Aktualności

Komunikat PKWK dla właścicieli i trenerów koni wyścigowych

13 lutego 2019 · Kategoria: Ogłoszenia, Wyścigi, · Rasa: ,

W związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się roz­po­czę­ciem sezo­nu wyści­go­we­go 2019 w Polsce oraz zamiar prze­pro­wa­dze­nia go pla­no­wo i bez­piecz­nie, Polski Klub Wyścigów Konnych infor­mu­je, że 7 lute­go 2019 r. British Horseracing Authority (BHA) prze­sła­ło do wszyst­kich władz wyści­go­wych infor­ma­cję o zawie­sze­niu roz­gry­wa­nia gonitw w Wielkiej Brytanii do 13 lute­go br. Decyzja ta zosta­ła pod­ję­ta na pod­sta­wie potwier­dzo­nych kolej­nych przy­pad­ków gry­py, tym razem wśród koni wyści­go­wych (rów­nież szcze­pio­nych). Obecnie ogni­ska gry­py koń­skiej są potwier­dzo­ne w Anglii, Irlandii, Belgii, Francji i Niemczech.

W związ­ku z tym Polski Klub Wyścigów Konnych przy­po­mi­na wła­ści­cie­lom oraz tre­ne­rom o koniecz­no­ści doko­ny­wa­nia regu­lar­nych (wg sche­ma­tu) szcze­pień koni prze­ciw­ko gry­pie. Zaleca się rów­nież wyko­na­nie szcze­pie­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go u wszyst­kich koni, któ­re nie były szcze­pio­ne przez ostat­nie 6 mie­się­cy,

Dodatkowo, w związ­ku z fak­tem, że gry­pa koń­ska jest wyso­ce zaraź­li­wą cho­ro­bą konio­wa­tych, ata­ku­ją­cą ich układ odde­cho­wy, zale­ca się rów­nież:

  • pod­dać kwa­ran­tan­nie każ­de­go nowo przy­by­łe­go do ośrod­ka tre­nin­go­we­go konia, przez okres co naj­mniej 14 dni z codzien­ną kon­tro­lą tem­pe­ra­tu­ry (pra­wi­dło­wa tem­pe­ra­tu­ra 37,5°C – 38,5°C),
  • izo­lo­wa­nie koni z ozna­ka­mi cho­ro­bo­wy­mi ukła­du odde­cho­we­go,
  • zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie trans­por­tów koni wyłącz­nie do zwie­rząt zdro­wych,
  • ogra­ni­cze­nie prze­miesz­cza­nia się ludzi pomię­dzy stajniami/ośrodkami tre­nin­go­wy­mi, celem unik­nię­cia ewen­tu­al­ne­go roz­no­sze­nia cho­ro­by,

Tomasz Chalimoniuk,
Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych

PKWK

Hodowca i Jeździec