Aktualności

Międzynarodowy Czempionat HIF

27 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

Wszystkich hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz miło­śni­ków koni rasy hucul­skiej zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­po­zy­cja­mi V Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej, któ­ry odbę­dzie się w sło­wac­kiej Stadninie Narodowej Topolczanki w dniach 3 – 4 wrze­śnia 2016 r. (sobota-niedziela).

Właścicieli, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni zgło­sze­niem koni do uczest­nic­twa w czem­pio­na­cie, pro­si­my o prze­sła­nie wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go oraz dodat­ko­wych infor­ma­cji dla komen­ta­to­ra czem­pio­na­tu. Zgłoszenia nale­ży kie­ro­wać na adres peckiel@pzhk.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 29 lip­ca 2016 r. (pią­tek).

Hodowca i Jeździec