Aktualności

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, odbę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej jesie­nią Wielkiej Warszawskiej, wyda­rze­nie sezo­nu wyści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na gości toru cze­kać będzie wie­le atrak­cji.

Gala_Derby2016

Gonitwa o Błękitną Wstęgę (Derby), roz­gry­wa­na w kon­ku­ren­cji trzy­let­nich koni peł­nej krwi angiel­skiej na dystan­sie 2400 m, rok­rocz­nie przy­cią­ga na tor tłu­my war­sza­wia­ków. W tym roku zgło­szo­no do niej 14 wierz­chow­ców (11 ogie­rów i 3 kla­cze). Suma nagród wyno­si 175 000 zł (100 tys. zł za pierw­sze miej­sce).
Zeszłoroczny zwy­cięz­ca Derby, trój­ko­ro­no­wa­ny, nie­po­ko­na­ny Va Bank, wystą­pi w nie­dzie­lę w goni­twie o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego i sta­nie przed szan­są odnie­sie­nia 10. zwy­cię­stwa w karie­rze. Warto wspo­mnieć, że Va Bank uległ tyl­ko Robertowi Lewandowskiemu w ple­bi­scy­cie Ikona Sportu 2015 ser­wi­su sport.pl.
Podczas nie­dziel­nej Gali Derby, któ­ra roz­pocz­nie się o godz. 14:00, roze­gra­nych zosta­nie w sumie 9 gonitw. Oprócz Derby (2400 m, godz. 17:45) i goni­twy o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego (2600 m, godz. 16:45) war­to zwró­cić uwa­gę tak­że na Memoriał Fryderyka Jurjewicza (1600 m, godz. 18:30) i Nagrodę Novary (2000 m, godz. 19:00).
W tym dniu odbę­dzie się rów­nież tra­dy­cyj­ny kon­kurs dla pań na naj­pięk­niej­szy kape­lusz. Co roku panie prze­ści­ga­ją się w fan­ta­zyj­nych nakry­ciach gło­wy, któ­re są dodat­ko­wą atrak­cją tego dnia.
Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­na zosta­nie spe­cjal­na stre­fa, w któ­rej będą mia­ły moż­li­wość pojeź­dzić na karu­ze­li, poska­kać na mini-bungee, wspiąć się na ścian­kę czy pojeź­dzić na kucy­kach.
Na Służewiec moż­na dostać się komu­ni­ka­cją miej­ską, szcze­gól­nie dogod­ny jest auto­bus linii 300, kur­su­ją­cy w dni wyści­go­we mie­dzy sta­cją Metro Wilanowska a Torem Służewiec co 30 – 35 minut. Można wybrać się tak­że rowe­rem lub samo­cho­dem (wjazd od uli­cy Puławskiej 266).
Bilet do stre­fy B kosz­tu­je 12 zł. Dzieci do 13 roku życia wcho­dzą na tor bez­płat­nie. Bilety moż­na kupić na eventim.pl lub w kasach w dniu wyda­rze­nia.

IMG_9940

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec