Regulamin Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestru)

zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 6/2017

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

zmieniony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 10/2022
z dnia 6 kwietnia 2022 r.

§ 1

Komisje Ksiąg Stadnych (Rejestrów) prowadzonych przez PZHK, zwane dalej Komisjami, powołuje Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 2

 1. Komisja danej księgi (rejestru) powoływana jest w składzie 7 osobowym, z wyjątkiem ksiąg: polski koń zimnokrwisty i arden polski.
 2. Dla ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powoływana jest wspólna Komisja Księgi Stadnej w składzie 11-osobowym.
 3. W skład Komisji wchodzą autorytety w hodowli danej rasy koni – hodowcy, pracownicy biura PZHK i biur Związków – członków PZHK oraz przedstawiciele nauki.

§ 3

 1. Kandydaci do składu Komisji mogą być zgłaszani przez Zarządy Związków wchodzących w skład PZHK za pośrednictwem swoich reprezentantów w Zarządzie PZHK oraz przez dyrektora biura PZHK.
 2. Kandydatów do składu Komisji zgłasza się do biura PZHK.
 3. Zgłoszenie kandydatury musi zawierać pisemne uzasadnienie tej kandydatury.

§ 4

Członków Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) powołuje się na 6-letnią kadencję.

§ 5

 1. Skład Komisji, w trakcie jej kadencji, może ulec zmianie w następujących przypadkach:
  1. dobrowolnego ustąpienia któregoś z jej członków,
  2. odwołania danego członka Komisji przez Zarząd PZHK,
  3. wygaśnięcia członkostwa w wyniku śmierci.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) może nastąpić wskutek niewywiązywania się z obowiązków członka Komisji, w szczególności:
  1. nie uczestniczenia w pracach (posiedzeniach) Komisji bez wyraźnego usprawiedliwienia,
  2. wyraźnego braku obiektywizmu i/lub nieetycznego postępowania przy podejmowaniu decyzji związanych z wpisem do księgi, pracami komisji kwalifikującej konie i przeprowadzającej próby użytkowości oraz przy innych ważnych decyzjach związanych z doskonaleniem rasy, jakie podejmuje Komisja w swoich działaniach.

§ 6

 1. W posiedzeniach Komisji może brać udział z głosem doradczym prezes PZHK, dyrektor biura PZHK lub wyznaczona przez nich osoba, jak również przewodniczący lub upoważniony przez niego członek właściwej komisji problemowej powołanej przez Zarząd, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 19 statutu PZHK.
 2. Komisja może zapraszać na posiedzenia hodowców-praktyków oraz inne osoby. Zaproszone osoby uczestniczą w pracach Komisji z głosem doradczym.

§ 7

 1. Zarząd PZHK powołując Komisję, wybiera Przewodniczącego Komisji Księgi Stadnej (Rejestru), który pełni funkcję koordynatora rasy.
 2. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Wiceprzewodniczącego.
 3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
 4. Przewodniczący Komisji wchodzi w skład Rady Hodowlanej PZHK.

§ 8

 1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego lub z jego upoważnienia przez Wiceprzewodniczącego.
 2. Posiedzenie Komisji zwołuje się również na wniosek:
  1. co najmniej połowy członków Komisji,
  2. Zarządu PZHK, Prezydium PZHK, Prezesa PZHK lub Przewodniczącego Rady Hodowlanej.

§ 9

 1. Decyzje Komisji są ważne i obowiązujące, jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów przy obecności minimum 50 % członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady Komisji.
 2. Każdemu z członków Komisji przysługuje prawo votum separatum.
 3. W kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Hodowlanej.

§ 10

Komisja Księgi Stadnej (Rejestru) ma pełną autonomię w zakresie prowadzenia danej księgi (rejestru), pod warunkiem, że prowadzona jest ona zgodnie z aktualnie obowiązującym programem hodowlanym, ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz innymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi hodowli koni.

§ 11

Zgodnie z obowiązującym zapisem w programach hodowlanych, Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) przysługuje prawo zgłaszania poprawek do obowiązującego programu hodowlanego danej rasy, po wcześniejszej akceptacji Prezydium PZHK.

§ 12

Do zadań Komisji Księgi Stadnej (Rejestru) należy nadzorowanie realizacji programu hodowlanego, a w szczególności:

 1. kontrolowanie prawidłowości wpisu koni do ksiąg i rozstrzyganie spornych kwestii,
 2. wydawanie decyzji o kwalifikowaniu ogierów do programów hodowlanych,
 3. wnioskowanie do Prezydium PZHK o powołanie osób do składu komisji kwalifikującej ogiery do hodowli,
 4. w przypadku ras zachowawczych (objętych programem ochrony zasobów genetycznych) wydawanie zgody na zastosowanie sztucznej inseminacji lub embriotransferu,
 5. kontrolowanie i ocena efektywności działania programu hodowlanego,
 6. wnioskowanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jeżeli wystąpią ku temu przesłanki, o wprowadzenie zmian w programie hodowlanym, po wcześniejszej akceptacji Prezydium PZHK,
 7. sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz oceny wartości użytkowej,
 8. wyznaczanie osób do składu komisji oceniających wartość użytkową klaczy w czasie prób polowych i stacyjnych,
 9. współpraca z Działem Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK w zakresie redakcji i wydawania drukiem (lub w wersji elektronicznej) ksiąg stadnych danej rasy,
 10. wyznaczanie członków do składu komisji ds. nadawania uprawnień wpisu koni do ksiąg,
 11. inicjowanie współpracy z prowadzącymi księgi za granicą,
 12. współpraca ze Związkami i Związkami Rasowymi,
 13. podejmowanie innych, ważnych decyzji, istotnych dla zachowania lub rozwoju danej rasy, zgodnych z ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz innymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi hodowli koni,
 14. współpraca z instytucją koordynującą programy ochrony zasobów genetycznych koni.

§ 13

W sprawach nieokreślonych w programie hodowlanym Komisja podejmuje decyzje kierując się nadrzędnym celem, jakim jest zachowanie lub doskonalenie danej rasy koni.

§ 14

 1. Komisja obraduje w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, dopuszcza się głosowanie Komisji drogą elektroniczną.
 2. Ustalenia Komisji Ksiąg Stadnych dotyczące zmian w Programach Hodowlanych rozpatruje Prezydium PZHK na pierwszym posiedzeniu po wpłynięciu wniosku.
 3. Wnioski i ustalenia dotyczące merytorycznej i technicznej strony wydania drukiem (lub wersji elektronicznej) danej księgi, Komisja przedkłada Działowi Ksiąg Stadnych i Identyfikacji PZHK.

§ 15

Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności przed Zarządem PZHK na ostatnim jego posiedzeniu przed Walnym Zjazdem.

§ 16

W przypadku podjęcia przez Komisję działań i decyzji niezgodnych z obowiązującym programem hodowlanym, ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, innymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi hodowli koni lub naruszających Statut PZHK, prezes PZHK, przewodniczący Rady Hodowlanej lub dyrektor biura PZHK wnioskuje do Prezydium PZHK o zwołanie wspólnego posiedzenia Komisji i Prezydium PZHK, w celu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Ostateczne, wszelkie kwestie sporne, w tym również i te, jakie mogą powstać pomiędzy Komisją a biurem PZHK, rozstrzyga Zarząd PZHK.

§ 17

Obsługę administracyjno-techniczną Komisji Ksiąg Stadnych sprawuje biuro PZHK.

Scroll to Top