Sprawy związkowe

Regulamin Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestru)

 

zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2017
Zarządu PZHK

z dnia 11 kwiet­nia 2017 r.

§ 1

Komisje Ksiąg Stadnych (Rejestrów) pro­wa­dzo­nych przez PZHK, zwa­ne dalej Komisjami, powo­łu­je Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 2

Komisja danej księ­gi (reje­stru) powo­ły­wa­na jest w skła­dzie 7 oso­bo­wym, a w jej skład wcho­dzą auto­ry­te­ty w hodow­li danej rasy koni – hodow­cy, pra­cow­ni­cy biu­ra PZHK i biur Związków – człon­ków PZHK oraz przed­sta­wi­cie­le nauki.

§ 3

 1. Kandydaci do skła­du Komisji mogą być zgła­sza­ni przez Zarządy Związków wcho­dzą­cych w skład PZHK za pośred­nic­twem swo­ich repre­zen­tan­tów w Zarządzie PZHK oraz przez dyrek­to­ra biu­ra PZHK.
 2. Kandydatów do skła­du Komisji zgła­sza się do biu­ra PZHK.
 3. Zgłoszenie kan­dy­da­tu­ry musi zawie­rać pisem­ne uza­sad­nie­nie tej kan­dy­da­tu­ry.

§ 4

Członków Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) powo­łu­je się na 6‑letnią kaden­cję.

§ 5

 1. Skład Komisji, w trak­cie jej kaden­cji, może ulec zmia­nie w nastę­pu­ją­cych przy­pad­kach:
  1. dobro­wol­ne­go ustą­pie­nia któ­re­goś z jej człon­ków,
  2. odwo­ła­nia dane­go człon­ka Komisji przez Zarząd PZHK,
  3. wyga­śnię­cia człon­ko­stwa w wyni­ku śmier­ci.
 2. Odwołanie, o któ­rym mowa w ust. 1 pkt 2) może nastą­pić wsku­tek nie­wy­wią­zy­wa­nia się z obo­wiąz­ków człon­ka Komisji, w szcze­gól­no­ści:
  1. nie uczest­ni­cze­nia w pra­cach (posie­dze­niach) Komisji bez wyraź­ne­go uspra­wie­dli­wie­nia,
  2. wyraź­ne­go bra­ku obiek­ty­wi­zmu i/lub nie­etycz­ne­go postę­po­wa­nia przy podej­mo­wa­niu decy­zji zwią­za­nych z wpi­sem do księ­gi, pra­ca­mi komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej konie i prze­pro­wa­dza­ją­cej pró­by użyt­ko­wo­ści oraz przy innych waż­nych decy­zjach zwią­za­nych z dosko­na­le­niem rasy, jakie podej­mu­je Komisja w swo­ich dzia­ła­niach.

§ 6

 1. W posie­dze­niach Komisji może brać udział z gło­sem dorad­czym pre­zes PZHK, dyrek­tor biu­ra PZHK lub wyzna­czo­na przez nich oso­ba, jak rów­nież prze­wod­ni­czą­cy lub upo­waż­nio­ny przez nie­go czło­nek wła­ści­wej komi­sji pro­ble­mo­wej powo­ła­nej przez Zarząd, zgod­nie z § 12 ust. 1 pkt 19 sta­tu­tu PZHK.
 2. Komisja może zapra­szać na posie­dze­nia hodowców-praktyków oraz inne oso­by. Zaproszone oso­by uczest­ni­czą w pra­cach Komisji z gło­sem dorad­czym.

§ 7

 1. Zarząd PZHK powo­łu­jąc Komisję, wybie­ra Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej (Rejestru), któ­ry peł­ni funk­cję koor­dy­na­to­ra rasy.
 2. Komisja na swym pierw­szym posie­dze­niu wybie­ra Wiceprzewodniczącego.
 3. Pracami Komisji kie­ru­je Przewodniczący, a w jego zastęp­stwie Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący Komisji wcho­dzi w skład Rady Hodowlanej PZHK.

§ 8

 1. Posiedzenia Komisji zwo­ły­wa­ne są przez Przewodniczącego lub z jego upo­waż­nie­nia przez Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenie Komisji zwo­łu­je się rów­nież na wnio­sek:
  1. co naj­mniej poło­wy człon­ków Komisji,
  2. Zarządu PZHK, Prezydium PZHK, Prezesa PZHK lub Przewodniczącego Rady Hodowlanej.

§ 9

 1. Decyzje Komisji są waż­ne i obo­wią­zu­ją­ce, jeże­li zosta­ły pod­ję­te bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów przy obec­no­ści mini­mum 50 % człon­ków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego pro­wa­dzą­ce­go obra­dy Komisji.
 2. Każdemu z człon­ków Komisji przy­słu­gu­je pra­wo votum sepa­ra­tum.
 3. W kwe­stiach spor­nych decy­zję podej­mu­je Zarząd po zasię­gnię­ciu opi­nii Rady Hodowlanej.

§ 10

Komisja Księgi Stadnej (Rejestru) ma peł­ną auto­no­mię w zakre­sie pro­wa­dze­nia danej księ­gi (reje­stru), pod warun­kiem, że pro­wa­dzo­na jest ona zgod­nie z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem hodow­la­nym, usta­wą o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich oraz inny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go doty­czą­cy­mi hodow­li koni.

§ 11

Zgodnie z obo­wią­zu­ją­cym zapi­sem w pro­gra­mach hodow­la­nych, Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) przy­słu­gu­je pra­wo zgła­sza­nia popra­wek do obo­wią­zu­ją­ce­go pro­gra­mu hodow­la­ne­go danej rasy, po wcze­śniej­szej akcep­ta­cji Prezydium PZHK.

§ 12

Do zadań Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) nale­ży nad­zo­ro­wa­nie reali­za­cji pro­gra­mu hodow­la­ne­go, a w szcze­gól­no­ści:

 1. kon­tro­lo­wa­nie pra­wi­dło­wo­ści wpi­su koni do ksiąg i roz­strzy­ga­nie spor­nych kwe­stii,
 2. wyda­wa­nie decy­zji o kwa­li­fi­ko­wa­niu ogie­rów do pro­gra­mów hodow­la­nych,
 3. wnio­sko­wa­nie do Prezydium PZHK o powo­ła­nie osób do skła­du komi­sji kwa­li­fi­ku­ją­cej ogie­ry do hodow­li,
 4. w przy­pad­ku ras zacho­waw­czych (obję­tych pro­gra­mem ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych) wyda­wa­nie zgo­dy na zasto­so­wa­nie sztucz­nej inse­mi­na­cji lub embrio­trans­fe­ru,
 5. kon­tro­lo­wa­nie i oce­na efek­tyw­no­ści dzia­ła­nia pro­gra­mu hodow­la­ne­go,
 6. wnio­sko­wa­nie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeże­li wystą­pią ku temu prze­słan­ki, o wpro­wa­dze­nie zmian w pro­gra­mie hodow­la­nym, po wcze­śniej­szej akcep­ta­cji Prezydium PZHK,
 7. spraw­dza­nie pra­wi­dło­wo­ści pro­wa­dze­nia doku­men­ta­cji hodow­la­nej oraz oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej,
 8. wyzna­cza­nie osób do skła­du komi­sji oce­nia­ją­cych war­tość użyt­ko­wą kla­czy w cza­sie prób polo­wych i sta­cyj­nych,
 9. współ­pra­ca z Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK w zakre­sie redak­cji i wyda­wa­nia dru­kiem (lub w wer­sji elek­tro­nicz­nej) ksiąg stad­nych danej rasy,
 10. wyzna­cza­nie człon­ków do skła­du komi­sji ds. nada­wa­nia upraw­nień wpi­su koni do ksiąg,
 11. ini­cjo­wa­nie współ­pra­cy z pro­wa­dzą­cy­mi księ­gi za gra­ni­cą,
 12. współ­pra­ca ze Związkami i Związkami Rasowymi,
 13. podej­mo­wa­nie innych, waż­nych decy­zji, istot­nych dla zacho­wa­nia lub roz­wo­ju danej rasy, zgod­nych z usta­wą o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich oraz inny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go doty­czą­cy­mi hodow­li koni,
 14. współ­pra­ca z insty­tu­cją koor­dy­nu­ją­cą pro­gra­my ochro­ny zaso­bów gene­tycz­nych koni.

§ 13

W spra­wach nie­okre­ślo­nych w pro­gra­mie hodow­la­nym Komisja podej­mu­je decy­zje kie­ru­jąc się nad­rzęd­nym celem, jakim jest zacho­wa­nie lub dosko­na­le­nie danej rasy koni.

§ 14

 1. Komisja obra­du­je w zależ­no­ści od potrzeb, jed­nak nie rza­dziej niż dwa razy w roku, dopusz­cza się gło­so­wa­nie Komisji dro­gą elek­tro­nicz­ną.
 2. Ustalenia Komisji Ksiąg Stadnych doty­czą­ce zmian w Programach Hodowlanych roz­pa­tru­je Prezydium PZHK na pierw­szym posie­dze­niu po wpły­nię­ciu wnio­sku.
 3. Wnioski i usta­le­nia doty­czą­ce mery­to­rycz­nej i tech­nicz­nej stro­ny wyda­nia dru­kiem (lub wer­sji elek­tro­nicz­nej) danej księ­gi, Komisja przed­kła­da Działowi Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK.

§ 15

Komisja skła­da spra­woz­da­nie ze swo­jej dzia­łal­no­ści przed Zarządem PZHK na ostat­nim jego posie­dze­niu przed Walnym Zjazdem.

§ 16

W przy­pad­ku pod­ję­cia przez Komisję dzia­łań i decy­zji nie­zgod­nych z obo­wią­zu­ją­cym pro­gra­mem hodow­la­nym, usta­wą o orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich, inny­mi prze­pi­sa­mi pra­wa unij­ne­go i kra­jo­we­go doty­czą­cy­mi hodow­li koni lub naru­sza­ją­cych Statut PZHK, pre­zes PZHK, prze­wod­ni­czą­cy Rady Hodowlanej lub dyrek­tor biu­ra PZHK wnio­sku­je do Prezydium PZHK o zwo­ła­nie wspól­ne­go posie­dze­nia Komisji i Prezydium PZHK, w celu wyja­śnie­nia zaist­nia­łych oko­licz­no­ści. Ostateczne, wszel­kie kwe­stie spor­ne, w tym rów­nież i te, jakie mogą powstać pomię­dzy Komisją a biu­rem PZHK, roz­strzy­ga Zarząd PZHK.

§ 17

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji Ksiąg Stadnych spra­wu­je biu­ro PZHK.

Hodowca i Jeździec