Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Związku Hodowców Koni

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków.
 2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym został wybrany i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2.

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego określa § 20 Statutu.

§ 3.

 1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek, o którym mowa w § 21, ust. 3 Statutu PZHK.
 2. Wniosek powinien zawierać przedstawienie istoty sporu, stanu faktycznego, wskazanie dowodów i żądanie rozstrzygnięcia.
 3. Wniosek z załącznikami składa się w takiej ilości egzemplarzy, aby można je było doręczyć wszystkim uczestnikom postępowania.

§ 4.

 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania formalne, zarządza doręczenie odpisu (odpisów) wniosku z załącznikami uczestnikom postępowania, poza wnioskodawcą.
 2. Zarządzając doręczenie odpisu (odpisów) wniosku z załącznikami, Przewodniczący zakreśla uczestnikom termin do złożenia wyjaśnień na piśmie.

§ 5.

 1. Po upływie terminu, o którym mowa w § 5, ust. 2, przewodniczący wyznacza rozprawę, na którą wzywa się strony.
 2. Wezwanie na rozprawę powinno być doręczone co najmniej na 7 dni przed terminem rozprawy.

§ 6.

Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 członków, wyznaczonych przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§ 7.

 1. Strony na rozprawie reprezentowane są następująco:
  1. osoby fizyczne osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika,
  2. osoby prawne poprzez swój organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8.

 1. Rozprawę otwiera przewodniczący zespołu orzekającego, przedstawiając kompletowi orzekającemu zwięźle stan sprawy i udzielając stronom głosu, poczynając od wnioskodawcy.
 2. Strony mają prawo zgłaszać dowody aż do zamknięcia rozprawy.
 3. W razie zgłoszenia dowodów, które nie mogą być przeprowadzone w dniu rozprawy, a mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, Sąd Koleżeński odracza rozprawę na inny termin.
 4. Rozprawa może być odroczona z innych ważnych przyczyn.

§ 9.

 1. Świadków przesłuchuje się na rozprawie.
 2. Dowody z dokumentów należy składać z odpisami, przeznaczonymi dla innych uczestników postępowania.

§ 10.

 1. Gdy Sąd Koleżeński uzna, że sprawa została wyjaśniona, przewodniczący zamyka rozprawę i zarządza naradę nad orzeczeniem w nieobecności stron.
 2. Po zakończeniu narady i sporządzeniu orzeczenia, ogłasza je stronom, ze zwięzłym ustnym uzasadnieniem.
 3. Odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręcza się stronom nie później niż w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia.
 4. Wydanie orzeczenia może być odroczone na czas nie dłuższy niż 14 dni od zamknięcia rozprawy W tym wypadku Sąd nie ogłasza orzeczenia, a odpis jego z uzasadnieniem doręcza się w trybie przewidzianym w ust. 3.

§ 11.

Odwołanie do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wnosi się do Walnego Zjazdu, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

§ 12.

Obsługę kancelaryjną Sądu Koleżeńskiego wykonuje biuro Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 13.

Doręczenia dokonywane są pocztą, listami poleconymi za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Scroll to Top