Aktualności

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec roze­gra­ne zosta­ną trzy wyści­gi poza­gru­po­we dla koni czy­stej krwi arab­skiej o nagro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w sezo­nie będzie mogła zoba­czyć w akcji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech goni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną.

Dziewięć spo­śród 12 koni zgło­szo­nych do arab­skie­go Derby sta­nie na star­cie wyści­gu o Nagrodę Janowa (nie­dzie­la, godz. 17:55). Zabraknie jedy­nie Feresa, OkimyTerriora. Wszystkie konie po raz pierw­szy pobie­gną na tak dłu­gim dystan­sie – 2600 m. Bardzo inte­re­su­ją­co zapo­wia­da się tak­że goni­twa o Nagrodę Kurozwęk (nie­dzie­la, godz. 16:45).

Ostatni week­end czerw­ca to rów­nież począ­tek rywa­li­za­cji dwu­lat­ków. W nad­cho­dzą­cą dwud­niów­kę odbę­dą się trzy goni­twy dla mło­dych fol­blu­tów. Do wyści­gów o Nagrody Próbne (sobo­ta, godz. 17:55 oraz nie­dzie­la, godz. 16:10) zgło­szo­no po 8 koni.

Początek mityn­gów zapla­no­wa­no na godz. 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w cenie 5 zł
  • do stre­fy A w cenie 15 zł

Bilety dostęp­ne są w kasach w dniu wyści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży onli­ne na www.eventim.pl

Z myślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zosta­ną pla­ce zabaw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namio­cie).

Więcej infor­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

fot. Tor Służewiec

Hodowca i Jeździec