REGULAMIN

określający prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach hodowlanych realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK)

oraz prawa i obowiązki Polskiego Związku Hodowców Koni i Związków Hodowców Koni (Związków) wykonujących na zlecenie PZHK zadania związane z realizacją programów hodowlanych

zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 11/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

zmieniony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 9/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.

Postanowienia ogólne

Wszyscy hodowcy koni uczestniczący w programach hodowli realizowanych przez PZHK i Związki mają równe prawa w odniesieniu do możliwości realizowania programów hodowlanych, w szczególności wpisu koni do odpowiednich ksiąg.

ROZDZIAŁ 1.

§ 1. Hodowcy mają prawo:

 1. Uczestniczenia w imprezach i innych wydarzeniach, w szczególności wystawach, czempionatach i pokazach związanych z realizacją właściwego programu hodowlanego, organizowanych przez PZHK lub Związki.
 2. Do uzyskiwania od pracowników biura PZHK i biur Związków niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z realizacją programów hodowlanych.
 3. Odwoływania się w sprawach określonych w § 8 ust. 1.

§ 2. Hodowcy mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień i zasad programów hodowlanych, w szczególności dotyczących wpisywania koni do ksiąg, poddawania ich ocenie wartości użytkowej i hodowlanej oraz zakazów i nakazów dotyczących wykorzystania zwierząt w rozrodzie, a wynikających z programów hodowlanych oraz przepisów prawa.
 2. Udzielania na żądanie PZHK i Związków informacji dotyczących realizacji przez hodowcę programu hodowlanego oraz umożliwienia dostępu do dokumentacji hodowlanej prowadzonej przez hodowcę (związanej z realizacją programu hodowlanego), określonej w programie hodowlanym w rozdziale „Dokumentacja hodowlana”, w szczególności:
  • świadectwo pokrycia/unasienniania klaczy,
  • zaświadczenie o dokonaniu przeniesienia zarodka.
 3. Uiszczania opłat za czynności związane z realizacją programów hodowlanych, wykonywanych przez PZHK i Związki, zgodnie z aktualnie obowiązującymi cennikami, dostępnymi na stronach internetowych: PZHK (https://www.pzhk.pl/) i Związków (https://www.pzhk.pl/sprawy-zwiazkowe/ozhk/).
 4. Traktowania zwierząt w sposób właściwy, zgodny z zasadami dobrostanu zwierząt tj. poprzez otoczenie opieką posiadanych koni zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrostanu, a w szczególności: zapewnienie im higienicznych warunków utrzymania i należytej pielęgnacji codziennej i okresowej, dbanie o ich zdrowie fizyczne i psychiczne, właściwe żywienie, ochronę przed przypadkowym kryciem, poddawanie szczepieniom ochronnym oraz innym zabiegom profilaktyki zootechnicznej i weterynaryjnej, utrzymywanie tylko takiej liczby koni, którym hodowca jest w stanie zapewnić odpowiednie warunki egzystencji.

§ 3. Zaleca się, aby Hodowca:

 1. Brał udział w wystawach hodowlanych, czempionatach i pokazach koni, poddawał swoje konie ocenie wartości użytkowej oraz badaniom w kierunku chorób dziedzicznych.
 2. Stosował zasady postępowania z koniem rekomendowane przez PZHK.

ROZDZIAŁ 2.

§ 4. Hodowcy będący Członkami Związków,

oprócz praw i obowiązków określonych niniejszym regulaminem posiadają prawa i obowiązki określone w statutach właściwych Związków oraz w statucie PZHK.

§ 5. Hodowcy – Członkowie Związków, oprócz zaleceń określonych w § 3:

 1. Muszą stosować się do uchwał i wytycznych właściwych władz statutowych oraz obowiązujących instrukcji PZHK i Związków dotyczących hodowli koni.
 2. Mogą korzystać z publikacji i periodyków wydawanych przez PZHK i Związki oraz z celowych funduszy PZHK i Związków, na zasadach określonych w przepisach wewnętrznych PZHK i Związków, dotyczących tych funduszy.

ROZDZIAŁ 3.

§ 6. PZHK ma prawo do:

 1. Doskonalenia hodowli i chowu koni na obszarze realizowania programów hodowlanych.
 2. Podejmowania stosownych działań w celu rozwoju liczebności pogłowia koni na obszarze realizowania programów hodowlanych.
 3. Wnioskowania w sprawie zmian w programach hodowlanych do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 7. Obowiązki PZHK i Związków:

 1. Realizacja programów hodowlanych opublikowanych na stronie internetowej https://www.pzhk.pl/hodowla/programy-hodowli/
 2. Podejmowanie działań w celu promowania hodowli koni objętych programami hodowlanymi,
 3. Współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni,
 4. Reprezentowanie interesów hodowców koni objętych programami hodowlanymi w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz ze związkami i organizacjami zagranicznymi związanymi z hodowlą koni,
 5. Szkolenie hodowców – członków Związków w zakresie hodowli i użytkowania koni,
 6. Szkolenie hodowców w zakresie obowiązujących programów hodowlanych,
 7. Udzielanie merytorycznej pomocy hodowcom – członkom Związków w przygotowaniu do użytkowania i sprzedaży koni,
 8. Współpraca z właściwymi władzami w zakresie realizowanych programów hodowlanych,
 9. Organizowanie wystaw, czempionatów i pokazów koni,
 10. Udzielanie porad i pomocy fachowej hodowcom – członkom Związków, organizowanie dla nich szkoleń w zakresie hodowli i chowu koni, podkuwnictwa, zoohigieny, użytkowania koni, w tym prób użytkowości oraz seminariów naukowych, wykładów i wyjazdów specjalistycznych,
 11. Popularyzowanie czasopism fachowych, wydawanie i publikowanie własnych czasopism, książek oraz utrzymywanie stron internetowych.

ROZDZIAŁ 4.

§ 8. Rozstrzyganie sporów między hodowcami uczestniczącymi w programach hodowlanych, a PZHK lub Związkami.

 1. Hodowca może złożyć odwołanie dotyczące:
  1. braku wpisu lub wpisu swojego konia do księgi,
  2. przeprowadzenia oceny wartości użytkowej swojego konia niezgodnie z przepisami programu hodowlanego,
  3. wyniku oceny wartości użytkowej swojego konia, który jest skutkiem przeprowadzenia oceny wartości użytkowej niezgodnie z procedurami obowiązującymi w PZHK,
  4. wyniku próby antydopingowej swojego konia lub kary za naruszenie przepisów antydopingowych.
 2. Hodowca składa odwołanie w następujących terminach:
  1. W sprawach o których mowa w ust. 1 pkt-y a-c najpóźniej do 3 dni roboczych po opublikowaniu wyników oceny wartości użytkowej przez PZHK/Związek lub od otrzymania przez Hodowcę wyników oceny wartości użytkowej (przesyłka pocztowa lub przez pocztę e-mail),
  2. W sprawach o których mowa w ust. 1 pkt. d zgodnie z trybem odwoławczym określonym w przepisach antydopingowych.
 3. Odwołania zgłoszone po upływie terminów określonych w ust. 2 pkt. a-c nie są rozpatrywane.
 4. Odwołanie określone w ust. 2 pkt a-c składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem do Prezydium Zarządu PZHK; uzasadnienie powinno zawierać wskazanie okoliczności, zaistnienie których spowodowało wniesienie odwołania.
 5. Za wniesienie odwołania obowiązuje opłata w wysokości 400 zł. Opłata jest zwracana Hodowcy w przypadku jeżeli Prezydium Zarządu PZHK uzna je za zasadne.
 6. Odwołania rozstrzyga Prezydium Zarządu PZHK na najbliższym posiedzeniu.
 7. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt a i c Prezydium Zarządu PZHK może podjąć decyzję o powtórnej ocenie konia.
 8. Rozstrzygnięcia Prezydium Zarządu PZHK są ostateczne.
Scroll to Top