Aktualności

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla naj­młod­szych!
Dzień Dziecka na Wyścigach – pod taką nazwą roze­gra­ny został czwar­ty mityng sezo­nu na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Jako, że było to świę­to naj­młod­szych kibi­ców orga­ni­za­to­rzy spe­cjal­nie z myślą o nich przy­go­to­wa­li sze­reg atrak­cji. Imprezę roz­po­czął mecz koń­skiej pił­ki noż­nej. W roz­gryw­kach udział wzię­li adep­ci jeź­dziec­kie­go rze­mio­sła z Wyższej Szkółki Jazdy dosia­da­jąc par­ty­nic­kich kucy­ków. Maluchy mia­ły rów­nież oka­zję poska­kać na euro bun­gee, prze­je­chać się na karu­ze­li wenec­kiej, spró­bo­wać swo­ich sił na strzel­ni­cy lase­ro­wej czy popły­wać na rowe­rach wod­nych w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym base­nie. Straż Miejska zapro­si­ła do kow­boj­skich gier i zabaw oraz zapre­zen­to­wa­ła pokaz jaz­dy w sty­lu western.

Akinak z nagro­dą Komendanta
Nagrodę Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia z oka­zji 25 lat w służ­bie spo­łecz­no­ści lokal­nej zdo­był Akinak, któ­ry łatwo wygrał sprin­ter­ską goni­twę trzy­let­nich koni peł­nej krwi angiel­skiej. Do zwy­cię­stwa popro­wa­dził go Oskar Cherek, a przy­go­to­wał Emil Zahariev. Nagrody zwy­cięz­com wrę­czył komen­dant wro­cław­skiej Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Vendetta Team
Znakomitą wal­kę na fini­szo­wej pro­stej sto­czy­ły w pierw­szej goni­twie kłu­sa­ki ze staj­ni Łukasza Kurysia. Powożony przez swo­je­go tre­ne­ra Asper de Cassandra uciekł rywa­lom i z dużą prze­wa­gą zmie­rzał po, wyda­wa­ło­by się pew­ne, zwy­cię­stwo. Ale na pro­stej w pościg ruszy­ła Vendetta TeamAgnieszką Malejewską w sul­ce i w samym celow­ni­ku oka­za­ła się mini­mal­nie lep­sza.

Puchar Militaria.pl
Puchar Militaria.pl zdo­był po pasjo­nu­ją­cym poje­dyn­ku Werteks ze Stadniny Koni Michałów, któ­ry pod Pawłem Pałczyńskim, o krót­ki łeb, wyprze­dził Nerosa Expo. Zwycięzcę tre­nu­je Michał Borkowski. W deko­ra­cji goni­twy o Puchar Militaria.pl nagro­dę wrę­czył dyrek­tor mar­ke­tin­gu i e‑commerce mar­ki Militaria.pl, pan Tomasz Szulc.

Puchar Mam z Ołtaszyna
Puchar Mam z Ołtaszyna tra­fił do rąk tre­ne­ra Roberta Świątka i ama­zon­ki Kamili Maryniak, któ­ra wraz z Agnieszką Kasperowicz jest współ­wła­ści­ciel­ką Bogini, pierw­szej na celow­ni­ku w goni­twie dla trzy­let­nich fol­blu­tów, po emo­cjo­nu­ją­cej wal­ce z Iradą.

Na kolej­ne goni­twy na wro­cław­skim torze przyj­dzie nam pocze­kać do 19 czerw­ca. Jednak war­to. Przed nami Ladies Day & Crystal Cup. Wielkie świę­to wyści­go­wej ele­gan­cji tra­dy­cyj­nie feto­wa­ne przez panie zakła­da­ją­ce tego dnia fan­ta­zyj­ne nakry­cia gło­wy takie jak buj­ne kape­lu­sze czy kolo­ro­we fascy­na­to­ry. Będzie to rów­nież eli­mi­na­cja Crystal Cup – mię­dzy­na­ro­do­we­go cyklu gonitw prze­szko­do­wych typu cross-country roz­gry­wa­nych na reno­mo­wa­nych torach Europy. Możemy, zatem spo­dzie­wać się sil­nej repre­zen­ta­cji koni i jeźdź­ców z zagra­ni­cy oraz zacię­tej rywa­li­za­cji. Jak pora­dzą sobie w tym star­ciu konie z Partynic prze­ko­na­my się już za trzy tygo­dnie.

fot. Tor Partynice

Hodowca i Jeździec