Sprawy związkowe

Regulamin Zarządu PZHK

 

Załącznik Nr 1
do uchwa­ły Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, zwa­ny dalej Zarządem, jest naj­wyż­szą wła­dzą PZHK w okre­sie mię­dzy Walnymi Zjazdami.

§ 2.

Zarząd kon­sty­tu­uje się na pierw­szym posie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po zakoń­cze­niu Walnego Zjazdu, wybie­ra­jąc ze swe­go gro­na Prezydium w skła­dzie: pierw­sze­go i dru­gie­go wice­pre­ze­sa, sekre­ta­rza i 3 człon­ków. W skład Prezydium wcho­dzi rów­nież Prezes wybie­ra­ny przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 3.

  1. W przy­pad­ku odwo­ła­nia, zawie­sze­nia lub ustą­pie­nia pre­ze­sa Zarządu funk­cję pre­ze­sa, do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu, peł­ni pierw­szy wice­pre­zes.
  2. W przy­pad­ku odwo­ła­nia, zawie­sze­nia lub ustą­pie­nia pre­ze­sa i pierw­sze­go wice­pre­ze­sa Zarządu funk­cję pre­ze­sa, do naj­bliż­sze­go Walnego Zjazdu, peł­ni dru­gi wice­pre­zes.

§ 4.

Do kom­pe­ten­cji Zarządu nale­żą spra­wy okre­ślo­ne w § 12 Statutu.

§ 5.

  1. Posiedzenia Zarządu są zwo­ły­wa­ne przez pre­ze­sa lub zastę­pu­ją­ce­go go wice­pre­ze­sa, co naj­mniej 2 razy do roku.
  2. W posie­dze­niach Zarządu bio­rą udział z gło­sem sta­no­wią­cym człon­ko­wie Zarządu oraz mogą brać udział z gło­sem dorad­czym – przed­sta­wi­cie­le człon­ków wspie­ra­ją­cych i Sekcji, prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej (lub jego zastęp­ca), pra­cow­ni­cy eta­to­wi PZHK, Związków i Związków Rasowych oraz inni zapro­sze­ni goście. Decyzję w tej spra­wie podej­mu­je Prezes.
  3. Członkowie Zarządu są powia­da­mia­ni o posie­dze­niu na 10 dni przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem, e‑mailem, lub faxem, lub pisem­nie – na adres macie­rzy­ste­go Związku lub Związku Rasowego. Wraz z infor­ma­cją o ter­mi­nie i miej­scu posie­dze­nia otrzy­mu­ją pro­po­no­wa­ny pro­gram obrad i w mia­rę moż­li­wo­ści pro­jek­ty uchwał z ewen­tu­al­nym komen­ta­rzem.
  4. Uchwały zapa­da­ją bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów w gło­so­wa­niu jaw­nym, przy obec­no­ści co naj­mniej poło­wy człon­ków. W razie rów­no­ści gło­sów decy­du­je głos prze­wod­ni­czą­ce­go zebra­nia. W spra­wach per­so­nal­nych gło­so­wa­nie jest taj­ne, chy­ba że 2/3 obec­nych zade­cy­du­je ina­czej.
  5. Z posie­dze­nia spo­rzą­dza się pro­to­kół pod­pi­sa­ny przez pro­to­ko­lan­ta i prze­wod­ni­czą­ce­go posie­dze­nia.
  6. Uczestnictwo w pra­cach Zarządu jest obo­wiąz­ko­we. W wypad­ku nagmin­ne­go opusz­cza­nia posie­dzeń, pre­zes zwra­ca się do dane­go człon­ka o pod­ję­cie przez nie­go decy­zji, co do dal­sze­go uczest­nic­twa w pra­cach Zarządu.

§ 6.

Do kom­pe­ten­cji Prezydium nale­żą spra­wy okre­ślo­ne w posta­no­wie­niach § 14 Statutu. Prezydium Zarządu przed­sta­wia Zarządowi infor­ma­cję o odby­tych posie­dze­niach i ich tema­ty­ce.

Hodowca i Jeździec