XXV Walny Zjazd PZHK, Maj 2008

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2004-2007

Cztery lata mijającej właśnie kadencji Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni to przede wszystkim okres, w którym skoncentrowaliśmy się na zidentyfikowaniu pogłowia koni w Polsce. Po czterech latach intensywnych działań możemy powiedzieć, że udało się. Do końca roku 2007 wydano paszporty dla ponad 450.000 koni. Jest jeszcze pewna ilość koni starszych (ok. 10 %), których właściciele nie zgłosili do identyfikacji, ale jak pokazują przykłady krajów zachodnich, gdzie identyfikacja rozpoczęła się kilkanaście lat wcześniej, taki procent jest normą.
Oczywiście nie oznacza to, że już jest idealnie, bo jeszcze w niektórych OZHK/WZHK zdarzają się okresowe opóźnienia w wydawaniu paszportów, bo w obrocie funkcjonują paszporty koni ubitych, bądź wywiezionych za granicę (przypadkami tymi zajmują się aktualnie organy ścigania), bo informacja nie zawsze na czas jest wprowadzana przez OZHK/WZHK do centralnej bazy danych. Ale jak pokazała kontrola misji weterynaryjnej Komisji Europejskiej w 2007 r., system identyfikacji koni w Polsce funkcjonuje, a zastrzeżenia dotyczą raczej nadzoru nad nim ze strony Inspekcji Weterynaryjnej i ogólnie jego niedostatecznej szczelności. Dlatego, wspólnie z Inspekcją, podjęliśmy działania nad uszczelnieniem systemu, tak by usprawnić jego działanie i wyeliminować nadużycia.
Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z zatwierdzonym w marcu br. rozporządzeniem Komisji Europejskiej w sprawie identyfikacji koniowatych, wszystkim koniom identyfikowanym od 1 lipca 2009 r. trzeba będzie wszczepiać mikrotranspondery. Polski Związek Hodowców Koni przygotowany do tego zadania, będzie musiał przekonać administrację rządową, ze tak jak podołał zaopatrzeniu pogłowia koni w paszporty, tak teraz jest w stanie podjąć się czipowania koni.

Niewątpliwym sukcesem, nie tylko Polskiego Związku Hodowców Koni, ale również całego środowiska hodowców koni w kraju, było objęcie gospodarstw posiadających konie płatnością uzupełniającą („zwierzęcą”). Było to zadanie niełatwe, gdyż początkowo, powołując się na przepisy unijne, twierdzono że jedynie gospodarstwa utrzymujące przeżuwacze kwalifikują się do objęcia takimi dotacjami. Jednak determinacja hodowców i zrozumienie Ministerstwa Rolnictwa pozwoliło na uznanie koni za zwierzęta trawożerne tak jak przeżuwaczy i objęcie dopłatami.
Za sukces należy uznać także objęcie dopłatami do utylizacji koni zwłok końskich. Było to trudne zadanie, gdyż początkowo problem ten uważano za nieistotny. Dopiero pokazanie skali problemu, a szczególnie kosztów ponoszonych przez właścicieli koni, przekonało decydentów.

W 2007 r., zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zmienił się system finansowania hodowli koni z budżetu Państwa. Polski Związek Hodowców Koni w 2006 r. opracował i przedstawił w MRiRW propozycje programów wsparcia, które zostały zaakceptowane. Dzięki tym programom udało się m.in. wprowadzić na dużo większą niż dotychczas skalę dotowane z budżetu państwa stacjonarne próby użytkowości dla klaczy. Jest szansa, że programy te będą funkcjonować do 2013 r., co pozwoliłoby Związkowi lepiej przygotować się na konkurencję z silnymi związkami hodowców koni z Europy Zachodniej.

Niestety w minionym okresie nie udało się, mimo wielu wysiłków, poprawić sytuacji stad ogierów, poprzez wypracowanie, razem z Agencją Nieruchomości Rolnych, spójnej koncepcji ich funkcjonowania. A od tego roku stada ogierów nie mogą już korzystać z dotacji z budżetu Państwa, co z pewnością spowoduje dalsze pogarszanie ich kondycji finansowej i zakłóci prawidłowy przebieg stanówki w niektórych regionach kraju, szczególnie w rasach szlachetnych objętych programami ochronnymi. Chyba że wszystkim zainteresowanym, tzn. Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych i Związkowi reprezentującemu hodowców korzystających z usług stad, nie zabraknie determinacji w rozwiązaniu tego problemu. Jest to naprawdę ostatni moment na podjęcie zdecydowanych kroków i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Stanowisko nowego kierownictwa ANR, które podjęło z nami rozmowy w sprawie restrukturyzacji stad ogierów, pozwala mieć pewną nadzieję, tym bardziej, że przez ostatnie dwa lata osoby odpowiedzialne za stada ogierów w tej instytucji, ignorowały Polski Związek Hodowców Koni, nie licząc się zupełnie z opinią hodowców.

Współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim zacieśnia się coraz bardziej. Jej odczuwalnym dla hodowców i użytkowników koni efektem będzie wprowadzenie w tym roku jednego paszportu konia.
W 2005 i 2006 r. obie nasze organizacje, wspólnie ze Stowarzyszeniem Hippica Pro Patria, ANR, PKWK, Polish Prestige oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zorganizowały Międzynarodowe Konferencje: „Hodowla koni i jeździectwo jako szansa dla Polski” oraz „Konie dają pracę”. Chcemy m. in. w ten sposób przekonać decydentów, że hodowla koni i jeździectwo w Polsce, pod pewnymi warunkami, mogą rozwijać się tak, jak w krajach Europy Zachodniej, tworząc wiele miejsc pracy.
Również razem z PZJ włączyliśmy się w działania zmierzające do rozwiązania problemów służewieckiego toru wyścigów konnych.

W 2007 r. Polski Związek Hodowców Koni, wspólnie ze Stadniną Koni w Dobrzyniewie, SO Biały Bór, SO Bogusławice i Polish Prestige podjął próbę organizacji aukcji ogierów. Zdajemy sobie sprawę, że jest to w warunkach polskich zadanie wręcz pionierskie i że na efekty trzeba będzie czekać całe lata. Jednak jednocześnie jesteśmy przekonani, że tylko poprzez organizację aukcji, nie tylko na szczeblu ogólnopolskim, ale i regionalnym (OZHK/WZHK), będziemy w stanie zapewnić zbyt na polskie konie, w warunkach coraz większej konkurencji koni z Europy Zachodniej. Dlatego w tym roku, mimo niewielkich efektów ubiegłorocznej aukcji, organizujemy aukcję ogierów po zakończeniu treningu 100-dniowego w zakładach treningowych (3 września – Bogusławice, 5 września – Biały Bór).

Poruszonym wyżej problemom oraz bieżącym sprawom poświęcone były zebrania Zarządu Głównego, który w zbierał się 14 razy w różnych rejonach kraju. W tym samym okresie odbyło się również 12 posiedzeń Prezydium Zarządu Głównego.

W 2005 r. w czasie Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu zostało zorganizowane, przy pomocy WZHK w Poznaniu, SO Gniezno i Międzynarodowych Targów Poznańskich, 110-lecie naszej organizacji. To niewątpliwe święto wszystkich hodowców stało się również okazją do poświęcenia sztandaru ufundowanego przez naszych członków i sympatyków. Wyrażamy nadzieję, że sztandar ten będzie jednoczył wszystkich naszych członków wokół jednej idei, a taką powinno być dobro polskiej hodowli i polskich hodowców koni. Podkreślamy to, ponieważ jesteśmy przekonani że tylko zjednoczona, mówiąca jednym głosem organizacja może być na tyle silna, by sprostać konkurencji zachodnich związków hodowców koni. Zrozumiały to już związki hodowców innych gatunków zwierząt, które, wzorem PZHK, tworzą silne organizacje, przejmujące zadania związane z prowadzeniem ksiąg i oceną wartości użytkowej.

W dalszej części sprawozdania pragniemy omówić wnioski, które przyjął Walny Zjazd w 2006 r. oraz przedstawić stan organizacyjny i sprawozdanie z działalności hodowlanej Związku.

Wniosek 1

Opracować wariantowy plan finansowania działalności PZHK w latach 2007-2013, na podstawie planów OZHK/WZHK.

Jak wspomniano we wstępie, PZHK opracował plan finansowania zadań hodowlanych zaakceptowany przez MRiRW. Najważniejszym źródłem przychodów Związku jest, i w przyszłości powinna być, identyfikacja koni. Należy jednak dążyć do stopniowego zwiększania przychodów z tytułu składek członków OZHK/WZHK, oczywiście oferując im w zamian coraz lepszą jakość usług oraz pomoc w sprzedaży koni.

Wniosek 2

Dokończyć działania związane z identyfikacją koni w masowym pogłowiu, tak aby w najbliższej przyszłości identyfikować tylko nowonarodzone źrebięta oraz podjąć działania zmierzające do przejęcia przez Związek zadań związanych ze znakowaniem koni przy pomocy mikrotransponderów.

Temat ten również omówiono we wstępie, jako jeden z najistotniejszych z punktu przyszłego funkcjonowania Związku. Z pewnością przejęcie czipowania koni od 1 lipca 2009 r. powinno być jednym z priorytetowych zadań nowego Zarządu.

Wniosek 3

Rozwinąć akcję szkoleń hodowców przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej przewidzianych na lata 2007-2013.

W 2007 r. PZHK i OZHK/WZHK zorganizowały, wspólnie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, szkolenie pt. „Chów i hodowla koni jako alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej”. Szkoleniu w większości OZHK/WZHK poddano ok. 3.000 hodowców, na ogół przy okazji zebrań w terenowych kołach hodowców koni. Szkolenia były prowadzone przez pracowników OZHK/WZHK. Najwięcej szkoleń przeprowadzono na terenie działania WZHK w Poznaniu.

Wniosek 4

Podjąć dalsze intensywne starania o odłączenie SO Starogard Gd. Od SO Łąck.

Wniosek 5

Podjąć starania o odłączenie SO Kętrzyn od SO Łąck.

Wniosek 7

Podjąć starania o oddzielenie SO Klikowa od SO Białka.

Wniosek 18

Wyjaśnić za stadami ogierów zasady dzierżawienia ogierów. Wszelkie zmiany związane z warunkami dzierżawy powinny być uzgadniane z wyprzedzeniem 6 miesięcy. Stada ogierów nie powinny zmieniać warunków umowy bez porozumienia z dzierżawcą.

Wszystkie te wnioski dotyczyły funkcjonowania stad ogierów. Niestety propozycje PZHK składane w ANR były ignorowane. Jedyna koncepcja jaką tworzyli ludzie z ówczesnego kierownictwa ANR miała polegać na połączeniu czterech spółek stad ogierów w jedną i urynkowienie działalności nowej spółki. Przetrwanie miała zapewnić stopniowa wyprzedaż składników majątkowych (czytaj likwidacja kolejnych stad). Przykładem ignorowania Związku przez ANR jest sposób w jaki wprowadzono nowe stawki dzierżaw za ogiery w sezonie 2008, bez konsultacji z OZHK/WZHK, łamiąc porozumienie podpisane w 2004 r. W tej sytuacji nie powinno dziwić stanowisko niektórych hodowców, którzy nie chcą już walczyć o takie stada ogierów. Mamy nadzieję, że nowe kierownictwa ANR oraz MRiRW inaczej spojrzą na problem stad ogierów i podejmą w konsultacji ze Związkiem ostatnią próbę ich ratowania.

Wniosek 6

Zwrócić się do odpowiednich władz weterynaryjnych z wnioskiem o opracowanie listy leków, które można zakupić bezpośrednio w hurtowni leków, a nie tylko za pośrednictwem lekarzy weterynarii. Dotyczy to głównie środków do zabiegów zootechnicznych, np. odrobaczanie, odkażanie ran itp.

Wniosek nie został zrealizowany, gdyż z wstępnych rozmów przeprowadzonych w MRRW wynika, że ma on szansę powodzenia jedynie w przypadku, gdy większa liczba organizacji wystąpi z taka inicjatywą. Dlatego podjęto rozmowy w tej sprawie z Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych, która skupia krajowe związki hodowców i producentów zwierząt.

Wniosek 8

Stworzyć procedury do organizacji szkoleń sędziów oceny hodowlanej i użytkowej koni rasy huculskiej celem zwiększenia liczby sędziów, jak również ujednolicenia kryteriów oceny koni.

Po szkoleniach sędziów oceny ścieżki huculskiej, przeprowadzonych pod koniec 2005 r., w latach 2006-2007 prowadzono doszkalanie sędziów w trakcie organizowanych wspólnie ze Związkiem Hodowców Koni Huculskich tzw. ścieżek huculskich. W 2007 r., przed Międzynarodowym Czempionatem Koni Huculskich w Klikowej, przeprowadzono pierwszą międzynarodową konsultację dla sędziów oceny hodowlanej koni huculskich, w której wzięli udział również sędziowie z Polski. Kolejne szkolenie międzynarodowe odbyło się w Topolciankach na Słowacji w marcu 2008 r.

Wniosek 9

Nie podawać do publicznej wiadomości w trakcie kwalifikacji do ZT wyników bonitacji ogierów nie zakwalifikowanych. Wynik ten może być podany tylko właścicielowi na jego żądanie.

Wniosek zrealizowano. Szczegółowe wyniki ogierów nie zakwalifikowanych do ZT są podawane ich właścicielom zaraz po zakończeniu kwalifikacji.

Wniosek 10

Powołać grupę roboczą w celu wypracowania zasad obowiązujących przy dzierżawie koni do celów sportowych.

Wniosku nie zrealizowano, ponieważ generalnie nie ma zainteresowania wśród właścicieli i użytkowników koni tym tematem. Zasady dzierżawy koni każdorazowo są negocjowane pomiędzy właścicielem konia, a dzierżawiącym konia do celów sportowych.

Wniosek 11

Organizować kwalifikacje młodych ogierów do ZT tylko w miejscach przeprowadzania treningów i prób dzielności, w terminie nie kolidującym z pracami polowymi, tzn. maksymalnie do połowy lipca. Wypracować alternatywne możliwości uznawania ogierów „kolorowych”.

Wniosek 15

Dołożyć starań, aby OZHK/WZHK szerzej rozpropagowały nabór ogierów na test wierzchowo-zaprzęgowy, szczególnie wśród mniejszych hodowców zajmujących się rolnictwem ekologicznym i hodowlą koni kolorowych oraz wśród hodowców koni do wyczynowego sportu zaprzęgowego.

Od 2008 r., w związku z wprowadzeniem próby crossowej do programu próby wierzchowej po 100-dniowym treningu, nabór ogierów organizowany jest na przełomie maja i czerwca. Związane jest to również z organizacją większej ilości stacjonarnych prób dla klaczy w zakładach treningowych. Nabór na trening zaprzęgowy, począwszy od 2007 r. odbywa się na początku lipca. Również od 2007 r. komisje ksiąg stadnych koni ras m, wlkp i sp postanowiły o zastąpieniu treningu wierzchowo-zaprzęgowego tylko treningiem zaprzęgowym, wychodząc tym samym naprzeciw oczekiwaniom hodowców koni o predyspozycjach zaprzęgowych. Niestety jak dotychczas ilość ogierów kierowanych przez hodowców na ten test jest bardzo mała. W 2006 r. zakwalifikowano 14 ogierów, a w 2007 tylko 8 ogierów. Dlatego też komisje ksiąg stadnych postanowiły, że w 2008 r. trening ten odbędzie się pod warunkiem zakwalifikowania min. 12 ogierów.

Wniosek 12

Zwrócić się do MRiRW i ARiMR o dofinansowanie podmiotów zajmujących się utylizacją padłych koni.

Wniosek zrealizowano i od 2008 r. ARiMR dofinansowuje utylizację zwłok końskich przez zakłady utylizacyjne, z którymi podpisała umowy.

Wniosek Nr 13

Podjąć starania o skierowanie maksymalnej części dotacji z programów rolno-środowiskowych w latach 2007-2013 na dofinansowanie gospodarstw utrzymujących zwierzęta.

W 2007 r. dzięki staraniom PZHK, MRiRW objęło płatnością uzupełniającą tzw. „zwierzęcą” również gospodarstwa posiadające konie. PZHK wydał ponad 14.000 zaświadczeń dla rolników ubiegających się o tę płatność w 2007 r.

Wniosek 14

Objąć dotacją w ramach programów ochrony ras rodzimych, również ogiery spełniające wymagania rodowodowe, obowiązujące obecnie w przypadku klaczy.

Mimo wspólnego wystąpienia w tej sprawie wszystkich związków hodowców zwierząt i Instytutu Zootechniki w Balicach, MRiRW nie zgodziło się na objęcie programami ochrony również rozpłodników.

Wniosek 16

Wprowadzić zasadę podawania do publicznej wiadomości ocen członków komisji podczas wystaw.

Wniosek zrealizowano.

Wniosek 17

Zorganizować dla hodowców wszystkich ras kurs selekcjonerów podczas regionalnych wystaw.

W 2007 r., na podstawie zgłoszeń OZHK/WZHK zorganizowano taki kurs dla hodowców koni rasy zimnokrwistej. Komisja Księgi Stadnej przeszkoliła 11 hodowców, którym nadano uprawnienia do oceny koni na wystawach.

STAN ORGANIZACYJNY

 

2004

2005

2006

2007

Liczba terenowych kół hodowców koni

182

181

183

184

Liczba członków

14.012

14.274

14.505

14.180

Zebrania w terenowych kołach hodowców koni

166

181

192

198

Udział członków

6.250

5.429

5.970

4.826

Na przestrzeni czterech lat spadła liczba członków biorących udział w zebraniach Terenowych Kół Hodowców Koni. Mniejsza aktywność hodowców na poziomie najmniejszego, ale podstawowego ogniwa Związku jest niepokojąca. Zaktywizowanie hodowców powinno być zatem jednym z priorytetów w pracach organizacji na najbliższe lata.

Sprawozdanie hodowlane z działalności w latach 2004-2007

Zmiana systemu finansowania Związku zapoczątkowana w 2006 roku, a radykalnie zmieniona w 2007 r., wymagała od naszej organizacji innego rozliczania wykonywanych zadań hodowlanych i jednocześnie stworzenia nowego systemu rozliczeń. Działalność Związku i przychody z tej działalności podzielono wyraźnie na 4 filary, z których dwa: administrowanie księgami stadnymi i prowadzenie oceny wartości użytkowej, miało wpływ na pracę hodowlaną Związku. Pozostałe dwa filary to przychody z identyfikacji koni, opłat zootechnicznych i ze składek członków OZHK/WZHK (te ostatnie w strukturze przychodów stanowią jedynie 4-5%).
Jednocześnie zmiana finansowania stworzyła możliwości przeprowadzenia prób dzielności klaczy w Zakładach Treningowych oraz wygospodarowania pewnych kwot na badania genetyczne. Dzięki temu klacze i ogiery wpisywane w 2007 roku do ksiąg głównych oraz źrebięta w rasach: huculskiej i konik polski objęte zostały programem badań genetycznych.
Dla znormalizowania pracy hodowlanej przyjęto uniwersalny wskaźnik klaczy wpisanych do ksiąg, ponieważ pozostałe zadania są pochodnymi zadań wykonywanych przy klaczach wpisanych do ksiąg. Przyjęto wskaźnik 300 klaczy na jednego pracownika pełnoetatowego OZHK/WZHK.
W świetle zastosowania nowych rozliczeń zadecydowano, że prowadzenie programu badań genetycznych, zakłady treningowe dla klaczy i ogierów, Mistrzostwa Polski Młodych Koni to zadania własne PZHK.
Ogólnopolskie czempionaty rasowe to zadanie wspólnie wykonywane przez: OZHK/WZHK, Stada Ogierów Białka, Sieraków, Gniezno, Książ, Kętrzyn, Stadninę Koni Gładyszów oraz Stadninę Koni Galiny (w 2007 r.), PZHK, Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich, Związek Hodowców Konia Huculskiego, Sekcję Hodowców Koników Polskich, natomiast Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych jest współorganizowana przez PZHK i WlkpZHK w Poznaniu.

Stacjonarne próby dzielności ogierów i klaczy.

 

2004

2005

2006

2007

Klacze m, wlkp, sp, śl

28

25

29

187

Ogiery m, wlkp, sp

92

99

88

76

Ogiery m, wlkp, sp, śl
próba zaprzęgowa

22

28

47

40

Badania genetyczne realizowane od 1 czerwca 2007 r.

Planowano przeprowadzenie 3100 badań genetycznych, wykonano – 2392. 485 wniosków wydanych przez OZHK nie zostało zrealizowanych przez właścicieli w 2007.
Na PZHK ciąży obowiązek, oprócz wykonania i rozliczenia tych zadań, również rozliczenia wszystkich zadań wykonanych przez OZHK/WZHK.

Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, czempionaty ogólnopolskie, wystawy regionalne.

W roku 2005 tematem przewodnim KWZH były konie rasy małopolskiej, w 2006 – konie rasy wlkp, dla których przygotowywano program ochronny, a w roku 2007 konie zimnokrwiste w typie sokólskim i sztumskim, również przewidziane do objęcia programem ochrony.
W latach 2004-2007 zorganizowano czempionaty hodowlane w rasach: m, wlkp, śl, z, kn, hc oraz po raz pierwszy w 2007 r. czempionat źrebiąt rasy sp w Stadninie Koni Galiny.
W OZHK/WZHK w latach 2004-2007 zorganizowano odpowiednio 48, 53, 62 i 80 wystaw regionalnych, na których przedstawiono w 2004 r. – 1416 koni, w 2005 r. – 1638 koni, w 2006 r. – 2231 koni i w 2007 r. – 2188 koni. Najwięcej wystaw w tych latach zorganizowały:

OZHK/WZHK

2004

2005

2006

2007

Wielkopolski Związek Hodowców Koni

12

14

16

14

Pomorski Związek Hodowców Koni

6

7

8

6

Lubelski Związek Hodowców Koni

6

7

5

8

Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni

3

5

5

10

W 2007 roku z funduszów PZHK nagradzano konie na wystawach regionalnych i w polowych próbach dzielności. Regionalne wystawy młodzieży hodowlanej, na których nagrody w wys. 3 000 zł. finansował PZHK – wykonano 10. Polowe próby dzielności, na których nagrody w wys. 3 000 zł. finansował PZHK – wykonano 14.

 W 2005 r. polscy hodowcy koni huculskich przedstawili konie tej rasy na I Międzynarodowym Czempionacie HIF w Topolciankach (Słowacja), który zgromadził około 100 koni. W II Międzynarodowym Czempionacie HIF, który odbył się w 2007 r. Tarnowie w Polsce, współorganizowanym Związkiem Hodowców Konia Huculskiego, SO Klikowa i PZHK, udział wzięło prawie 100 koni. Na obydwu tych czempionatach, zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, dominowały konie z Polski.

W 2007 r. Polska była organizatorem Mistrzostw Świata w Zaprzęgach parokonnych. PZHK aktywnie włączył się w promocję polskich koni na tej imprezie poprzez przygotowanie odpowiednich wydawnictw, folderów, stoiska reklamowego, banerów itp. oraz fundując nagrodę finansową dla najlepszego powożącego końmi polskiej hodowli (Jacek Kozłowski).
Od dwóch lat sponsorujemy zaprzęg jednokonny (małopolski wałach Prym) powożony przez znaną zawodniczkę tej dyscypliny Agnieszkę Chwastek. W tym roku liczymy na udany start tej pary w Mistrzostwach Świata w Jarantowie.
W ubiegłym roku współfinansowaliśmy wyjazd polskich koni na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w WKKW w Lion d’Anger we Francji.
Od dwóch lat nagradzamy finansowo hodowców, właścicieli oraz zawodników, którzy wysokie miejsca w rankingach PZJ w czterech dyscyplinach jeździeckich zawdzięczają startom na koniach polskiej hodowli.

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w 4 dyscyplinach jeździeckich

Liczba koni startujących w poszczególnych kategoriach

Lata

Konie

Ujeżdżenie

Skoki

WKKW

Powożenie

4-l.

5-l.

6-l.

Suma

4-l.

5-l.

6-l.

7-l.

Suma

4-l.

5-l.

6-l.

Suma

4-l.

5-l.

6-l.

Suma

2007

pol.

27

12

7

46

47

33

22

10

112

14

15

10

39

4

5

1

11

zagr.

13

5

3

21

15

19

17

8

57

1

1

1

1

2006

pol.

20

19

6

45

51

38

32

10

131

21

11

2

34

4

1

5

zagr.

8

6

2

16

11

12

15

4

42

2

2

0

2005

pol.

18

12

9

39

27

42

28

17

114

13

5

4

22

11

3

14

zagr.

9

4

1

14

17

13

8

1

39

1

1

0

2004

pol.

21

12

7

40

25

34

17

5

81

12

12

6

30

7

2

3

12

zagr.

2

5

2

9

7

8

1

4

20

1

1

1

1

W całej organizacji wykonano następujące zadania hodowlane:

 

2004

2005

2006

2007

Klacze starsze wpisane do ksiąg

18.872

17.517

20.035

19.306

Klacze młode wpisane do ksiąg

2.866

3.171

3.308

2.957

Ogiery młode wpisane do ksiąg

547

609

896

853

Źrebięta roczne i dwuletnie poddane selekcji

8.556

6.727

7.512

6.404

Polowe próby dzielności klaczy

481

543

582

532

Polowe próby dzielności ogierów

620

673

773

853

Ogiery starsze:

 

2004

2005

2006

2007

Liczba ogierów uczestnicząca w rozrodzie

3.600

3.750

4.389

4.157

Średnia liczba pokrytych klaczy

20

21

19,9

21,5

Liczba klaczy pokrytych ogółem

~72.000

~82.000

~87.000

~90.000

Szkolenia

 1. Szkolenia w zakresie opisu koni.
 2. Szkolenie pracowników PZHK w zakresie oceny młodych koni w skokach luzem i pod jeźdźcem.
 3. Alternatywne kierunki produkcji zwierzęcej – chów i hodowla koni. Wykonano 105 szkoleń dla ponad 3000 osób.
 4. Szkolenie w zakresie oceny koni zimnokrwistych dla hodowców oceniających konie na regionalnych wystawach.
 5. Przeprowadzenie egzaminów dla 12 pracowników w części ogólnej, a następnie przed 7 komisjami rasowymi – wykonano przeprowadzając 7 egzaminów.
 6. Szkolenie międzynarodowych sędziów w zakresie oceny koni rasy huculskiej.

Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

Ustawy

 • o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Rozporządzenia

 • dot. utylizacji zwierząt gospodarskich
 • dot. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Programu rolno środowiskowego PROW”
 • dot. wysokości opłat za wpis do ksiąg
 • dot. wysokości opłat za wystawienie paszportu
 • dot. dopłat uzupełniających do użytków zielonych.

Programy ochrony zasobów genetycznych

Planowano w 2006 roku i wprowadzono w 2007 roku do programów ochrony dwie rasy: wlkp oraz zimnokrwistą – typ sokólski i sztumski. Obecnie liczba stad i klaczy objętych programami ochrony jest następująca:

Rasa

m

śl

hc

kn

Liczba klaczy

511

349

713

374

Liczba stad

116

81

119

70

Wnioski ustępującego Zarządu:

 1. Podjąć starania o zaopatrywanie całego pogłowia koni w mikrotranspondery i prowadzić bazę danych o wszczepionych mikrotransponderach.
 2. Rozwijać różne formy promocji polskich koni, nie tylko na poziomie PZHK, ale także OZHK/WZHK, m. in. poprzez sprzedaż aukcyjną koni.
 3. Prowadzić starania o zachowanie w kraju 10 państwowych stad ogierów, jako niezbędnego ogniwa w organizacji rozrodu koni w kraju.
 4. Dokończyć prace nad bazą danych PZHK tak ażeby umożliwić wymianę danych pomiędzy PZHK i PZJ.
 5. Stworzyć i administrować bazą hodowlaną koni rasy huculskiej należących do członków Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich.
 6. Podjąć starania, we współdziałaniu z PZJ i SK Pępowo, o przyznanie Polsce organizacji Mistrzostw Świata Młodych Koni w zaprzęgach jednokonnych, jako imprezy cyklicznej.
 7. Wystąpić do UE o przyznanie Polsce ksiąg pochodzenia dla kolejnych polskich ras koni.
 8. Wzmocnić działania w Terenowych Kołach Hodowców Koni.
 9. Dążyć do tego, aby w ramach podwyższonej maksymalnie o 30 zł rocznej składki członkowskiej w OZHK/WZHK dostarczać każdemu członkowi OZHK/WZHK pocztą kwartalnik „Hodowca i Jeździec”.
 10. Wspierać na poziomie PZHK i OZHK/WZHK działalność grup inicjatywnych przy tworzeniu grup producentów rolnych utrzymujących konie.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie, Zarząd pragnie podziękować wszystkim hodowcom i działaczom zaangażowanym w działalność Związku. Bez waszej pomocy nie byłoby możliwe osiągnięcie tego co już osiągnęliśmy.
Dziękujemy wszystkim urzędom, instytucjom i organizacjom, które współpracują ze Związkiem, za zrozumienie naszych problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu, szczególnie Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Polskiemu Związkowi Jeździeckiemu.
Dziękujemy uczelniom rolniczym i instytutom naukowym za wsparcie hodowców w ich dążeniu do uzyskania jak najlepszych koni, szczególnie Instytutowi Zootechniki w Balicach i Instytutowi Genetyki w Jastrzębcu.
Dziękujemy członkom Komisji Ksiąg Stadnych poszczególnych ras koni za społeczną pracę na rzecz rozwoju hodowli koni.
Dziękujemy pracownikom Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni i Polskiego Związku Hodowców Koni za wkład pracy, szczególnie w identyfikację koni.

Scroll to Top