Aktualności

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w goni­twach pła­skich.

Delight My Fire, zwy­cięż­czy­ni ubie­gło­rocz­nej Wielkiej Wrocławskiej, a tak­że kil­ku innych uczest­ni­ków naj­więk­szej par­ty­nic­kiej goni­twy pobie­gnie w Nagrodzie Tiumena – gene­ral­nej pró­bie przed Crystal Cup. Liczne staw­ki koni zgro­ma­dzi­ły tak­że pozo­sta­łe goni­twy. Końska daw­ka emo­cji – gwa­ran­to­wa­na!
W 14-konnej staw­ce Nagrody Tiumena są, oprócz wspo­mnia­nej Delight My Fire, inne zna­ko­mi­to­ści. Mimir już w tym sezo­nie potwier­dził, że będzie się liczyć w naj­waż­niej­szych prze­szko­do­wych pró­bach, wygry­wa­jąc Nagrodę Otwarcia Sezonu. Sztorm pod koniec minio­ne­go sezo­nu wygrał Velką Slusovicką a w maju tego roku był dru­gi w Prvomajovej ste­eple­cha­se. Partynicki, nie­po­kor­ny Sang Jang dosko­na­le roz­po­czął prze­szko­do­wą karie­rę w poprzed­nim sezo­nie. Z trzech star­tów wygrał dwa, a raz był dru­gi za Regine, cór­ką słyn­nej Registany. Sokol to doświad­czo­ny sti­pler, uczest­nik Wielkiej Pardubickiej. W dorob­ku ma pięć prze­szko­do­wych zwy­cięstw, w tym dwa na torach fran­cu­skich. Nechius, inny z koni tre­no­wa­nych na Partynicach, wygrał prze­szko­do­wy debiut, a w kolej­nych star­tach zawsze pla­so­wał się na płat­nych miej­scach. Dodatkowo na począt­ku tego sezo­nu bły­snął for­mą w goni­twach pła­skich.
Gonitwa z prze­szko­da­mi dla 4‑latków ma w obsa­dzie 13 koni. Kilka z nich spo­tka­ło się już pod­czas inau­gu­ra­cji sezo­nu. Zwycięsko z tej kon­fron­ta­cji wyszedł Tamas, ale Zryw, Tasmania, ChangNapastnik były nie­da­le­ko za nim. Do wal­ki o czo­ło­we loka­ty może włą­czyć się Trim, któ­ry świet­nie spi­sy­wał się w goni­twach z pło­ta­mi. Ciekawym koniem jest Reki, kolej­ny z potom­ków wiel­kiej Registany, któ­ry ma za sobą udział w pło­to­wej goni­twie G1 we Włoszech.
Dobrze obsa­dzo­na jest trze­cia z gonitw prze­szko­do­wych (11 koni) oraz goni­twa z pło­ta­mi (10 koni). A na bież­ni do gonitw pła­skich ści­gać się będą fol­blu­ty: trzy­let­nie oraz czte­ro­let­nie i star­sze, a tak­że debiu­tu­ją­ce trzy­let­nie ara­by.

Serdecznie zapra­sza­my w nie­dzie­lę, 22 maja, o godzi­nie 14:15 na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice przy ul. Zwycięskiej 2. Wstęp na wyści­gi jest bez­płat­ny!

Hodowca i Jeździec