Aktualności

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Nadchodzący week­end będzie obfi­to­wał w inte­re­su­ją­ce wyda­rze­nia. Niedziela będzie Dniem Francuskim – patro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków objął amba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w goni­twie o Nagrodę Golejewka zapre­zen­tu­je się gwiaz­da rodzi­mych wyści­gów kon­nych – Va Bank.

Wielu kibi­ców z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na wyścig o Nagrodę Golejewka (nie­dzie­la, godz. 18:00), do któ­re­go zgło­szo­ny został tre­no­wa­ny przez Macieja Janikowskiego, nie­po­ko­na­ny Va Bank. Do naj­po­waż­niej­szych rywa­li naj­lep­sze­go konia poprzed­nie­go sezo­nu zali­czyć trze­ba jego rówie­śni­ka Tantala, pię­cio­let­nie­go Temperamenta oraz trze­cie­go w Derby Masterpowera.

Czołówka sprin­te­rów będzie nato­miast rywa­li­zo­wać o Nagrodę Jaroszówki (sobo­ta, godz. 18:00). Specjaliści na zwy­cięz­cę typu­ją kogoś z dwój­ki Staight AwayKokshe. Fantastycznie zapo­wia­da się tak­że wyścig o Nagrodę Kabareta (nie­dzie­la, godz. 15:05) dla czte­ro­let­nich ara­bów. Tutaj fawo­ry­tem jest fran­cu­ski Tefkir, któ­ry spek­ta­ku­lar­nie poko­nał już w tym sezo­nie Porywa aż o 8 dłu­go­ści.

Ambasador Francji w Polsce objął patro­na­tem goni­twę, w któ­rej spo­tka się więk­szość czo­ło­wych kłu­sa­ków tre­no­wa­nych w Polsce. Wydaje się, że naj­więk­sze szan­se mają nie­zwy­kle dziel­ne Tequila Dance, Ukamaya Verderie oraz nie­obli­czal­na Serenade du Betz, któ­ra jeśli nie galo­pu­je, to wygry­wa.

Odwiedzający w nie­dzie­lę stre­fę A będą mie­li moż­li­wość skosz­to­wa­nia fran­cu­skich przy­sma­ków. Na sto­iskach odnaj­dą m.in. pro­duk­ty fran­cu­skich winia­rzy, pie­ka­rzy oraz sero­wa­rów.

Zarówno w sobo­tę, jak i nie­dzie­lę, start pierw­sze­go wyści­gu zapla­no­wa­no na godzi­nę 14:30. Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zosta­ną pla­ce zabaw: w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namio­cie.

Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł
  • rodzin­ny do stre­fy A (2 doro­słych + mini­mum 1 dziec­ko) w cenie 25 zł

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

Fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec