Sprawy związkowe

Regulamin Sądu Koleżeńskiego PZHK

 

Załącznik Nr 3
do uchwa­ły Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

 1. Sąd Koleżeński skła­da się z 5 człon­ków.
 2. Sąd Koleżeński kon­sty­tu­uje się na pierw­szym posie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po zakoń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym został wybra­ny i wybie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wice­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza.

§ 2.

Kompetencje Sądu Koleżeńskiego okre­śla § 20 Statutu.

§ 3.

 1. Sąd Koleżeński wsz­czy­na postę­po­wa­nie na wnio­sek, o któ­rym mowa w § 21, ust. 3 Statutu PZHK.
 2. Wniosek powi­nien zawie­rać przed­sta­wie­nie isto­ty spo­ru, sta­nu fak­tycz­ne­go, wska­za­nie dowo­dów i żąda­nie roz­strzy­gnię­cia.
 3. Wniosek z załącz­ni­ka­mi skła­da się w takiej ilo­ści egzem­pla­rzy, aby moż­na je było dorę­czyć wszyst­kim uczest­ni­kom postę­po­wa­nia.

§ 4.

 1. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego spraw­dza, czy wnio­sek speł­nia wyma­ga­nia for­mal­ne, zarzą­dza dorę­cze­nie odpi­su (odpi­sów) wnio­sku z załącz­ni­ka­mi uczest­ni­kom postę­po­wa­nia, poza wnio­sko­daw­cą.
 2. Zarządzając dorę­cze­nie odpi­su (odpi­sów) wnio­sku z załącz­ni­ka­mi, Przewodniczący zakre­śla uczest­ni­kom ter­min do zło­że­nia wyja­śnień na piśmie.

§ 5.

 1. Po upły­wie ter­mi­nu, o któ­rym mowa w § 5, ust. 2, prze­wod­ni­czą­cy wyzna­cza roz­pra­wę, na któ­rą wzy­wa się stro­ny.
 2. Wezwanie na roz­pra­wę powin­no być dorę­czo­ne co naj­mniej na 7 dni przed ter­mi­nem roz­pra­wy.

§ 6.

Sąd Koleżeński orze­ka w skła­dzie 3 człon­ków, wyzna­czo­nych przez Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

§ 7.

 1. Strony na roz­pra­wie repre­zen­to­wa­ne są nastę­pu­ją­co:
  1. oso­by fizycz­ne oso­bi­ście lub za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ka,
  2. oso­by praw­ne poprzez swój organ, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi, lub za pośred­nic­twem peł­no­moc­ni­ka.
 2. Pełnomocnictwo musi być udzie­lo­ne na piśmie pod rygo­rem nie­waż­no­ści.

§ 8.

 1. Rozprawę otwie­ra prze­wod­ni­czą­cy zespo­łu orze­ka­ją­ce­go, przed­sta­wia­jąc kom­ple­to­wi orze­ka­ją­ce­mu zwięź­le stan spra­wy i udzie­la­jąc stro­nom gło­su, poczy­na­jąc od wnio­sko­daw­cy.
 2. Strony mają pra­wo zgła­szać dowo­dy aż do zamknię­cia roz­pra­wy.
 3. W razie zgło­sze­nia dowo­dów, któ­re nie mogą być prze­pro­wa­dzo­ne w dniu roz­pra­wy, a mają istot­ne zna­cze­nie dla roz­strzy­gnię­cia spra­wy, Sąd Koleżeński odra­cza roz­pra­wę na inny ter­min.
 4. Rozprawa może być odro­czo­na z innych waż­nych przy­czyn.

§ 9.

 1. Świadków prze­słu­chu­je się na roz­pra­wie.
 2. Dowody z doku­men­tów nale­ży skła­dać z odpi­sa­mi, prze­zna­czo­ny­mi dla innych uczest­ni­ków postę­po­wa­nia.

§ 10.

 1. Gdy Sąd Koleżeński uzna, że spra­wa zosta­ła wyja­śnio­na, prze­wod­ni­czą­cy zamy­ka roz­pra­wę i zarzą­dza nara­dę nad orze­cze­niem w nie­obec­no­ści stron.
 2. Po zakoń­cze­niu nara­dy i spo­rzą­dze­niu orze­cze­nia, ogła­sza je stro­nom, ze zwię­złym ust­nym uza­sad­nie­niem.
 3. Odpis orze­cze­nia z uza­sad­nie­niem dorę­cza się stro­nom nie póź­niej niż w cią­gu 14 dni od wyda­nia orze­cze­nia.
 4. Wydanie orze­cze­nia może być odro­czo­ne na czas nie dłuż­szy niż 14 dni od zamknię­cia roz­pra­wy W tym wypad­ku Sąd nie ogła­sza orze­cze­nia, a odpis jego z uza­sad­nie­niem dorę­cza się w try­bie prze­wi­dzia­nym w ust. 3.

§ 11.

Odwołanie do orze­czeń Sądu Koleżeńskiego wno­si się do Walnego Zjazdu, za pośred­nic­twem Sądu Koleżeńskiego, w ter­mi­nie 30 dni od daty dorę­cze­nia odpi­su orze­cze­nia z uza­sad­nie­niem.

§ 12.

Obsługę kan­ce­la­ryj­ną Sądu Koleżeńskiego wyko­nu­je biu­ro Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 13.

Doręczenia doko­ny­wa­ne są pocz­tą, lista­mi pole­co­ny­mi za zwrot­nym poświad­cze­niem odbio­ru.

Hodowca i Jeździec