Aktualności

XIX Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

30 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nowym regu­la­mi­nem XIX Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich, któ­ry odbę­dzie się w dniach 16 – 17 lip­ca na tere­nie Stada Ogierów Białka.

W pią­tek 15 lip­ca ok. godzi­ny 18:00 prze­wi­dzia­ne jest krót­kie szko­le­nie z zakre­su pre­zen­ta­cji i oce­ny koni w kory­ta­rzu, któ­re spe­cjal­nie dla hodow­ców zgło­szo­nych na Czempionat popro­wa­dzi fran­cu­ski sędzia Bernard Clot.

fot. Mateusz Staszałek

fot. Mateusz Staszałek

Hodowca i Jeździec