pianoforte, Campo di Fiori, NovelinaJabella. Szczególnie pierw­sza z nich ma duże szan­se, gdyż w tym sezo­nie ma na swo­im kon­cie pew­ne zwy­cię­stwo w dru­giej serii Nagrody Dżamajki.

Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zosta­ną pla­ce zabaw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namio­cie). W nie­dzie­lę na dzie­ci cze­kać będą tak­że dodat­ko­we atrak­cje: kolej­ka elek­trycz­na, foto­bud­ka, malo­wa­nie buzi oraz wata cukro­wa.

Początek sobot­nie­go mityn­gu zapla­no­wa­no na godz. 14:30, a nie­dziel­ne­go na 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl.

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec