XXVI Walny Zjazd PZHK, Maj 2010

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2008-2009

Stan organizacyjny Polskiego Związku Hodowców Koni w latach 2008 – 2009

W obydwu tych latach PZHK zrzeszał 15 Okręgowych/ Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz następujące Związki Rasowe i Stowarzyszenia:

 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Związek Hodowców Koników Polskich przyjęty w poczet członków w 2009
 • Związek Trakeński w Polsce (członek wspierający)
 • Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego (członek wspierający)
 • Polish Quarter Horse Association przyjęty w poczet członków wspierających w 2009

W 2010 r. w poczet członków został przyjęty Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych.

Zadania statutowe w 2008 roku

Zorganizowano 3 posiedzenia Prezydium i 4 posiedzenia Zarządu, 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Walny Zjazd PZHK, posiedzenia komisji ksiąg stadnych wszystkich ras, 2 narady pracowników, w Gajewnikach – kierowników i wszystkich pracowników merytorycznych naszej organizacji i w Warszawie – szkolenie księgowych i kierowników z wykładowcami z Instytutu Studiów Podatkowych.

Zadania Statutowe w 2009 roku

Zorganizowano 4 posiedzenia Prezydium i 2 posiedzenia Zarządu, 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przygotowano doroczną naradę wszystkich pracowników w Kuźni Nowowiejskiej. Przygotowano 2 posiedzenia Rady Hodowlanej PZHK i posiedzenia komisji ksiąg stadnych wszystkich ras.

W roku 2008 w OZHK/WZHK były 185 koła terenowe liczące 14.588 członków. W kołach tych zorganizowano 179 zebrań przy udziale 6080 członków. Zorganizowano 74 odprawy z właścicielami ogierów, w których uczestniczyło 1791 hodowców. Skontrolowano 1899 punktów kopulacyjnych, w tym 165 z ogierami z SO.
W roku 2009 liczba kół terenowych wynosiła 186, liczba członków Związku 14.045. W kołach zorganizowano 182 zebrania, w których udział wzięło 5756 hodowców. Przeprowadzono 15 odpraw hodowlanych z właścicielami ogierów, przy obecności 261 hodowców.

Upływające dwa lata kadencji obecnego Zarządu to okres działań związanych z przygotowaniem Związku do zmienionych przepisami Unii Europejskiej zasad identyfikacji. Przepisy te nie zostały pozytywnie przyjęte ani przez hodowców (zwiększone koszty identyfikacji), ani przez pracowników OZHK/WZHK (większa trudność i pracochłonność wynikająca z konieczności chipowania koni). Należy jednak podkreślić, że generalnie ich celem jest uszczelnienie systemu identyfikacji, tak by zapobiegać wielokrotnemu identyfikowaniu tych samych koni, bądź wielokrotnemu wykorzystywaniu tych samych dokumentów identyfikacyjnych, a tym samym ochrona interesów rodzimych hodowców koni.

W minionym okresie Polski Związek Hodowców Koni próbował rozwijać, we współpracy z OZHK/WZHK i Związkami Rasowymi, różne działania promujące polskie konie, w ramach akcji, którą nazwaliśmy „Teraz Polskie Konie”. Szczegółowo opisujemy je przy omawianiu wniosków ostatniego Walnego Zjazdu. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, iż w odczuciu wielu hodowców mogą być one niewystarczające, bądź wręcz niewidoczne, gdyż nie przekładają się bezpośrednio na zwiększoną sprzedaż koni. Należy jednak podkreślić, że proces budowania marki polskich koni będzie procesem długim, podobnie jak ma to miejsce z produktami wytwarzanymi w innych branżach. Poza tym działaniom związanym z budowaniem marki muszą towarzyszyć równolegle działania, przede wszystkim selekcyjne (program hodowlany), prowadzące do podnoszenia jakości polskich koni. Wszak w hodowli koni tylko najlepsze jest dostatecznie dobre. Dodatkowo powinien nas motywować fakt coraz większej aktywności w Polsce konkurencyjnych związków hodowców koni z Europy Zach., lepiej zorganizowanych, z doskonale rozwiniętym marketingiem. Jesteśmy również świadomi tego, że należy zintensyfikować działania służące promocji koni zimnokrwistych, ponieważ obiegowe opinie, że konie te obronią się same nawet w dobie obecnego kryzysu, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości.

Niestety ostatnie dwa lata to dalszy ciąg procesu upadku stad ogierów i państwowej hodowli koni. Prace Zespołu powołanego przez Wiceministra Rolnictwa Kazimierza Plocke w celu opracowania koncepcji restrukturyzacji stad i stadnin koni ANR, nie doprowadziły do tej pory do wypracowania takich propozycji, które byłyby do zaakceptowania przez stronę społeczną i Agencję Nieruchomości Rolnych. Wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem „Hippica Pro Patria próbujemy przekonać decydentów, że „przemysł koński”, którego istotnym elementem jest państwowa hodowla koni, powinien i może mieć większe niż obecnie znaczenie dla gospodarki.

Równie ważnym dla hodowców tematem, którym zajmował się Zarząd, były programy ochrony. Efektem pięciu lat działania programów ochrony jest m. in. stosunkowo duża produkcja koni, nakładająca się na obecny kryzys, którego efektem jest brak popytu na konie prawie wszystkich ras i typów. Rodzi to coraz większą frustrację i niezadowolenie hodowców. Wszystko to każe postawić pytanie, czy można budować przyszłość naszej hodowli na programach ochrony. Pytanie to jest szczególnie istotne w przypadku koni ras wierzchowych, ponieważ w 2010 r. Polski Związek Hodowców Koni został przyjęty w poczet członków Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych nie tylko z księgą koni rasy polski koń szlachetny półkrwi, ale także małopolskiej i wielkopolskiej. W minionym roku Instytut Zootechniki wprowadził do programów ochrony koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej zmiany, które powodują, że nie da się pogodzić realizowanych przez PZHK programów doskonalenia tych ras ze zmienionymi programami ochrony. PZHK, jako odpowiedzialny za zatwierdzone przez Ministra Rolnictwa programy doskonalenia, nie może jednocześnie rekomendować hodowcom sprzecznych z nimi programów ochrony. Programy te muszą funkcjonować niezależnie od siebie, a hodowca powinien mieć świadomość, kto za poszczególne programy odpowiada oraz świadomość konsekwencji realizacji jednego, bądź drugiego programu, w tym przede wszystkim konsekwencji finansowych.

W dalszej części sprawozdania pragniemy omówić wykonanie wniosków, które przyjął Walny Zjazd w 2008 r. oraz przedstawić sprawozdanie z działalności hodowlanej Związku.

Wnioski Zarządu:

 1. Podjąć starania o zaopatrywanie całego pogłowia koni w mikrotranspondery i prowadzić bazę danych o wszczepionych mikrotransponderach.
  W latach 2008-2009 biuro PZHK zaangażowane było w prace nad nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która m. in. implementowała nowe przepisy unijne w zakresie identyfikacji koniowatych. Po konsultacjach z OZHK/WZHK, zgłosiliśmy szereg poprawek do ustawy, z których znaczna część została zaakceptowana. Zostaliśmy upoważnieni ustawowo do prowadzenia centralnej bazy danych wszystkich koni w Polsce, identyfikowanych także przez inne, niż PZHK organizacje. Zadanie to jest wspierane finansowo z budżetu państwa. Przeszkoliliśmy z chipowania koni nowych pracowników OZHK/WZHK oraz osoby współpracujące dotychczas ze Związkami przy identyfikacji koni. Przygotowaliśmy przetarg na dostawę chipów i czytników niezbędnych do identyfikacji koniowatych. Przygotowaliśmy nowe wzory paszportów koniowatych. Dokonaliśmy niezbędnych zmian w funkcjonującym systemie komputerowym służącym identyfikacji koni. Również w konsultacji z OZHK/WZHK zmodyfikowaliśmy wewnętrzną instrukcję dot. identyfikacji koniowatych.
 2. Rozwijać różne formy promocji polskich koni, nie tylko na poziomie PZHK, ale także OZHK/WZHK, m. in. poprzez sprzedaż aukcyjną koni.
  W minionym okresie, w ramach zapoczątkowanej przez PZHK akcji „Teraz Polskie Konie”, prowadziliśmy szereg działań służących promocji polskich koni.

   

  1. Współorganizowaliśmy ze Stadami Ogierów i klubami jeździeckimi przy stadach Mistrzostwa Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach jeździeckich. W 2009 r. wyraziliśmy zgodę na rozegranie „próbnych” Mistrzostw w dyscyplinie rajdów długodystansowych, a w 2010 r. rozegrane zostaną pierwsze oficjalne Mistrzostwa Polski Młodych Koni w rajdach długodystansowych. Nagrody finansowe dla właścicieli i hodowców najlepszych koni w Mistrzostwach są fundowane przez PZHK, MRiRW oraz kluby jeździeckie przy stadach.
  2. Wspieraliśmy, głównie finansowo, ogólnopolskie czempionaty hodowlane w siedmiu rasach koni, dla których księgi prowadzi PZHK. Głównymi organizatorami tych imprez są OZHK/WZHK, Stada Ogierów i Związki Rasowe sfederowane w PZHK.
  3. Wspieraliśmy finansowo (nagrody dla hodowców) regionalne wystawy hodowlane organizowane przez OZHK/WZHK, w czasie których rozgrywane były próby dzielności lub ocena porównawcza młodzieży hodowlanej w poszczególnych rasach koni ( w 2008 – 28 wystaw, w 2009 r. – 35 wystaw)
  4. Nagradzaliśmy hodowców i właścicieli najlepszych koni polskiej hodowli w rankingach Polskiego Związku Jeździeckiego, w czterech dyscyplinach jeździeckich oraz zawodników startujących tymi końmi.
  5. Wspieraliśmy finansowo starty polskich koni na Mistrzostwach Świata Młodych Koni w trzech dyscyplinach jeździeckich (skoki, ujeżdżenie, wkkw).
  6. Byliśmy partnerami merytorycznymi Mistrzostw Świata w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi w Jarantowie w 2008 oraz Finału Pucharu Świata w WKKW w Strzegomiu w 2009 r., fundując m. in. nagrody finansowe dla zawodników startujących najwyżej sklasyfikowanymi końmi polskiej hodowli.
  7. Promowaliśmy Związek i polskie konie w czasie rozgrywanych w Polsce międzynarodowych zawodów jeździeckich w Warszawie, Poznaniu, Katowicach (skoki), Kuźni Nowowiejskiej (ujeżdżenie), fundując m. in. nagrody finansowe i rzeczowe dla zawodników, właścicieli i hodowców najlepszych polskich koni.
  8. W 2009 r. współfinansowaliśmy wyjazd polskich koni na międzynarodowy czempionat koni Furioso na Węgrzech (klacz Gryza hod. i wł. Andrzeja Wody wygrała klasę klaczy starszych) oraz międzynarodowy czempionat koni huculskich w Austrii (polskie konie zwyciężyły w większości klas hodowlanych, klacz Sobótka hod. i wł. SK Gładyszów zdobyła tytuł najlepszego konia pokazu hodowlanego, a ogier Puszkar hod. ZZDIZ Odrzechowa, wł. Józef a Babisia – tytuł międzynarodowego czempiona użytkowego).
  9. W 2009 r. zorganizowaliśmy w Gładyszowie międzynarodowe szkolenie z zakresu oceny pokroju i różnych typów konia huculskiego, w którym wzięli udział sędziowie z Austrii, Niemiec i Ukrainy.
  10. W 2009 r. zorganizowaliśmy w Janowie Podlaskim, wspólnie z SK Janów Podlaski, Lubelskim Związkiem Hodowców Koni i Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich, Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Hodowców Koni Angloarabskich (CIAA). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii i Anglii.
  11. W 2008 i 2009 r. zorganizowaliśmy aukcje ogierów w zakładach treningowych w Bogusławicach i Białym Borze. Niestety jedynie bezpośrednio po aukcji w Bogusławicach w 2008 r. sprzedano czempiona tego zakładu og. Sex. W 2009 r. zorganizowaliśmy również, wspólnie z WTWK-Partynice aukcję koni wierzchowych. Po tej aukcji 6 koni znalazło nabywców.
  12. Wydajemy kwartalnik „Hodowca i Jeździec”, w którym piszemy przede wszystkim o polskiej hodowli, także o jej problemach.
 3. Nie rezygnować ze starań o zachowanie w kraju 10 państwowych stad ogierów jako niezbędnego ogniwa w organizacji rozrodu koni w kraju.
  Pomimo ogólnie niekorzystnej atmosfery w środowisku hodowlanym i jeździeckim wokół stad ogierów, wspólnie z Polskim Związkiem Jeździeckim i Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria, prowadziliśmy działania zmierzające do uratowania stad ogierów. Ich efektem było m. in. powołanie przez Ministra Rolnictwa Zespołu ds. spraw restrukturyzacji państwowej hodowli koni. W jego skład oprócz przedstawicieli naszych trzech organizacji, weszli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) i Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (PKWK). Zespól rozpoczął prace w lutym 2009 r. pod przewodnictwem wiceprezesa ANR, aktualnie Sławomira Pietrzaka. W trakcie prac Zespołu, pomimo sprzeciwu strony społecznej, co do niektórych propozycji ANR, Minister Rolnictwa zatwierdził przygotowany przez ANR „Program działań doraźnych w stadach ogierów ANR”, w wyniku którego m. in. wyłączono SO w Bogusławicach z zasobu ANR. PZHK wraz ze swoimi partnerami przedstawił koncepcję restrukturyzacji spółek hodowli ANR. Nie znalazła ona jednak uznania ani w MRiRW, ani w ANR. Obydwa programy – agencyjny i społeczny są dostępne na stronie internetowej „SOS dla STAD”, którą PZHK uruchomił w ubiegłym roku. Celem tej akcji było przede wszystkim zwrócenie uwagi środowiska hodowlanego i jeździeckiego na problem stad ogierów, które znalazły się na krawędzi upadku.
  Mamy nadzieję, że prace Zespołu przerwane przez ANR po ostatnim spotkaniu w grudniu 2009 r., po naszych interwencjach zostaną wznowione.
 4. Dokończyć prace nad bazą danych PZHK, tak ażeby umożliwić wymianę danych pomiędzy PZHK i PZJ.
  Wniosek niezrealizowany, ponieważ PZJ w dalszym ciągu pracuje nad założeniami własnej bazy danych. W tym roku przewidujemy umożliwienie PZJ dostępu do bazy danych Związku.
 5. Stworzyć i administrować bazą hodowlaną koni rasy huculskiej należących do członków Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich.
  W 2008 r. zaproponowaliśmy na forum Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF) stworzenie w Polsce międzynarodowej bazy danych tych koni. Początkowo nasza propozycja została przyjęta z aprobatą. Niestety w ubiegłym roku, kiedy chcieliśmy przedstawić główne założenia takiej bazy, okazało się, że większość członków HIF nie widzi Polski jako kraju prowadzącego centralną bazę. Prawdopodobnie należy to rozumieć jako nieuzasadnioną obawę HIF przed zdominowaniem działań tej organizacji przez Polskę.
 6. Podjąć starania, we współdziałaniu z PZJ , o przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Świata Młodych Koni w zaprzęgach jednokonnych, jako imprezy cyklicznej.
  Próba taka została podjęta w 2008 r., kiedy wspólnie z PZJ rozesłaliśmy zaproszenia do Narodowych Federacji Jeździeckich wybranych krajów europejskich, niestety bez odzewu. Dlatego planujemy w pierwszej kolejności nawiązanie współpracy z wybranymi związkami hodowców w Europie, w celu wypracowania zasad rozgrywania takiej imprezy.
 7. Wystąpić do UE o przyznanie Polsce ksiąg pochodzenia dla kolejnych polskich ras koni.
  Zarząd PZHK uznał, że aktualnie nie ma potrzeby występowania o przyznanie takiej księgi dla kolejnych polskich ras koni, ponieważ w przeciwieństwie do koni ras huculskiej i konik polski, w innych krajach nie są prowadzone księgi dla polskich ras koni.
 8. Dążyć do tego, aby w ramach podwyższonej maksymalnie o 30 zł rocznej składki członkowskiej w OZHK/WZHK dostarczać każdemu członkowi OZHK/WZHK pocztą kwartalnik „Hodowca i Jeździec”.
  Aktualnie OZHK/WZHK prenumerują 1.000 egz. Kwartalnika „Hodowca i Jeździec”. W 2009 r. PZHK nawiązał współpracę z PZJ przy wydawaniu kwartalnika. PZJ został oficjalnym partnerem pisma, a jego przedstawiciele wchodzą w skład komitetu redakcyjnego. PZJ zakupuje 1.000 egz. , przekazując ok. 700 egz. do zrzeszonych klubów jeździeckich. Kwartalnik trafia również do sieci EMPIK (700 egz.). Cieszy fakt coraz większego zaangażowania OZHK/WZHK w tworzenie pisma, szczególnie rubryki „Wieści z regionów”.
 9. Wspierać na poziomie PZHK i OZHK/WZHK działalność grup inicjatywnych przy tworzeniu grup producentów rolnych utrzymujących konie.
  Dotychczas powstała jedna grupa producencka z siedzibą w Stadninie Koni Nowe Jankowice. Założyciele tej grupy, byli również inicjatorami powstania Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, który został członkiem PZHK.
  Próby założenia grupy producenckiej na terenie woj. świętokrzyskiego, wspierane przez OZHK Kielce, zakończyły się niepowodzeniem.

Wnioski delegatów:

 1. Wniosek Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie: Walny Zjazd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni występuje z wnioskiem o rozszerzenie Komisji Księgi Stadnej koni rasy Polski Koń Zimnokrwisty o czterech hodowców koni tej rasy, występujących jako organ doradczy.
  Wniosek zrealizowany. Zarząd PZHK powołał w skład Komisji czterech hodowców zgłoszonych przez OZHK/WZHK. Powołano również czterech hodowców w skład Komisji Księgi Stadnej koni rasy śląskiej.
 2. Wniosek Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie: Walny Zjazd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie występuje z wnioskiem do Polskiego Związku Hodowców Koni, aby pod jego nadzorem zorganizowano sprzedaż koni szlachetnych i eksport koni zimnokrwistych oraz o wystąpienie do władz państwowych w celu określenia polityki hodowlanej Państwa dotyczącej koni.
  Przy omawianiu wniosków nr 2 i 3 Zarządu, opisano również działania PZHK w zakresie organizacji aukcji koni oraz prace Zespołu ds. restrukturyzacji państwowej hodowli koni, powołanego z naszej inicjatywy przez Ministra Rolnictwa.
  Niestety próby nawiązania współpracy ze spółkami zajmującymi się eksportem koni zimnokrwistych zakończyły się niepowodzeniem. Powodem był brak zainteresowania taką współpracą ze strony spółek.
 3. Wniosek Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Bydgoszczy: Ustalenie sankcji dla posiadaczy punktów kopulacyjnych za nieprawidłowe ich prowadzenie np.: fałszowanie świadectw krycia klaczy. Według obowiązujących przepisów Związek nie ma prawa wstrzymać (odebrać) prawa utrzymywania punktu kopulacyjnego.
  Obecne przepisy ustawowe przewidują sankcje za nieprawidłowe prowadzenie punktu kopulacyjnego. Przypadek fałszowania dokumentacji na punkcie kopulacyjnym w woj. kujawsko-pomorskim pokazał jednak, że sankcje te nie są stosowane przez odpowiednie organy, natomiast prawo do zamknięcia punktu kopulacyjnego ma jedynie powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej.
 4. Wniosek Lubelskiego Związku Hodowców Koni: Kontynuować starania o zatwierdzenie przez Ministerstwo Rolnictwa – Polskiej Księgi Kuców z uwzględnieniem możliwości tworzenia działów rasowych wystarczająco licznych populacji krajowych.
  Program hodowli kuców został przygotowany przez Komisję Rejestru kuców i koni małych. Po wprowadzeniu uwag MRiRW zgłoszonych do wszystkich programów hodowlanych, zostanie złożony z wnioskiem o otwarcie księgi kuców. Mamy nadzieję, że program ten spowoduje ukierunkowanie pracy hodowlanej w tej populacji na stworzenie kuca przydatnego do użytkowania wierzchowego lub zaprzęgowego.
 5. Wniosek OZHK Łódź: Wniosek o niezwłoczne uruchomienie szkoleń hodowców selekcjonerów na wystawy regionalne z głosem decydującym.
  Wniosek w trakcie realizacji. Aktualnie czynimy starania o uwzględnienie w ramach konkursów na organizację szkoleń dla rolników, ogłaszanych przez FAPA, szkoleń dla hodowców koni m. in. w zakresie oceny pokroju różnych ras koni.
 6. Wniosek Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni: Zainicjować promocję mięsa końskiego do celów kulinarnych, jak również promocję jego przetworów.
  Dzięki staraniom PZHK, ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych powołano Fundusz Promocji Mięsa Końskiego. W skład rady zarządzającej tego Funduszu, obok 4 przedstawicieli przetwórców i 1 przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), weszło również 4 przedstawicieli PZHK, zgłoszonych przez OZHK/WZHK, na terenie których dominuje hodowla koni zimnokrwistych. Rada rozpoczęła prace pod koniec 2009 roku.
 7. Wniosek Warmińsko – Mazurskiego Związku Hodowców Koni: W opisie identyfikacyjnym znajdującym się w paszporcie, w przypadku posiadania przez konia wymrożeń lub paleń, zaznaczać i opisywać je zgodnie ze stanem faktycznym, tj. obok określenia „blizna” podać wymrożony lub wypalony numer, literę, czy też piętno rasowe.
  Wniosek został zrealizowany przy okazji zmian w wewnętrznej instrukcji Związku dot. identyfikacji koniowatych, o czym pisaliśmy przy omawianiu wniosku nr 1 Zarządu.
 8. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: PZHK poczyni starania o przywrócenie dotacji z Funduszu Postępu Biologicznego na dofinansowanie kosztów utrzymania ogierów rozpłodowych w stadach ogierów i u hodowców indywidualnych.
  Wniosku nie zrealizowano z powodu przepisów unijnych zabraniających pomocy państwa do rozpłodników cennych genetycznych.
 9. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: PZHK zobowiąże OZHK do dokonywania wpisów do paszportów koni zaświadczenia o ukończeniu stacjonarnych czy polowych prób dzielności klaczy. Jednocześnie wnioskujemy o nadaniu ceremonii dekoracji zwycięzców prób dzielności bardziej uroczystego charakteru i dekorację większej ilości klaczy.
  Wniosek zrealizowano. W nowych paszportach OZHK dokonują wpisów o rodzajach i wynikach próba dzielności, którym poddawane są konie różnych ras. Dodatkowo PZHK wydaje właścicielom zaświadczenia/certyfikaty ukończenia prób dzielności, a OZHK/WZHK – polowych prób dzielności.
 10. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: Podjąć działania w sprawie aktualizacji Uchwały o dopłacie paszowej do 1 ha użytków zielonych.
  PZHK wystąpił do Ministra Rolnictwa, wspólnie z innymi związkami hodowców i producentów zwierząt o zmianę zasad przyznawania różnych płatności do trwałych użytków zielonych i ścisłego ich powiązania z posiadaniem zwierząt. Niestety wniosek pozostał bez odpowiedzi.
 11. Wniosek Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni: Podjąć działania w sprawie przywrócenia prawa do znakowania koni ze szczególnym uwzględnieniem piętn rasowych.
  Wniosek w trakcie realizacji. PZHK podjął takie działania po wejściu w życie nowych przepisów dot. identyfikacji koniowatych. Z rozmów prowadzonych w MRiRW wynika jednak, że w pierwszej kolejności musi zostać zmieniona ustawa o ochronie zwierząt, która aktualnie zabrania znakowania koniowatych poprzez wymrażanie lub wypalanie znaków.
 12. Wniosek Pana Krzysztofa Szustera: Wystąpić wspólnie z PZJ do odpowiedniej agendy rządowej o zmianę w rozporządzeniu dotyczącym wyrażenia zgody na ciągnięcie przyczepy z końmi pojazdami o mniejszej masie całkowitej od masy całkowitej przyczepy.
  Wniosek niemożliwy do zrealizowania.
 13. Wniosek OZHK w Katowicach (Pan Leszek Bogacz): Na Mistrzostwa Świata w Powożeniu w Singlach w Jarantowie (2008 r.) obowiązkowo wydelegować przyszłych członków Komisji Zakładu Treningowego dla ogierów śląskich w Książu – w dniach próby ujeżdżeniowej.
  Wniosek zrealizowany.
 14. Wniosek OZHK w Katowicach (Pan Leszek Bogacz): Koniecznością czasu jest wydanie kolejnego tomu Księgi Koni Śląskich.
  Wydanie kolejnego tomu koni rasy śląskiej planowane jest w 2011 r.
 15. Wniosek OZHK w Lublinie: Wniosek o zniesienie mat dezynfekcyjnych na punktach kopulacyjnych, jako bezcelowe i bezsensowne.
  Zarząd uznał, że zgłoszenie takiego wniosku do MRiRW zostałoby odebrane przez Inspekcję Weterynaryjną jako szkodliwe dla bezpieczeństwa epizootycznego i prawdopodobnie spowodowałoby wzmożone kontrole na punktach kopulacyjnych.
 16. Wniosek LZHK w Lublinie: Wniosek o zmianę zasad uznawania ogierów szlachetnych tzn. próba dzielności (egzamin na licencję) tak, ale przygotowanie konia we własnym zakresie. Hodowca powinien decydować czy chce oddać konia do Zakładu czy wynająć kogoś, czy też przygotować go samemu.
  Realizacja tego wniosku prowadziłby do spadku ostrości selekcji ogierów i osłabienia naszej konkurencyjności w stosunku do hodowli w Europie Zach., co stoi w jaskrawej sprzeczności z prowadzonymi w ostatnich latach przez PZHK działaniami zaostrzającymi kryteria selekcji ogierów we wszystkich rasach koni. Zarząd PZHK stoi na stanowisku, że obecne przepisy dot. wpisywania ogierów do ksiąg pozwalają na udział w alternatywnych dla zakładu treningowego próbach dzielności. Należy podkreślić również, że obecny system prób dzielności pozwala na udział ogierów nie tylko w próbach wierzchowych, ale i zaprzęgowych. Niestety w ostatnich latach hodowcy z rejonu hodowli konia małopolskiego nie są zainteresowani zgłaszaniem ogierów do zakładu treningowego zaprzęgowego w Gnieźnie, mimo że MRiRW pokrywa 70 % kosztów takiego treningu.
 17. Wniosek OZHK w Lublinie: Wniosek o połączenie organizacji czempionatu koni małopolskich i aukcji koni małopolskich.
  Niestety próba organizacji takiej aukcji przy okazji czempionatu w 2008 r. zakończyła się niepowodzeniem (brak chętnych do zakupu koni na aukcji).
 18. Wniosek Pana Bogusława Dąbrowskiego: Podjąć działania prowadzące do poprawy jakości obsługi hodowców koni objętych programami ochronnymi przez Instytut Zootechniki w Balicach.
  Współpraca z Instytutem Zootechniki (IZ) oraz kwestia nowelizacji programów ochrony była przedmiotem wielu posiedzeń Zarządu i Prezydium PZHK oraz spotkań z przedstawicielami IZ. Stanowisko Zarządu PZHK w sprawie znowelizowanych programów ochrony koni rasy małopolskiej i wielkopolskiej jest znane hodowcom. Mamy natomiast nadzieję, że ostatnie propozycje Zarządu dot. zasad współpracy zostaną przyjęte przez IZ i przyczynią się do poprawienia jakości obsługi hodowców koni objętych programami, również przez Związek.
 19. Wniosek Pana Bogusława Dąbrowskiego: Ogiery hodowli zagranicznej i warunki ich dopuszczania do rozrodu winny podlegać maksymalnym rygorom hodowlanym, a wręcz należy podjąć działania zaostrzające te rygory.
  Wniosek jest realizowany. Komisje Ksiąg Stadnych, nie tylko ras szlachetnych, w ostatnich latach zaostrzają wyraźnie rygory dot. dopuszczania ogierów hodowli zagranicznej do doskonalenia polskich ras koni.
 20. Wniosek WZHK Białystok: Wniosek dotyczy punktów kopulacyjnych ogierów
  1. znieść obowiązek wywieszania tabliczki „Punkt kopulacyjny” zostawiając decyzję w tym względzie hodowcy
  2. zwolnić właścicieli punktów kopulacyjnych ogierów od obowiązku całorocznego wykładania mat dezynfekcyjnych, wyłożenie ich ograniczyć do okresów faktycznego zagrożenia konkretną chorobą zakaźną, o ile wystąpi ona w danym terenie
  3. zwolnić właścicieli prowadzących punkty kopulacyjne z obowiązku corocznego badania ogierów na takie choroby jak NZK, nosacizna, zaraza stadnicza, z uwagi na to, że od kilkudziesięciu lat choroby te u nas w zasadzie nie występują. Ewentualny obowiązek badań wprowadzić tylko w rejonach i okresach faktycznego zagrożenia.

  PZHK wystąpił z wnioskiem do MRiRW o badanie ogierów w kierunku trzech chorób zakaźnych tylko w przypadku wprowadzania ogiera po raz pierwszy na dany punkt kopulacyjny.

 21. Wniosek WZHK Białystok: W najbliższym czasie doprowadzić do spotkania przedstawicieli Instytutu Zootechniki w Balicach, Komisji Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych oraz przedstawiciela PZHK w celu:

   

  • dopracowania programu ochrony rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sokólskim i sztumskim
  • ustalenia kalendarza działań poszczególnych instytucji na przyszłe lata przy przyjmowaniu wniosków hodowców w ramach programu zasobów genetycznych oraz wcześniejszego wydawania zaświadczeń hodowcom. Hodowcy, których klacze nie zostały przyjęte do programu winni otrzymywać na piśmie uzasadnienie dlaczego.

  Znowelizowany program ochrony koni w typie sztumskim i sokólskim był konsultowany z Komisją Księgi Stadnej. Zarząd PZHK przedstawił IZ propozycje zmian w zasadach współpracy, o czym wspominaliśmy przy omawianiu wniosku nr 18.

Liczba klaczy i ogierów aktywnych w hodowli w poszczególnych rasach

W poszczególnych rasach koni, dla których księgi stadne prowadzi PZHK, sytuacja jest przedstawiona na przestrzeni czterech lat, które lepiej zobrazują zmiany w pogłowiu hodowlanym. Należy zwrócić uwagę, że liczba klaczy i ogierów podana w poniższych tabelach to liczba koni poddanych przeglądom w roku sprawozdawczym, a nie faktycznie wpisanych do ksiąg. Z tego powodu liczba ogierów kryjących jest różna od liczby ogierów poddanych przeglądom.

RASA MAŁOPOLSKA

Pomimo objęcia tej rasy programem ochrony , w liczbie klaczy aktywnych w hodowli obserwuje się tendencję spadkową spowodowaną dekoniunkturą, w wyniku której hodowcy odstępują od krycia klaczy nie mając możliwości sprzedaży młodzieży hodowlanej. Liczba młodych klaczy wcielanych do hodowli nie ulega zmianie i wzrasta procentowo w stosunku do liczby klaczy starszych. W rasie, każdego roku wzrasta liczba rejestrowanych źrebiąt, ale jest to związane z wymogiem rejestrowania koni w celu wystawienia paszportów.
Zmniejsza się liczba ogierów rasy małopolskiej poddanych przeglądom /od 2006 roku spadek o 50%/. W programie ochrony koni tej rasy w 2009 roku były 604 klacze, czyli 1/3 pogłowia klaczy wpisanych do księgi głównej. Ograniczenie w warunkach rodowodowych w znowelizowanych programach ochrony może spowodować spadek liczby klaczy i tych objętych programami, i w populacji klaczy wpisanych do księgi.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
GWGWGGWGG
20091.6512552822544150620716211
20081.4232512114236946014724718
20071.5933222233242949720627717
20061.8423812874728942017731519
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
młpliczba ogierów231201228288279266
średnie krycie11,3311,5611,2313,1414,7714,01

RASA WIELKOPOLSKA

Wahania liczby klaczy w tej rasie spowodowane są zmieniającymi się na przestrzeni ostatnich 16 lat warunkami rodowodowymi przy wpisie do księgi. Niemniej spadek aktywnego pogłowia jest dosyć znaczny. Stosunkowo niewielka liczba klaczy wpisanych do księgi wielkopolskiej spełnia rodowodowe wymagania programów ochrony /ok. 400 klaczy/, a programem ochrony w 2009 roku były objęte 143 klacze.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
GWGWGGWGG
20091.84450922233347455304877
20081.887614296344335802761807
2007 2.4007522393946053133226011
20062.6388533285550362132128313
Zmiana w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
wlkpliczba ogierów157158225241255269
średnie krycie10,7912,7010,5512,518,4211,60

RASA POLSKI KOŃ SZLACHETNY PÓŁKRWI

Odpływ części młodych klaczy z księgi sp do księgi wielkopolskiej nastąpił w momencie zmiany warunków rodowodowych w księdze wielkopolskiej. Spadek liczby ogierów nastąpił poprzez zaostrzenie kontroli użytkowości. Sytuację w tej księdze należy uznać za stabilną, pomimo zmian w liczebności, ponieważ liczba młodych klaczy wchodzących do hodowli jest właściwa. Natomiast klacze tej rasy powinny być, przed wpisem do księgi, poddawane co najmniej polowym próbom wierzchowym, ponieważ program hodowlany koni tej rasy zakłada, że celem jest uzyskanie koni o wybitnych wartościach wierzchowych.
Ocena wartości użytkowej klaczy – matek przyszłego potomstwa o uzdolnieniach sportowych byłaby pożądana. Od roku 2007 próbom dzielności w tej rasie poddano ok. 300 klaczy. W tych latach do ksiąg wpisano 1232 klacze. Zatem tylko ¼ klaczy została poddana próbom dzielności. Ze względu na bardzo dużą konkurencję ogierów z czołowych związków Europy Zachodniej (głównie nasienie), należy również zdecydowanie ostrzej weryfikować wartość używanych w tej rasie reproduktorów, czemu powinny służyć m.in. wprowadzone w 2004 zasady kategoryzacji ogierów ras szlachetnych. Potrzebna jest także coraz większa specjalizacja, jeśli chodzi o hodowlę tych koni (linie ujeżdżeniowe, skokowe).

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
GWGWGGWGG
20092.1813204144564975266426341
20082.303428407608421.07757747727
20072.806576411509661.01252060545
20062.985594554858081.26646860248
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
spliczba ogierów388406480510608550
średnie krycie9,029,4811,2710,248,5011,48

RASA ŚLĄSKA

Z populacji 1136 klaczy starszych czynnych w hodowli w 2009 roku, 520 klaczy tej rasy uczestniczyło w programie ochrony. Liczba młodych klaczy wchodzących do hodowli jest zadowalająca. Należy również podkreślić, że w większości konie śląskie są utrzymywane w gospodarstwach o dużym, jak na polskie warunki, areale i dlatego nie są tak jak konie innych ras narażone na skutki dekoniunktury. Źrebięta rodzące się w rasie pozwalają mieć nadzieję na stabilizację ilościową klaczy i ogierów w przyszłości. 183 ogiery działające w rozrodzie reprezentują wszystkie 6 rodów męskich. Od 2008 r. podjęto działania służące zaostrzeniu selekcji ogierów w ZT. Należy w tej rasie rozpocząć inwentaryzację linii żeńskich i opracować schemat indywidualnych kojarzeń.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
GWGWGGWGG
20091.1362612353134739434918329
20089812911883733238940826732
20071.0643221643231433938728334
20061.0384461713223230834524234
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
ślliczba ogierów266239233213202245
średnie krycie14,0015,8717,8818,1419,6219,44

RASA KONIK POLSKI

Dane liczbowe zamieszczone w poniższej tabeli i liczba klaczy w 2009 roku / 575 szt./ w programie ochrony pozwala na uznanie sytuacji w rasie za stabilną. Zorganizowanie się hodowców koni tej rasy w związek rasowy i profesjonalizm władz są gwarancją właściwie prowadzonej pracy hodowlanej. Od wielu lat jedynie w tej rasie jest monitorowany stopień spokrewnienia populacji, więc utrzymana zostanie wewnątrzrasowa zmienność genetyczna. Zaplanowany sposób użytkowania koni pozwoli na doskonalenie cech związanych z przydatnością do użytkowania wierzchowego lub zaprzęgowego, bez zasadniczej zmiany typy konika polskiego.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
200961217225326011826
200856113322524217320
200761410920823316321
20065509211316714336
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
knliczba ogierów16615913413511397
średnie krycie5,575,725,855,134,954,54

RASA HUCULSKA

Populacja rozwijająca się do 2009 roku w pożądany sposób z, roku na rok wzrasta liczba młodych klaczy wpisywanych do księgi. W populacji są reprezentowane wszystkie 14 linii żeńskich i 7 męskich bez zagrożenia utraceniem pożądanych genów. W 2009 roku programem ochrony objętych było 919 klaczy tej rasy. Jest to najwyższy, ze wszystkich ras objętych programami, wskaźnik w stosunku do liczby klaczy wpisanych do ksiąg. Nasuwa się pytanie czy tak gwałtowny wzrost liczby klaczy i ogierów nie odbija się negatywnie na ich jakości.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
20091.17220935039814919
200892519532334519024
20071.01517530331716721
200689616220324215533
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
hcliczba ogierów182174155147129114
średnie krycie6,487,147,637,277,277,63

RASA POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY

W tej populacji wyróżnione są dwa typy: konie sztumskie i konie sokólskie. Obydwa typy objęte są programami ochrony; klacze sztumskie – 278, a sokólskie – 374 klacze. Odtworzenie tych typów do populacji liczącej co najmniej po 1000 klaczy powinno być jednym z działań hodowlanych. Zadaniem związku w tej rasie koni powinna być troska o popularyzację użytkowania roboczego i rekreacyjnego, przy jednoczesnych staraniach o doskonalenie użytkowości rzeźnej. Obserwowany spadek liczby młodych ogierów wchodzących do hodowli jest korzystny, wynika bowiem z zaostrzonych kryteriów selekcyjnych.

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przegląd.
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
GWGWGGWGG
20095.2411.8761.3584382.7353.35117.5412.245337
20084.5952.1061.3294252.3463.542141.3132.659416
20075.2612.4521.0544171.8802.51812.0172.596564
20065.4252.3871.0254701.8232.2748.0242.125594
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
zimn.liczba ogierów2.6672.4352.4922.2241.9021.752
średnie krycie24,1625,0427,5431,2232,0529,15

Kuce i konie małe

RokKlacze starszeKlacze młodeŹrebiętaOgiery starsze
poddane przeglądom
Ogiery młode
OgierkiKlaczki
2009 88115525 525
200869513040478940274
200790012943153142171
200688318632146836379
Zmiany w stanówce
2004-2009
200920082007200620052004
kuceliczba ogierów379340331288288241
średnie krycie5,265,464,384,914,534,11

Działalność biura PZHK w latach 2008 – 2009.

 1. Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy
  Rok20082009
   Klacze m, wlkp, sp, śl 253212
   Ogiery m, wlkp, sp
  (próba wierzchowa)
  4945
   Ogiery m, wlkp, sp, śl
  (próba zaprzęgowa)
  4930
 2. Badania genetyczne realizowane od 1 stycznia 2008 r., finansowane przez PZHK
  Rok2008 2009
   Liczba badań3.9713.970
 3. Ogólnopolskie czempionaty hodowlane
  Współorganizowane z OZHK/WZHK, SO i Związkami Rasowymi w rasach: m, wlkp, sp, śl, z, kn, hc. W 2008 roku zorganizowano – 5, a w 2009 – 7 czempionatów
 4. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w skokach, ujeżdżeniu, wkkw, zaprzęgach jednokonnych
 5. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych
  Zorganizowana wspólnie z WZHK w Poznaniu w 2008 r. Podobnie jak w latach ubiegłych i w 2008 roku nie udało się zgromadzić odpowiedniej liczby koni małopolskich do rozegrania czempionatu wśród ogierów. W 2009 roku Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych została odwołana przez MRiRW ze względu na brak środków finansowych.
 6. W 2008 i 2009 roku OZHK/WZHK zorganizowały 63 polowe próby dzielności i regionalne wystawy młodych koni, na których nagrody w wys. 3 000 zł. finansował PZHK
  W poszczególnych OZHK/WZHK w 2008 r.
 • Bydgoszcz 2 x 3.000 zł
 • Malbork 2 x 3.000 zł
 • Katowice 3 x 3.000 zł
 • Kielce 2 x 3.000 zł
 • Kraków 5 x 3.000 zł
 • Lublin 2 x 3.000 zł
 • Łódź 2 x 3.000 zł
 • Olsztyn 3 x 3.000 zł
 • Poznań 5 x 3.000 zł
 • Rzeszów 2 x 3.000 zł

Razem – 84.000 zł
W poszczególnych OZHK/WZHK w 2009 r.

 • Białystok 2 x 3.000 zł
 • Bydgoszcz 2 x 3.000 zł
 • Malbork 2 x 3.000 zł
 • Kielce 2 x 3.000 zł
 • Katowice 4 x 3.000 zł
 • Kraków- 7 x 3.000 zł
 • Lublin 1 x 3.000 zł
 •  Łódź 4 x 3.000 zł
 • Olsztyn 3 x 3.000 zł
 • Poznań 4 x 3.000 zł
 • Rzeszów 3 x 3.000 zł
 • Warszawa 1 x 3.000 zł

Razem – 105.000 zł

 • W 2008 roku PZHK był patronem merytorycznym Mistrzostwa Świata w Zaprzęgach Jednokonnych w Jarantowie, a w 2009 roku patronem merytorycznym Finału Pucharu Świata w WKKW w Strzegomiu.
 • Szkolenia
  2008

 

 • Szkolenie w zakresie opisu i identyfikacji koni – poddano egzaminowi 28 osób w 4 miejscach.
 • Przeprowadzono egzaminy na uprawnienia wpisu do księgi dla 4 pracowników OZHK/WZHK w części ogólnej, a następnie przed komisjami rasowymi koni rasy huculskiej i polski koń zimnokrwisty.

2009

 • Szkolenie w zakresie opisu i identyfikacji koni – poddano egzaminowi 14 osób
 • Szkolenia we Francji w zakresie identyfikacji osłów przeszkolono 2 osoby, a następnie wybranych pracowników OZHK/WZHK
 • Trzy szkolenia z chipowania koni.
 • Szkolenie z oceny pokroju kuców i koni małych.
 • Międzynarodowe szkolenie z oceny pokroju koni rasy huculskiej.
 • Szkolenie z oceny pokroju koni wierzchowych.
 • Konsultacje i redagowanie aktów prawnych
  Ustawy

 

 • organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 • funduszach promocji produktów rolno-spożywczych
 • systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Rozporządzenia

 • dot. wysokości opłat za wystawienie paszportu
 • dot. materiału biologicznego
 • dot. ochrony zasobów genetycznych.
 • Programy ochrony zasobów genetycznych
  Proponowano i konsultowano zmiany w programach ochrony. Dużo czasu pracy i wysiłku poświęcono próbom porozumienia z IZ w zakresie kształtu programów ochrony i procedur przy ubieganiu się o przyjęcie klaczy do programów.
 • Redagowanie i Wydawanie Czasopisma „Hodowca i Jeździec”.
  Wydano 9 numerów w ciągu dwóch lat.
 • Udział w konferencjach w 2008 i 2009 roku1.
  • Walny Zjazd Hucul International Federation Topolczanki /Słowacja/
  • Międzynarodowa Konferencja Hodowców Koni AngloArabskich w Tarbes /Francja/, w Janowie Podlaskim (Polska)
  • Walny Zjazd WBFSH w Lyon (Francja) i Kopenhadze (Dania).
 • Dział Ksiąg Stadnych
  2008

 

 • Przygotowywanie księgi stadnej koni małopolskich Km VII, dział angloarabski /wybór koni, skład, korekta/.
 • Przygotowanie księgi stadnej kn tom IX.
 • Rejestracja Koni sprowadzanych z zagranicy – wykonano ponad 800 rejestracji.
 • Przygotowano 8 katalogów na kwalifikację ogierów i na próby dzielności w ZT i na KWZH.
 • Administrowano danymi w bazie i uzupełniano bazę o wyniki z ZT, MPMK, badania markerów genetycznych. W dalszym ciągu trwają prace nad scalaniem danych dot. koni i ich posiadaczy.
 • Przeszkolono 35 pracowników OZHK/WZHK w zakresie obsługi bazy.

2009

 • Wydanie drukiem księgi stadnej koni małopolskich Km VII, dział angloarabski i część 1 ogiery, część 2 klacze trwa ostatnia korekta indeksu .
 • Międzynarodowa kontrola księgi małopolskiej.
 • Przygotowanie księgi stadnej kn tom IX.
 • Rejestracja Koni sprowadzanych z zagranicy – wykonano ponad 1108 rejestracji.
 • Przygotowano 6 katalogów na kwalifikację ogierów i na próby dzielności w ZT.
 • Administrowano danymi w bazie i uzupełniano bazę o wyniki z ZT, MPMK, badania markerów genetycznych. Uzupełniono próby dzielności koników polskich w bazie. W dalszym ciągu trwają prace nad bieżącym porządkowaniem bazy.
 • Przeszkolono 5 pracowników OZHK/WZHK w zakresie obsługi bazy.
 • Przygotowywano materiały do MPMK.9. Opracowano 3 nowe wzory paszportów dostosowanych do dyrektywy UE 504/2008.
 • Sporządzano listy ogierów do programów ochrony.
 • Dostosowywano program komputerowy do sporządzania raportów OZHK.
 • Przygotowanie Zjazdu – Konferencji C.I.A.A. w SK Janów Podlaski.
 • Przeprowadzono szkolenie z identyfikacji osłów.

Wnioski Zarządu na dalszą kadencję

 1. Jeżeli nie zostanie przyjęta przez MRiRW koncepcja PZHK, PZJ i Hippica Pro Patria zakładająca utworzenie jednego organizmu z istniejących stad ogierów i stadnin koni ANR, podjąć wszelkie działania, również we współpracy z innymi organizacjami, zmierzające do utworzenia związkowego stada ogierów.
 2. W związku z dotacjami budżetowymi trafiającymi do PZHK i OZHK/WZHK, zobowiązać OZHK/WZHK do badania bilansu przez uprawnione firmy audytorskie, co najmniej raz na dwa lata. W PZHK i WZHK w Poznaniu badania takie są wykonywane corocznie od kilku lat.
 3. Po dokonaniu odpowiednich zmian w statucie PZHK i w statutach Związków i Związków Rasowych (tam gdzie istnieje taka potrzeba), dokonać zmiany nazewnictwa osób kierujących biurami PZHK oraz Związków i Związków Rasowych jak niżej:
  • kierownik biura Związku/Związku Rasowego na dyrektor biura Związku/Związku Rasowego
  • dyrektor biura PZHK na dyrektor generalny PZHK.
Scroll to Top