Aktualności

Ogólnopolski Czempionat Porównawczy koni ras szlachetnych w skokach luzem

30 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, · Rasa: ,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z regu­la­mi­nem Ogólnopolskiego Czempionatu Porównawczego Koni Ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi w sko­kach luzem, któ­ry odbę­dzie się w Drzonkowie w dniach 19 – 20 sierp­nia 2016 r. (pią­tek – sobo­ta) pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Do udzia­łu w tym wyda­rze­niu szcze­gól­nie zapra­sza­my wła­ści­cie­li koni ras wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, dla któ­rych oddziel­ne kla­sy­fi­ka­cje wyło­nią zdo­byw­ców tytu­łów Ogólnopolskiego Czempiona i Wiceczempiona koni tych ras. Zgłoszenia nale­ży kie­ro­wać na adres: kusmierczak@pzhk.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 4 sierp­nia 2016 r.

Hodowca i Jeździec