XXVIII Walny Zjazd PZHK, Maj 2014

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Hodowców Koni
w latach 2012-2013

Minione dwa lata, w sektorze hodowli i chowu koni, niewiele różnią się od tych, które charakteryzowały czteroletnią kadencję poprzednich władz Związku. Skutki kryzysu, który zaczął się w 2008 roku, a który w sposób szczególny dotknął hodowców koni, nadal są odczuwalne. Pogłowie koni według danych z bazy PZHK, nieznacznie, ale spadło z ok. 314 tys. w 2011 r. do 302 tys. w 2013 r. Wprawdzie transformacja Polskiego rolnictwa nie została jeszcze zakończona, jednak koń wykorzystywany jako siła pociągowa w pracach polowych oraz w transporcie rolniczym i dostawczym przestał być potrzebny. Obecnie, na niewielką skalę, jest on sporadycznie tylko uzupełnieniem w tego rodzaju prac, głównie w gospodarstwach słabszych ekonomicznie lub takich, których położenie uniemożliwia zastosowanie mechanizacji. Wyraźnie widać, że użytkowanie koni nie ogranicza się obecnie do środowiska wiejskiego, dla którego koń nadal jest produktem dostarczającym pracy i dochodów, ale w znacznej części dotyczy ono sfery miejskiej i podmiejskiej, w której zlokalizowane są różnego rodzaju kluby i ośrodki jeździeckie. Ten postępujący proces ma jednocześnie wyraźny wpływ na rozwój wszelkiego rodzaju usług związanych z końmi, które uległy znacznemu rozszerzeniu. Odnosi się to do takich sfer, jak nauka jazdy konnej, wczasy w siodle, wynajem koni, wynajem miejsc pensjonatowych, transport koni, czy też innych zaliczanych do tzw. „przemysłu konnego”, a mianowicie obrotu końmi, produkcji i dystrybucji różnych akcesoriów końskich oraz pasz i odżywek, leków, sprzętu do pielęgnacji, specjalistycznego budownictwa i in. Mamy jeszcze w tym zakresie wiele do zrobienia, niemniej należy przypuszczać, że nasz „przemysł konny”, wzorem bogatych państw Europy Zachodniej, nadal sukcesywnie będzie się rozwijać. Na podstawie szacunkowych danych można przyjąć, że w Polsce z rekreacyjnej jazdy konnej korzysta obecnie ok. 300 tys. osób. Dzięki temu wyraźnie umacnia się oddziaływanie konia na sferę społeczną. Bliski dostęp środowiska miejskiego do konia sprawił, że jego postrzeganie, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, uległo zmianie. Systematycznie wzrasta zainteresowanie końmi różnych ras i typów, które mogłyby być wykorzystywane w użytkowaniu rekreacyjnym i amatorskim (agroturystyka, wczasy w siodle, rajdy turystyczne, amatorskie imprezy jeździeckie). Rozwijająca się agroturystyka, jako forma egzystencji ludności na obszarach wiejskich, jest dobrą alternatywą w stosunku do tradycyjnego rolnictwa. Trudno ją sobie wyobrazić bez koni, a przydatne mogą być tutaj praktycznie wszystkie rasy, jakie są w naszym kraju hodowane. Dlatego należy przypuszczać, że ta gałąź gospodarki, gdzie koń znalazł już swoje stałe miejsce, nadal będzie wykazywać progresję. Coraz większą rolę odgrywa koń w jeździectwie terapeutycznym, tj. w hipoterapii, gdzie wykorzystywane są głównie rodzime rasy, jak hucuły, koniki polskie, kuce felińskie i krzyżówki z końmi pogrubionymi. Rozwijają się także wcześniej mniej znane w Polsce style jeździeckie i dyscypliny sportowe, jak np. styl western, czy gra w polo. Obok klasycznych form wykorzystania koni, stałym zainteresowaniem cieszą się te nietypowe, jak różnego rodzaju pokazy kaskaderskie (popularna dżygitówka) i inne, turnieje rycerskie, czy szerzej pojmowane tzw. odtwórstwo historyczne. Udział koni w inscenizacjach historycznych i liczba osób zajmujących się nimi nie maleje. Ta wzrastająca liczba chętnych do korzystania z różnego rodzaju usług konnych spowodowała częściowe zahamowanie spadkowej tendencji pogłowia koni. Należy przypuszczać, że wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, będzie rosnąć zainteresowanie tą formą aktywnego wypoczynku, a to z kolei będzie aktywizować rozwój hodowli tych ras koni, których potrzebuje rekreacja i sport. Obecnie jesteśmy świadkami tych zmian, gdyż spadek pogłowia w większym stopniu dotyczy koni zimnokrwistych i pogrubionych, niż szlachetnych oraz kuców i koni małych. Tym samym struktura pogłowia koni w Polsce w ostatnich latach uległa wyraźnej zmianie i należy liczyć się z tym, iż proces ten nie został jeszcze zakończony. Dostrzegalne są również zmiany na rynku koni rzeźnych. O ile jeszcze 10 lat temu gros koni, o tym przeznaczeniu, był eksportowany jako konie żywe, głównie do Włoch, to obecnie zdecydowana większość ubijana jest w Polsce. W 2013 r. ok. 13 tys. koni wywieziono do Włoch i Francji, natomiast ok. 30 tys. zostało ubitych w Polsce. Przytoczone przykłady świadczą o tym, iż rynek na konie w Polsce jest, ale jego chłonność nie równoważy, tzw. produkcji, czyli koni, które czekają na nabywców. Nadmiar koni oferowanych do sprzedaży powoduje, że ceny uzyskiwane zarówno za konie hodowlane, jak i użytkowe oraz z przeznaczeniem na rzeź, nie są satysfakcjonujące, a tym samym nie są zachętą do tego, aby próbować swych sił w tej gałęzi rolnictwa. Brak możliwości zbytu wyhodowanego materiału jest tym bezpośrednim czynnikiem, który w największym stopniu ogranicza rozwój hodowli koni. Dlatego nie może dziwić fakt, że liczba członków naszego Związku nie wzrasta. Niepokoją nas także inne zjawiska, szczególnie te, które trwają już zbyt długo. W dalszym ciągu spada liczba pokrytych klaczy (w 2011 r. – 59,5 tys., w 2013 r.- ok. 50 tys.), a to przekłada się na liczbę opisywanych źrebiąt, a w konsekwencji na coraz niższe przychody Związków z identyfikacji. Wprawdzie w ubiegłym roku spadek ten został zahamowany, ale wynikało to z podwyżki cen za paszporty, pierwszej od 2010 roku. Niepokój wśród hodowców wzbudzać mogą także ostatnie decyzje naszych władz. Likwidacja dopłat zwierzęcych, jest ewidentnym tego przykładem, świadczącym o tym, iż Państwu nie zależy na powiązaniu trwałych użytków zielonych z produkcją zwierzęcą. Zwracaliśmy się kilkakrotnie z pytaniem do Ministra Rolnictwa, czy przewidywane są jakieś zmiany w odniesieniu do koni znajdujących się w jednostkach Skarbu Państwa, administrowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych ? Wprawdzie przeszły one restrukturyzację polegającą na połączeniu większości Stad Ogierów z dużymi i silnymi gospodarstwami, spółkami ANR, ale nadal nie jest nam znana ich przyszłość. Populacja koni utrzymywanych w tych ośrodkach systematycznie spada i w większym stopniu dotyczy ona ogierów, niż klaczy. Pomimo tego, że liczba koni hodowlanych, znajdujących się w państwowych ośrodkach, jest w stosunku do prywatnego sektora niewielka, jednak ma ona znaczenie strategiczne dla krajowej hodowli koni. Cenny materiał zwierzęcy, o wysokim potencjale genetycznym, jaki w ciągu wielu lat zgromadzony został w tych jednostkach, nadal służy do doskonalenia krajowej populacji koni. Nasze pytania w tej sprawie kierowane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pozostają bez odpowiedzi.
W tych trudnych dla hodowli i hodowców czasach, szczególnie ważna jest promocja naszego rodzimego produktu hodowlanego. Dlatego cieszy liczba 120 wystaw i pokazów zorganizowanych w 2013 r. przez OZHK/WZHK we współpracy ze Związkami Rasowymi, cieszą udane Zjazdy: Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych w Warszawie i Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich w Klimkówce (woj. podkarpackie). Od dwóch lat, w czasie Cavaliady Tour, imprezy łączącej międzynarodowe zawody z targami i pokazami, organizowanej w Poznaniu, Lublinie i Warszawie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polski Związek Hodowców Koni w ścisłej współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych promuje konie wszystkich ras, dla których prowadzi księgi. Szczególny wymiar zyskuje ta promocja w czasie imprezy w Poznaniu, w „Pawilonie Polskiej Hodowli” dedykowanym naszym rodzimym rasom, przydatnym do wszelkich form sportu i rekreacji konnej.
Z satysfakcją odnotowujemy sukcesy, jakie odnoszą na arenie międzynarodowej polscy zawodnicy na polskich koniach. Bartek Kwiatek, siedmiokrotny zwycięzca rankingu FEI w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi, multimedalista Mistrzostw Polski, zawdzięcza sukcesy koniom rasy śląskiej, a szczególnie og. Lokan, hod. SO Książ. Paweł Spisak czołowy zawodnik dyscypliny WKKW, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, w ubiegłym roku odniósł wielki sukces, zdobywając 3 miejsce w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w WKKW na koni Banderas rasy sp, hod. Romana Drabińskiego. Sukcesy te cieszą tym bardziej, że starty obu tych zawodników wspiera finansowo Polski Związek Hodowców Koni.
Mam nadzieję, że w tych trudnych czasach komunikację między Związkiem, a hodowcami poprawi nasz kwartalnik „Hodowca i Jeździec”, który dzięki uchwale Zarządu PZHK z listopada 2013 r., począwszy od tegorocznego kwietniowego numeru, trafia do dużo większej liczby członków OZHK/WZHK.
W ostatnim okresie, w działalności dwóch związków wojewódzkich, tj. OZHK w Łodzi i ZHKZL w Zielonej Górze, wystąpiły różnego rodzaju nieprawidłowości związane z identyfikacją i wpisem koni do ksiąg. Ich skutkiem było odebranie tym Związkom uprawnień do prowadzenia w/w czynności. Mam jednak nadzieję, że decyzje jakie podjęliśmy w tych sprawach, spowodują iż w niedługim czasie obydwa Związki zaczną funkcjonować podobnie jak inne Związki i zapewnią swoim hodowcom pełną obsługę.

Jak wiemy hodowla koni obarczona jest dużym ryzykiem i nie daje gwarancji na zwrot poniesionych kosztów, a tym bardziej na zysk, który zapewniłby utrzymanie rodzinie. Stąd też w znacznej części nadal opiera się ona na tych, którzy mają do niej stosunek hobbystyczny i tacy miłośnicy są również w naszych szeregach. Jednak zawsze pozostaje nadzieja, że i w tej dziedzinie można osiągnąć taki poziom sukcesu, który przełoży się na wymierny efekt ekonomiczny, czego wszystkim hodowcom serdecznie życzę.

Po tym ogólnym wstępie chciałbym przedstawić informację nt. realizacji wniosków ostatniego Walnego Zjazdu oraz sprawozdanie z prac biura Zarządu Głównego PZHK.
Informacja dot. sytuacji w poszczególnych rasach koni znajduje się w załączonych sprawozdaniach z działalności Komisji Ksiąg Stadnych.

Wnioski Walnego Zjazdu zrealizowane

 1. Powołanie przez Zarząd PZHK zespołu, który podejmie prace nad nowelizacją statutu PZHK.
 2. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania wstępnych prób dzielności dla ogierów zimnokrwistych w gospodarstwach hodowców, z zastrzeżeniem, że w próbie musi uczestniczyć co najmniej 5 ogierów, a termin i miejsce próby muszą być podane do publicznej wiadomości.
 3. Zmniejszenie z 10 do 5 szt. minimalnej liczby ogierów zimnokrwistych, wymaganej do zorganizowania jesiennych wystaw-sprzedaży.
 4. Uruchomienie zaprzęgowego zakładu treningowego dla klaczy, który byłby dofinansowany ze środków związkowych.
 5. Przyjęcie zaproponowanego przez Zarząd sposobu naliczania delegatów na Walny Zjazd PZHK, na podstawie minimalnej składki członkowskiej 30 zł oraz o zwrocie 13% składki członkowskiej za prenumeratę roczną „Hodowcy i Jeźdźca”.

Wnioski WZ w trakcie realizacji

 1. Wystosowanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o ocenę aktualnej sytuacji w państwowej hodowli koni (pod nadzorem ANR), w związku z prywatyzacją (likwidacją) kolejnych Stadnin i Stad Ogierów.
  Wniosek został skierowany jeszcze do poprzedniego Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i ponowiony po objęciu resortu przez Ministra Marka Sawickiego w 2014 r. Z informacji docierających do PZHK wynika, że planowana jest prywatyzacja kolejnych spółek będących pod nadzorem ANR, nie tylko stadnin koni.
 2. Podjęcie rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie liberalizacji przepisów dotyczących sztucznej inseminacji. Opracowanie i wprowadzenie w życie programu powszechnej inseminacji klaczy, sieci punktów inseminacyjnych, dystrybucji nasienia, szkoleń inseminatorów, kursów dla pracowników Związku i hodowców.
  We współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie została podjęta inicjatywa organizacji szkoleń z zakresu inseminacji klaczy dla m. in. hodowców koni. Do końca czerwca 2014 r., za pośrednictwem OZHK/WZHK, zbierane są zgłoszenia. W przypadku zainteresowania, szkolenia odbędą się pod koniec 2014 r. w Krakowie, SO Sieraków i SK Nowe Jankowice.
  W sprawie liberalizacji przepisów dot. inseminacji klaczy, MRiRW stoi na stanowisku, że są one zgodne z przepisami unijnymi, w związku z tym we współpracy z ośrodkami zajmującymi się konfekcjonowaniem nasienia i inseminacją klaczy spróbujemy wskazać, które z przepisów można zmienić, lub stosować w sposób bardziej liberalny, bez uszczerbku dla przepisów unijnych.
 3. Rozpoczęcie prac nad uzupełnieniem bazy PZHK o wyniki sportowe koni z ostatnich 20 lat i prowadzenie jej na bieżąco.
  Pod koniec 2012 r. została w tym zakresie podpisana umowa z SGGW w Warszawie, zgodnie z którą do końca 2015 r. baza PZHK powinna zostać uzupełniona o wyniki koni w zawodach ogólnopolskich z lat 1985-2010. Problemem, który pojawił się w trakcie realizacji umowy jest brak w bazie koni PZHK znaczącej liczby koni zarejestrowanych w przeszłości przez PZJ, startujących w zawodach. Konie te, po zidentyfikowaniu, są wpisywane do bazy PZHK. Równolegle prowadzone są rozmowy z PZJ w sprawie aktualizacji i wymiany danych pomiędzy PZHK i PZJ.
 4. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisu wykluczającego z uboju konia z zastępczym dokumentem identyfikacyjnym.
  Od 2013 r. trwają w Komisji Europejskiej prace nad zmianą Rozporządzenia 504/2008 w sprawie identyfikacji koniowatych. W nowym projekcie nie zlikwidowano, ale zliberalizowano przepisy dot. zastępczych dokumentów identyfikacyjnych, wydłużając m. in. maksymalny czas na identyfikację konia do 12 mies. od urodzenia.
 5. Dążenie do poprawy umiejętności jeźdźców w zakładach treningowych, poprzez weryfikację i sprawdzanie ich umiejętności przez komisję Polskiego Związku Hodowców Koni.
  Corocznie Komisja oceny klaczy w zakładach treningowych przedstawia sprawozdanie z kwalifikacji i prób dzielności klaczy, w którym ocenia m. in. kwalifikacje jeźdźców. Na tej podstawie podejmowana jest przez Prezydium decyzja o przyznaniu prawa do organizacji treningu w następnym roku.

Wnioski WZ podjęte, bez efektów

 1. Podjęcie rozmów z firmami zajmującymi się skupem koni rzeźnych, w celu organizacji skupu koni na zasadach kontraktacji.
  W 2013 r. inicjatywa taka, podjęta we współpracy z Komisją Zarządzającą Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, nie spotkała się z zainteresowaniem spółek skupujących koni rzeźne. W 2014 r., również we współpracy z Komisją Funduszu, ponownie spróbujemy doprowadzić do takich rozmów.
 2. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby w latach 2014-2020 jakiekolwiek dopłaty do trwałych użytków zielonych mogli otrzymywać tylko rolnicy, którzy posiadają minimalną obsadę zwierząt w ilości 0,3 SD/1ha TUZ . Datą referencyjną w Programie 2014-2020 powinien być rok 2012 lub 2013.
 3. Wystąpienie do Ministra Rolnictwa oraz do Przewodniczącego Komisji Europejskiej o wprowadzenie do założeń WPR po 2013 r. możliwości dotacji do utrzymywania koni roboczych, jako alternatywnego źródła energii.
  Obydwa wnioski nie zostały uwzględnione przez MRiRW w pracach nad założeniami WPR, w tym PROW na lata 2014-2020. Nie tylko nie powiązano dopłat do trwałych użytków zielonych z koniecznością zapewnienia minimalnej obsady zwierząt, z wyjątkiem dopłat związanych z rolnictwem ekologicznym, ale zlikwidowano od 2014 r. tzw. płatności zwierzęce we wszystkich gatunkach (bydło, konie, owce i kozy), tłumacząc, że brak tych płatności zostanie zrekompensowany wyższą stawką tzw. jednolitej płatności obszarowej. Odpowiedź MRiRW w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej PZHK
 4. Wprowadzenie dofinansowania do kosztów utrzymania ogierów biorących udział w programach ochrony zasobów genetycznych.
  Działania w tej sprawie, prowadzone wspólnie z Instytutem Zootechniki w Balicach, nie przyniosły efektów. W żadnym z gatunków zwierząt gospodarskich samce używane do krycia klaczy w programach ochrony nie zostały objęte dopłatami, natomiast zwiększono kwoty dopłat do klaczy ras: m, wlkp, ,śl, hc i kn z 1.500 zł do 1.900 zł, a sokólskich i sztumskich z 1.500 zł do 1.550 zł.
 5. Podjęcie inicjatywy zbierania podpisów przez wszystkich członków Związku – hodowców pod wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania Stada Ogierów Łąck Polskiemu Związkowi Hodowców Koni.
  Wniosek został skierowany do OZHK/WZHK, z prośbą o zbieranie podpisów podparcia. Niestety akcja nie spotkała się z zainteresowaniem hodowców, również z woj. mazowieckiego. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że zgodnie z przepisami prawa nie ma możliwości przekazania spółki prawa handlowego, jaką jest SO Łąck, innemu podmiotowi. Jedyna droga to zakup spółki, lub majątku pozostałego po ewentualnej likwidacji spółki.
 6. Skierowanie do Komisji Księgi Stadnej sprawy zasad wpisu do księgi koni rasy wielkopolskiej – stworzenie możliwości wpisu do tej księgi koni zapisanych obecnie do księgi koni rasy polski koń szlachetny półkrwi, a posiadających typowo wielkopolskie pochodzenie.
  Wniosek został skierowany do obu komisji ksiąg. Nie może zostać zrealizowany, ponieważ zgodnie z przepisami, koń wpisany do księgi może zostać z niej skreślony i wpisany do innej księgi tylko wtedy, gdy nie spełniał jakiegokolwiek warunku w momencie wpisu do tej księgi. Należy podkreślić, że obecne przepisy programu hodowli koni rasy wielkopolskiej dają możliwość wpisu do księgi potomstwa klaczy rasy sp z typowo wielkopolskim pochodzeniem.

Prace Biura Zarządu PZHK

W strukturze Biura Zarządu PZHK funkcjonuje 5 działów podlegających Dyrektorowi:

 1. Sekretariat (1 osoba, 1 etat)
 2. Dział Finansowo-Księgowy:2012: 3 osoby, 2,5 etatu2013: 3 osoby, 2,25 etatu
 3. Dział Hodowlany:2012: 5 osób, 3,5 etatu + umowa zlecenie2013: 5 osób, 4,25 etatu
 4. Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji (3 osoby, 3 etaty)
 5. Dział Informatyczny (3 osoby, 3 etaty)

1. Stacjonarne próby dzielności

Do zadań PZHK należy:

 • przygotowywanie regulaminów kwalifikacji i prób dzielności klaczy i ogierów na dany rok
 • ustalanie terminów kwalifikacji i prób dzielności
 • ustalanie składu komisji kwalifikującej i oceniającej klacze i ogiery w ZT
 • ustalanie kadry obcych powożących i obcych jeźdźców, ustalanie terminów testów obcego powożącego/jeźdźca
 • zbieranie zgłoszeń klaczy i ogierów z OZHK/WZHK (sprawdzanie czy klacze i ogiery spełniają warunki wpisu do ksiąg, zbieranie dokumentów potrzebnych na kwalifikację – kopie wniosków o wpis do księgi, oświadczenia dla klaczy 4-letnich i starszych, kontrola wpłat od właścicieli koni, kontrola wykonania badań markerów genetycznych potwierdzających pochodzenie ogierów, podpisywanie umów z właścicielami zakwalifikowanych koni
 • wysyłka katalogów przy próbach dzielności ogierów (kwalifikacja i próba dzielności)
 • przygotowanie wyników klaczy i ogierów podczas próby dzielności (arkusz Excel)
 • opracowanie informacji na stronę PZHK
 • opracowanie statystyk ZT klaczy i ogierów za dany rok

Na próbie dzielności klaczy właściciel i hodowca zwycięskiej klaczy otrzymuje puchar z tabliczką. Dla zwycięskiej klaczy przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wiceczempionek floo. Derki, floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT klaczy – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
Na próbie dzielności ogierów właściciel i hodowca czempiona oraz dwóch wiceczempionów otrzymują puchar z tabliczką. Dla zwycięskiego ogiera przewidziana jest derka i floo, dla dwóch wiceczempionów floo. Derki, floo, tabliczki, puchary finansowane są z funduszu PZHK. Obsługa ZT ogierów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

2012

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
liczba
miejsc
Liczba
zakwalifikowanych
klaczy
Próba
dzielności
– przystąpiły
Próba
dzielności
– zdały
Próba
dzielności
– nie zdały
Wycofane
Bogusławice I1818171701
Włocławek I1817171700
Doruchów I1818181800
Książ I2421201821
Bogusławice II1818181620
Książ II2426231943
Doruchów II1814141310
Włocławek II1813131300
Bogusławice III1817171520
RAZEM174162157146115
%100%93,196,990,16,83,1

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
liczba
miejsc
Liczba
zakwalifikowanych
ogierów
Próba
dzielności
– przystąpiły
Próba
dzielności
– zdały
Próba
dzielności
– nie zdały
Wycofane
Bogusławice2016151231
ZT Gniezno1043301
Książ2525252140
RAZEM5545433672
%100%81,895,680,015,64,4

2013

Zakład
Treningowy
KLACZE
Planowana
liczba
miejsc
Liczba
zakwalifikowanych
klaczy
Próba
dzielności
– przystąpiły
Próba
dzielności
– zdały
Próba
dzielności
– nie zdały
Wycofane
Bogusławice I1818181710
Bogusławice II1814131211
Bogusławice III1800000
Bogusławice I zaprz.181413941
Bogusławice II zaprz.1800000
Bielice I1818171611
Bielice II012111101
Starogard Gdański1818151503
Włocławek I1818181800
Włocławek II1810101000
Doruchów I1812121200
Doruchów II1814141400
Książ I2418181530
Książ II2422211651
RAZEM246188180165158
%100%76,495,787,88,04,3

 

Zakład
Treningowy
OGIERY
Planowana
liczba
miejsc
Liczba
zakwalifikowanych
ogierów
Próba
dzielności
– przystąpiły
Próba
dzielności
– zdały
Próba
dzielności
– nie zdały
Wycofane
Bogusławice201210552
Książ3527272160
RAZEM55393726112
%100%70,994,966,728,25,1

2. Badania genetyczne

2012

PlanWykonanieKwota dofinansowania
3437 szt.3774 szt.603 840 zł

 

Liczba zbadanych koni
OZHKPoznańChorzelówRAZEM
BL15362377
BY1380138
KL5111116
KR0205205
KT12622148
LB0356356
LD1780178
ML3770377
OL4551456
PN3250325
RM1120121
RZ12219231
SZ1390139
WR1830183
WS230107337
ZG87087
RAZEM227115033774

2013

PlanWykonanieKwota dofinansowania
3437 szt.4190 szt.670 440 zł

 

Liczba zbadanych koni
OZHKPoznańChorzelówRAZEM
BL10422432
BY1670167
KL19138157
KR1259260
KT14334177
LB11399410
LD72072
ML4280428
Ol4353438
PN3890389
RM0105105
RZ5331336
SZ1260126
WR2030203
WS257163420
ZG70070
RAZEM4190

 

KsięgaPoznańChorzelówRAZEM
m48150198
wlkp1777184
sp25554309
śl24359302
hc192486678
kn527150677
kuce i km231235
pkz8269261752
ard. pol.451055
RAZEM233618544190

3. Fundusz Hodowlany PZHK – wystawy źrebiąt 1-rocznych i 2-letnich

Okręg20122013
Liczba przeglądów planowanychLiczba przeglądów zorganizowanychKwota wypłaconych nagródPlanowana pula Liczba przeglądów zorganizowanychKwota wypłaconych nagród
Białystok339 0009 00039 000
Bydgoszcz22900011 000212 000
Malbork24 przeglądy (łącznie 78 koni) niezakwalifikowane do funduszu PZHK ze względu na nieregulaminowy podział puli nagród8 00049 400
Katowice426 00011 000311 000
Kielce327 5009 00029 950
Kraków4412 00012 000412 800
Lublin4618 00012 000512 025
Łódź439 00010 00039 000
Olsztyn339 0007 00038 000
Poznań6618 00018 000918 000
Rzeszów226 0005 00025 000
Szczecin0001 00000
Warszawa + Radom5412 00011 00058 888
Wrocław339 0007 00027 000
Zielona Góra1001 00000
Suma4640124 500132 00047132 063

 

Przeglądy źrebiąt wg ras
Rasa20122013
Liczba przeglądówLiczba koniKwota wypłaconych nagród PZHK% puli nagródLiczba przeglądówLiczba koniKwota wypłaconych nagród PZHK% puli nagród
z1740954 00043,4%2347961 96446,9%
szlach.1541346 50037,3%1438249 10037,2%
śl.615618 00014,5%612116 99912,9%
kn1153 0002,4%3571 0000,7%
hc1333 0002,4%1253 0002,3%
kuc0000%0000%
Suma401026124 500100%471064132 063100%

Liczba wystaw ogółem w OZHK/WZHK w 2013 r.

Białystok11
Bydgoszcz3
Malbork4
Katowice5
Kielce5
Kraków7
Lublin11
Łódź3
Olsztyn11
Poznań32
Rzeszów9
Szczecin1
Warszawa + Radom14
Wrocław3
Zielona Góra1
Suma120

4. Ogólnopolskie Czempionaty młodzieżowe współorganizowane z OZHK/WZHK, Związkami Rasowymi i SO/SK:

2012:

 • Rasa małopolska – SO Białka (czerwiec)
 • Rasa polski koń szlachetny półkrwi – Zakrzów (październik)
 • Rasa śląska – SO Książ (lipiec)
 • Rasa zimnokrwista – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa huculska – SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień)
 • Rasa konik polski – SO Sieraków (sierpień)
 • Kuce – Sławno (czerwiec)

2013:

 • Rasa małopolska – SO Białka (lipiec)
 • Rasa wielkopolska – Sielinko (wrzesień)
 • Rasa polski koń szlachetny półkrwi – Zakrzów (październik)
 • Rasa śląska – SO Książ (sierpień)
 • Rasa zimnokrwista – SO Kętrzyn (lipiec)
 • Rasa huculska – SKH Gładyszów/Regietów (wrzesień)
 • Rasa konik polski – SO Sieraków (sierpień)
 • Kuce – Prymusowa Wola (czerwiec)

Na każdy z czempionatów delegowany był pracownik biura PZHK (Dział Hodowlany lub Dział Ksiąg), relacje z czempionatów ukazały się w kwartalniku HiJ. Czempionaty były dofinansowane z funduszu hodowlanego PZHK kwotą: 84 000 zł w 2012 r. oraz kwotą 79 107,02 zł w 2013 r.

5. Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2012-2013

Współorganizacja Mistrzostw Polski Młodych Koni w 5 dyscyplinach jeździeckich:

 • Skoki przez przeszkody
 • Ujeżdżenie
 • WKKW
 • Powożenie zaprzęgami jednokonnymi
 • Sportowe rajdy konne (PZHK nie podpisuje z głównym organizatorem umowy).

Główne obowiązki pracowników biura PZHK: opracowanie propozycji, kwalifikacja koni na podstawie wyników zawodów, rejestracja koni zagranicznych w bazie PZHK, zapewnienie sędziów zagranicznych, organizacja dekoracji zwycięskich koni, kontrola przestrzegania zasad regulaminowych oraz rozwiązywanie kwestii spornych związanych z uczestnictwem w tych zawodach, rozliczenie nagród dla hodowców i właścicieli, obsługa stoiska – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

Liczba koni sklasyfikowanych w MPMK:

LataKonieUjeżdżenieSkoki przez przeszkody
4-l.5-l.6-l.Suma4-l.5-l.6-l.7-l.Suma
2013pol.8823161655
zagr.751224187554
2012pol.17642720214752
zagr.85417202823677

 

LataKonieWKKWPowożenie zaprzęgami jednokonnymi
4-l.5-l.6-l.Suma4-l.5-l.6-l.Suma
2013pol.12942564313
zagr.325
2012pol.14932695317
zagr.12311

6. Cavaliada Tour 2012-2013

Organizacja stoiska wystawienniczego na największych w Polsce zawodach sportowych w dyscyplinie skoków przez przeszkody – Cavaliada, czyli w Lublinie (wspólnie z LZHK w Lublinie), na Torwarze (Warszawa) oraz „Pawilonu Polskiej Hodowli” w Poznaniu, wspólnie z ANR, w ramach którego prezentowane były polskie rasy koni – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg.

7. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXVI edycja KWZH odbyła się w dniach 10-12 maja 2013 r. według zmienionego regulaminu oceny – wprowadzono nowe kryteria oceny użytkowości. 44 wystawców zaprezentowało 52 konie ośmiu ras, wyłoniono 8 czempionów i 8 wiceczempionów, przyznano złote i srebrne medale oraz nagrody finansowe. Przygotowano liczne pokazy: treningi skoków i ujeżdżenia, ścieżkę huculską, konkurs powożenia, występ grupy młodzieży z Sierakowa na konikach polskich, przeciąganie liny z ogierem zimnokrwistym, prezentację polskich ras koni, pokaz ptaków drapieżnych, pokaz naturalnych metod komunikacji z końmi.

8. Zadania statutowe (od ostatniego Walnego Zjazdu)

2012:

 • Organizacja 4 posiedzeń Prezydium
 • Organizacja 2 posiedzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 1 posiedzenia Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg

2013:

 • Organizacja 3 posiedzeń Prezydium
 • Organizacja 3 posiedzeń Zarządu Głównego
 • Organizacja 2 posiedzeń Komisji Rewizyjnej
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: wlkp, sp, śl, hc i zimn – Dział Hodowlany
 • Koordynacja prac Komisji Ksiąg Stadnych koni ras: m, kn i kuce – Dział Ksiąg

9. Organizacja szkoleń, prowadzenie egzaminów i kontroli

2012:

 • Organizacja narady kierowników OZHK/WZHK – Warszawa (styczeń/luty)
 • Organizacja szkolenia pracowników OZHK/WZHK „Polowe próby zaprzęgowe klaczy szlachetnych” – SO Książ (kwiecień)
 • Organizacja szkolenia pracowników OZHK/WZHK z oceny pokroju przez członków Komisji Oceny Ogierów w ZT – Bogusławice (maj)
 • Organizacja szkolenia pracowników OZHK w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych w SK Nad Wigrami (czerwiec)
 • Przeprowadzenie egzaminu z opisu graficznego koni dla 3 pracowników OZHK/WZHK i PZHK – Felin (maj)
 • Przeprowadzenie egzaminu z opisu słownego i graficznego dla studentów UP Lublin – Lublin (maj)
 • Współorganizacja seminarium „XV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich” – Białka (czerwiec)
 • Współorganizacja sympozjum „Koń śląski” – SO Książ (październik)
 • Kontrola wykonania zadań identyfikacyjnych i hodowlanych w WZHK Warszawa – Oddział Radom – Radom (wrzesień) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Kontrola wykonania zadań identyfikacyjnych i hodowlanych w WZHK Warszawa – Marki (grudzień) ) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej koników Polskich” – Popielno (sierpień) – Dział Ksiąg
 • Szkolenie z „Programu Hodowli Zachowawczej koników Polskich” – Trzcinica k. Jasła (wrzesień) – Dział Ksiąg
 • Organizacja szkolenia i narady pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (listopad-grudzień)

2013:

 • Organizacja szkolenia z zakresu dobrostanu koni (przepisy prawa i aspekty praktyczne) dla pracowników OZHK/WZHK oraz PZHK – Warszawa (styczeń)
 • Organizacja szkoleń w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla członków Komisji Oceny w ZT i w próbach polowych – Żelichów i Opypy (maj)
 • Organizacja szkoleń w zakresie oceny liniowej koni ras szlachetnych dla pracowników OZHK/WZHK i hodowców – Kowary, Gniezno, Janów Podlaski i Czerwony Krzyż (SK Nad Wigrami) – czerwiec
 • Organizacja narady kierowników OZHK/WZHK – Warszawa (grudzień)
 • Organizacja szkolenia i narady pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (listopad/grudzień)
 • Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego na uprawnienia do wpisu koni do ksiąg stadnych dla 4 pracowników OZHK/WZHK – Warszawa (maj)
 • Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na uprawnienia do wpisu koni rasy zimnokrwistej do księgi stadnej dla 3 pracowników OZHK/WZHK – Kętrzyn (czerwiec)
 • Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na uprawnienia do wpisu koni rasy śląskiej do księgi stadnej dla 3 pracowników OZHK/WZHK – Książ (lipiec)
 • Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na uprawnienia do wpisu koni rasy konik polski do księgi stadnej dla 2 pracowników OZHK/WZHK – Popielno (sierpień), Zwierzyniec (wrzesień)
 • Przeprowadzenie egzaminu praktycznego na uprawnienia do wpisu koni rasy huculskiej do księgi stadnej dla 4 pracowników OZHK/WZHK – Gładyszów (październik)
 • Przeprowadzenie kontroli wykonania zadań identyfikacyjnych w OZHK Łódź (marzec) – Dział Ksiąg
 • Przeprowadzenie kontroli wykonania zadań hodowlanych i identyfikacyjnych w LZHK Lublin (listopad) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

10. Konsultacje i redagowanie aktów prawnych

2012:

 • Opiniowano projekt „Dokumentu roboczego dotyczącego ewentualnych zmian w prawodawstwie UE w sprawie zwierząt hodowlanych”
 • Opiniowano obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt
 • Prace związane z opracowaniem jednolitej wersji „Programu hodowli” koników polskich – Dział Ksiąg
 • Prace związane z opracowaniem „Programu hodowli” koni rasy arden polski, w tym analiza pogłowia koni zimnokrwistych – Dział Ksiąg
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w zakresie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: proponowano i konsultowano zmiany w programach ochrony, głównie w zakresie kształtu programów ochrony i procedur przy ubieganiu się o przyjęcie klaczy do programów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogierów dopuszczonych do krycia klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych oraz przesyłanie kartotek ogierów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztumski, typ sokólski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany

2013:

 • Opiniowano projekt nowelizacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 504/2008, dotyczący metod identyfikacji koniowatych
 • Prace nad jednolitymi wersjami „Programów hodowli” koni ras: zimnokrwistej, śląskiej oraz huculskiej (Dział Hodowlany)
 • Prace nad jednolitą wersją „Programu hodowli” koni rasy małopolskiej (Dział Ksiąg)
 • Współpraca z Instytutem Zootechniki Balice w zakresie Programów Ochrony Zasobów Genetycznych: proponowano i konsultowano zmiany w programach ochrony, głównie w zakresie kształtu programów ochrony i procedur przy ubieganiu się o przyjęcie klaczy do programów – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg
 • Wybór ogierów dopuszczonych do krycia klaczy objętych programami ochrony zasobów genetycznych oraz przesyłanie kartotek ogierów do IZ Balice:
 • Rasy: m, wlkp, typ sztumski, typ sokólski, kn – Dział Ksiąg
 • Rasy: śl i hc – Dział Hodowlany
 • Opracowanie tekstów informacyjnych do katalogu „10 najpopularniejszych ras w Polsce” – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

11. Wydawanie Czasopisma „Hodowca i Jeździec” 2012-2013

Pracownicy Działu Hodowlanego i Działu Ksiąg biorą udział w pracach Komitetu Redakcyjnego oraz publikują artykuły w związkowym kwartalniku (ogółem 50 artykułów i informacji, napisanych przez pracowników biura PZHK)

12. Organizacja międzynarodowych Walnych Zjazdów 2013

 • Walny Zjazd Hucul International Federation, Rymanów, Kołaczyce / Polska (lipiec) – Dział Hodowlany, we współpracy z OZHK w Rzeszowie
 • Walny Zjazd Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych (WBFSH) – Warszawa, Janów Podlaski / Polska (październik) – Dział Hodowlany i Dział Ksiąg

13. Udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach i szkoleniach

2012:

 • Udział w Międzynarodowej Konferencji „Best Practice in Horse Industry” – Warszawa (styczeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Rzeszów – Rzeszów (styczeń)
 • Udział w Walnym Zjeździe MZHK Kraków – Kraków (luty)
 • Udział w Walnym Zjeździe WZHK Białystok – Białystok (marzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Ś-OZHK Katowice – Katowice (marzec)
 • Udział w Walnym Zjeździe PomZHK Malbork – Malbork (kwiecień)
 • Udział w spotkaniu w sprawie współpracy z regionem Lotaryngia / Francja (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe W-MZHK Olsztyn – Olsztyn (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe KPZHK Bydgoszcz – Bydgoszcz (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Kielce – Kielce (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków (maj)
 • Udział w obchodach 20-lecia Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych – Teresin (maj)
 • Udział w obchodach 30-lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego – Zwierzyniec (maj)
 • Udział w rozmowach dotyczących współpracy ze Związkiem koni Ardeńskich – Kętrzyn (maj)
 • Udział w Konferencji Naukowej „Przyszłość Konia Zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz (maj)
 • Udział w seminarium COPA-COGECA na temat komunikacji – Bruksela (czerwiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich – Sedan / Francja (czerwiec)
 • Udział w spotkaniu dotyczącym Programów Ochrony Zasobów Genetycznych – Bielsk Podlaski (lipiec)
 • Wyjazd na finał kwalifikacji młodych koni – Lotaryngia / Francja (lipiec)
 • Udział w Walnym Zjeździe Hucul International Federation, Sucevita/ Rumunia (lipiec)
 • Udział w konferencji „Wspólna Polityka Rolna 2020” – Warszawa (lipiec)
 • Wyjazd na wystawę koni ardeńskich – Vittel / Francja (wrzesień)
 • Udział w targach POLAGRA-FOOD – Poznań (październik)
 • Uznawanie ogierów ardeńskich w Polsce – Kętrzyn (październik)
 • Udział w XI Międzynarodowej Konferencji Hipiatrycznej poświęconej chorobom źrebiąt – Warszawa (październik)
 • Udział w Międzynarodowym Seminarium „Systemy edukacji jeździeckiej w Europie” – Warszawa (październik)
 • Udział w Walnym Zjeździe Światowej Federacji Hodowców Koni Sportowych – WBFSH – Newmarket / Wielka Brytania (listopad)
 • Udział w konferencji poświęconej koniom w typie sztumskim – Stare Pole (grudzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (grudzień)
 • Udział w szkoleniu z Gerdem Heuschmannem – Gościeńczyce (grudzień)

2013:

 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich – Lublin (styczeń) – Dział Ksiąg
 • Udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży / dzierżawy ogierów polskiej hodowli do Szwajcarii – Walewice (luty)
 • Wyjazd na targi Wstępy – Skaryszew (luty)
 • Uznawanie ardenów szwedzkich – Kwidzyn (marzec)
 • Udział w przeglądach hodowlanych – SK Racot i SK Pępowo (marzec)
 • Przeprowadzenie wykładu nt. działalności PZHK dla studentów studiów podyplomowych „Hodowla koni i jeździectwo” – UP Wrocław, Janów Podlaski (marzec)
 • Udział w spotkaniu Grupy Roboczej „Konie” COPA-COGECA – Bruksela (kwiecień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Wrocław – Chojnów (kwiecień)
 • Udział w obchodach 50-lecia pracy prof. J. Krupińskiego – Kraków (czerwiec)
 • Udział w obchodach 60-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz w uroczystości wręczenia prof. M. Budzyńskiemu tytułu doktora honoris causa – Lublin (czerwiec)
 • Udział w przeglądzie hodowlanym – SK Janów Podlaski (czerwiec)
 • Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjność badań w naukach o zwierzętach” – Kraków (czerwiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich, szkolenie polskich sędziów – Libramont / Belgia (lipiec)
 • Wyjazd na czempionat koni ardeńskich – Szwecja (sierpień)
 • Udział w Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (sierpień)
 • Wyjazd na ścieżkę huculską – Kwiatek Połoniny / Ukraina (wrzesień)
 • Wyjazd na czempionat koni angloarabskich – Pompadur / Francja (wrzesień)
 • Udział w obchodach 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Warszawa (wrzesień)
 • Udział w konferencji „Konie Pomorza” – Kwidzyn (wrzesień)
 • Organizacja uznawania ogierów rasy huculskiej – Gładyszów, Odrzechowa (październik)
 • Udział w konferencji dotyczącej ogierów w typie sztumskim – Stare Pole (październik)
 • Udział w polsko-ukraińskim szkoleniu dotyczącym oceny koni rasy huculskiej – Odrzechowa, Wołosate (listopad)
 • Prezentacja podczas szkolenia „Program ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej” – Pawłowice (listopad)
 • Udział w Walnym Zjeździe Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego – Kraków-Balice (grudzień)
 • Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe OZHK Łódź – Łódź (grudzień)
 • Udział w Walnym Zjeździe LZHK Lublin – Lublin (grudzień)

14. Działania finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego

2012:

 • Współorganizacja 9 wystaw koni zimnokrwistych wraz z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego – 82.000 zł
 • Wyjazd na wystawę koni zimnokrwistych – Sedan (Francja) – 16.000 zł
 • Wystawa koni zimnokrwistych – Smolajny – 4.000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” – 12.000 zł
 • Dofinansowanie konferencji pt. „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce” – Grudziądz, SK Nowe Jankowice, Stajnia w Dolinie Brdy – 10.000 zł
 • Organizacja stoiska promocyjnego podczas pikniku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 10.800 zł
 • Promocja Mięsa Końskiego podczas Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Zimnokrwistych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas II Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2012 (stoisko promocyjne) – Poznań – 11.000 zł
 • Druk książki „Konina na polskim stole” – 16.500 zł

2013:

 • Promocja mięsa końskiego na targach – Grune Woche (Niemcy) – 10.000 zł
 • Dofinansowanie artykułów o hodowli koni zimnokrwistych w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” – 16.000 zł
 • Organizacja stoiska promocyjnego podczas pikniku „Poznaj Dobrą Żywność” – Warszawa – 14.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu koni zimnokrwistych – Kętrzyn – 25.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego i nagrody dla hodowców podczas Ogólnopolskiego Czempionatu ogierów hodowlanych rasy polski koń zimnokrwisty – Kętrzyn – 15.000 zł
 • Promocja mięsa końskiego podczas Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2013 (stoisko promocyjne oraz reportaż, emisje w TVP i film promocyjny) – Poznań – 69.500 zł

15. Pozostałe prace Działu Ksiąg Stadnych i Identyfikacji

 • Rejestracja w bazie koni sprowadzanych z zagranicy (2012: 2036 szt., 2013: 2165 szt.)
 • Liczenie kodów i % krwi arabskiej u koni rasy małopolskiej
 • Weryfikacja kuców z rejestru do księgi stadnej
 • Przygotowywanie katalogów na kwalifikacje ogierów w Zakładach Treningowych
 • Administrowano danymi w bazie i uzupełnianie w bazie wyników ZT, MPMK i prób dzielności koników polskich
 • Opieka nad Związkiem hodowców koników polskich.
 • Współpraca z C.I.A.A., wyjazdy na konferencje międzynarodowe

2012:

 • Wydanie drukiem księgi Kwlkp VII cz.1 ogiery

2013:

 • Kwalifikacja koni/źrebiąt rasy arden polski
 • Współpraca z zagranicznymi księgami koni rasy ardeńskiej
 • Wyjaśnianie nieprawidłowości w OZHK w Łodzi
 • Opracowanie nowego Regulaminu Narodowego Czempionatu koni rasy małopolskiej w Białce

16. Prace Działu Informatycznego

 • Administracja i utrzymanie w ruchu serwerów baz danych (Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK i Centralnej Bazy Danych Koniowatych – CBDK);
 • Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (komputerów, licencji na oprogramowanie, tonerów) oraz konserwacja sprzętu informatycznego dla potrzeb biura PZHK;
 • Instalacja oprogramowania na serwerach i stacjach roboczych oraz ich aktualizacja;
 • Szkolenie użytkowników aplikacji dostępowej do Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK – pracowników OZHK/WZHK (po ok. 60 osób rocznie);
 • Współpraca i pomoc dla pracowników OZHK/WZHK z pracą na bazie danych – systemem on-line;
 • Wykonanie sprawozdań rocznych, kwartalnych i okresowych z wykorzystaniem danych gromadzonych w bazie na potrzeby PZHK, Ministerstwa Rolnictwa, GUS, uczelni i instytutów związanych z hodowlą koni;
 • Raportowanie z bazy rejestru ogierów dla OZHK/WZHK i strony internetowej PZHK (https://www.pzhk.pl);
 • Przekazywanie danych do Instytutu Zootechniki w Balicach (program ochrony zasobów genetycznych);
 • Przygotowanie danych do kategoryzacji ogierów (m,wlkp, sp, śl, hc) i wprowadzenie wyników kategoryzacji do bazy danych;
 • Obsługa i aktualizacja strony internetowej Hodowcy i Jeźdźca (http://hij.com.pl);
 • Administracja strony i aktualizacja danych na stronie internetowej PZHK (https://www.pzhk.pl);
 • Obsługa i aktualizacja strony internetowej CBDK (http://cbdk.pl);
 • Aktualizacja danych (2 razy w tygodniu) w CBDK w stosunku do rejestrów koniowatych będących źródłem pierwotnym danych o koniowatych;
 • Udzielanie informacji z CBDK organom administracji państwowej (np. Policja, US, NIK, sądy) oraz danych z rejestru koniowatych wewnątrz związku;
 • Wykonanie i wdrożenie rozszerzenia i udoskonalenia aplikacji dostępowej do Rejestru Koniowatych PZHK, w tym moduły:
  • 2012:
   • raporty (wpisy do ksiąg wg nowych programów, raport zbiorczy dla członków kół);
   • badanie krwi i DNA (wprowadzanie danych do bazy i raportowanie);
  • 2013:
   • dane sportowe (pozyskiwane z SGGW);
   • raporty dotyczące badania markerów genetycznych;
   • zasoby genetyczne (zaświadczenie do ARiMR);
   • koła (rozszerzenie o dodatkowe wydruki);
   • usprawniono wpisywanie danych w module „Punkty rozpłodowe”
 • We współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii przeprowadzono coroczne szkolenia dla użytkowników baz danych, przeszkolono teoretycznie i praktycznie:
  • 2012:
   • 296 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dostępu do danych zawartych w CBDK (dostęp przez internet);
   • 60 pracowników związków wystawiających paszporty koniowatych;
  • 2013:
   • 90 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie dostępu do danych zawartych w CBDK (dostęp przez internet);
   • 60 pracowników związków wystawiających paszporty koniowatych;

2012:

 • Przygotowanie założeń, projektu oraz oprogramowania do wprowadzania wyników sportowych we współpracy z SGGW;
 • Przygotowanie i wdrożenie kilkunastu typów wydruków bezpośrednio z bazy (m.in. zaświadczenia do ARiMR, wnioski o badanie krwi, zaświadczenie o wpisie do księgi);
 • Implementacja nowej strony internetowej uruchomionej na początku 2012 roku, w tym przeniesienie danych z poprzedniej strony;
 • Rozszerzenie strony internetowej CBDK o dane analityczne na temat rozkładu ilości koni i posiadaczy na mapie Polski (http://cbdk.pl);
 • Rozszerzenia aplikacji dostępowej do CBDK jako wykonanie zalecenia pokontrolnego Komisji Europejskiej i Generalnego Inspektoratu Weterynarii, o dwa moduły: wywóz za granicę oraz ubój koni oraz zmiany i korekty w aplikacji oraz bazie Centralnego Rejestru Koniowatych PZHK mające na celu poprawę spójności danych;

2013:

 • Współpraca i szkolenie w aplikacji dotyczącej wyników sportowych, wprowadzanych przez SGGW;
 • Wykonanie i wdrożenie nowych arkuszy Excel na próby dzielności dla ogierów i klaczy śląskich.

Mając za sobą połowę obecnej kadencji, chciałbym gorąco podziękować tym wszystkim hodowcom, którzy bez względu na przedłużające się trudności nie zaprzestali hodowli koni. Dziękuję Wam również za ogromny trud i zaangażowanie w popularyzację polskiej hodowli koni.
Bardzo dziękuję kierownictwu i pracownikom Ministerstwa Rolnictwa za przychylność i konstruktywne rozwiązywanie naszych na ogół trudnych problemów.
Serdecznie dziękuję Agencji Nieruchomości Rolnych, a w szczególności Zespołowi Nadzoru Właścicielskiego za owocną współpracę i wszelkiego rodzaju pomoc, przy wspólnie organizowanych imprezach promujących polską hodowlę.
Dziękuję Zarządowi Polskiego Związku Jeździeckiego za współpracę na niwie hodowli i jeździectwa, a Międzynarodowym Targom Poznańskim za współpracę przy promocji koni polskiej hodowli.
Dziękuję szefom i pracownikom placówek naukowych, a szczególnie Instytutowi Zootechniki PIB w Balicach, Instytutowi Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, uczelniom wyższym o profilu rolniczym. Dziękuję Rektorom, Dziekanom i Dyrektorom tych jednostek za pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, z jakimi się do Was zwracamy.
Dziękuję bardzo Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i wszystkim Związkom Hodowców, z którymi przyszło nam współpracować, a szczególnie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Dziękuję wszystkim innym instytucjom i organizacjom, których nie wymieniłem, a którzy współpracują z naszym Związkiem.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu Głównego PZHK za dotychczasową konstruktywną współpracę. Niejednokrotnie się spieraliśmy i dyskusje podczas naszych spotkań miały burzliwy przebieg, ale jednocześnie wszyscy mieliśmy świadomość tego, że wynikały one przede wszystkim z troski o przyszłość Polskiej Hodowli Koni. Dziękuję też wszystkim pozostałym członkom organów statutowych PZHK – Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Rady Hodowlanej i Komisji Ksiąg Stadnych.
Ostatnie słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników biur Okręgowych/Wojewódzkich Związków Hodowców Koni oraz do warszawskiego biura Polskiego Związku Hodowców Koni.

Wszystkim bardzo dziękuję.

Scroll to Top