Regulamin Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni, zwany dalej Zarządem, jest najwyższą władzą PZHK w okresie między Walnymi Zjazdami.

§ 2.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, wybierając ze swego grona Prezydium w składzie: pierwszego i drugiego wiceprezesa, sekretarza i 3 członków. W skład Prezydium wchodzi również Prezes wybierany przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 3.

  1. W przypadku odwołania, zawieszenia lub ustąpienia prezesa Zarządu funkcję prezesa, do najbliższego Walnego Zjazdu, pełni pierwszy wiceprezes.
  2. W przypadku odwołania, zawieszenia lub ustąpienia prezesa i pierwszego wiceprezesa Zarządu funkcję prezesa, do najbliższego Walnego Zjazdu, pełni drugi wiceprezes.

§ 4.

Do kompetencji Zarządu należą sprawy określone w § 12 Statutu.

§ 5.

  1. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa lub zastępującego go wiceprezesa, co najmniej 2 razy do roku.
  2. W posiedzeniach Zarządu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Zarządu oraz mogą brać udział z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających i Sekcji, przewodniczący Komisji Rewizyjnej (lub jego zastępca), pracownicy etatowi PZHK, Związków i Związków Rasowych oraz inni zaproszeni goście. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes.
  3. Członkowie Zarządu są powiadamiani o posiedzeniu na 10 dni przed wyznaczonym terminem, e-mailem, lub faxem, lub pisemnie – na adres macierzystego Związku lub Związku Rasowego. Wraz z informacją o terminie i miejscu posiedzenia otrzymują proponowany program obrad i w miarę możliwości projekty uchwał z ewentualnym komentarzem.
  4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne, chyba że 2/3 obecnych zadecyduje inaczej.
  5. Z posiedzenia sporządza się protokół podpisany przez protokolanta i przewodniczącego posiedzenia.
  6. Uczestnictwo w pracach Zarządu jest obowiązkowe. W wypadku nagminnego opuszczania posiedzeń, prezes zwraca się do danego członka o podjęcie przez niego decyzji, co do dalszego uczestnictwa w pracach Zarządu.

§ 6.

Do kompetencji Prezydium należą sprawy określone w postanowieniach § 14 Statutu. Prezydium Zarządu przedstawia Zarządowi informację o odbytych posiedzeniach i ich tematyce.

Scroll to Top