Aktualności

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Znamy już wyni­ki wybo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­let­ni hodow­ca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek kadry i repre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie powo­że­nia.

Na odby­wa­ją­cym się wła­śnie w Warszawie XXIX Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZHK na sta­no­wi­sko pre­ze­sa zgło­szo­no dwie kan­dy­da­tu­ry – Jacka Soborskiego oraz Pawła Mazurka. W wyni­ku taj­ne­go gło­so­wa­nia wygrał ten dru­gi sto­sun­kiem gło­sów 19 do 28.

61-letni Paweł Mazurek nie krył wzru­sze­nia. Dziękował dele­ga­tom, ale rów­nież swo­jej rodzi­nie, któ­ra wspie­ra­ła go w decy­zji kan­dy­do­wa­nia. Dziękował tak­że swe­mu dziad­ko­wi oraz ojcu, nauczy­cie­lom i ludziom, któ­rzy go wcią­gnę­li w przy­go­dę z hipo­lo­gią. Złożył gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia swo­im poprzed­ni­kom, pre­ze­som Andrzejowi Wodzie, Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wolę kon­ty­nu­owa­nia pra­cy na rzecz kon­so­li­da­cji śro­do­wi­ska.

Hodowca i Jeździec