Sprawozdanie z działalności w 2004 r.

W okresie ostatnich miesięcy odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego i jedno posiedzenie Prezydium Zarządu.

24 sierpnia 2004 r. w Warszawie Zarząd obradował nad wyborem przewodniczącego Rady Hodowlanej. W tajnym głosowaniu prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz został wybrany Przewodniczącym Rady Hodowlanej, a Bogdan Kuchejda został nowym członkiem Rady. Ustalono również, że nie będzie zmian w składzie Kapituły Odznaczeń, Kapituła działa nadal w składzie: Zbigniew Jaworski, Jan Wilczak, Tadeusz Pudlis, Marian Budzyński i Jerzy Domański.

Ze spraw bieżących Zarząd zapoznał się ze stanem przygotowań do Mistrzostw Polski Młodych Koni i obradował nad finansową stroną ich organizacji, mając na względzie koszty ponoszone przez właścicieli przy poddawaniu koni tym próbom.

Na zebranie Zarządu został zaproszony przedstawiciel Związku Trakeńskiego w Polsce w celu omówienia współpracy. Jak już informowaliśmy Państwa, projekt takiej współpracy miał opracować Związek Trakeński, ale na zebraniu Zarządu PZHK przedstawiciel tego Związku poprosił Zarząd o pomoc, bowiem Związek Trakeński miał zbyt mało informacji, ażeby samemu opracować taki schemat. Ustalono, że Zbigniew Jaworski, najbardziej doświadczony w tworzeniu regulaminów, porozumie się z przedstawicielami Związków i Sekcji w celu opracowania jednolitego dla wszystkich sfederowanych organizacji regulaminu.

Następne posiedzenie, tym razem dwudniowe, odbyło się w dniach 18-19 listopada 2004 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Obrady miały burzliwy przebieg, bowiem najwięcej miejsca w czasie ich trwania poświęcono relacjom biura związków – zarządy. Z wypowiedzi zebranych jawił się następujący obraz współpracy. W niektórych okręgach pracownicy biur postrzegają zarządy jako ciała jedynie biernie akceptujące poczynania pracowników. W innych Zarządy traktują kierowników i pracowników jako tych, którzy powinni biernie wypełniać ich wolę. To wzajemne postrzeganie swoich ról jest z gruntu fałszywe i stanowi źródło konfliktów. Należy bezwzględnie dążyć do wyeliminowania takich zachowań i wyraźnie określić rolę obydwu stron. Za działanie związków odpowiadają zarządy, włączając w to majątek Związku. Natomiast za organizację pracy biura i za właściwe decyzje hodowlane odpowiada kierownik biura wraz z etatowymi pracownikami. Tak jak kierownik biura nie może decydować o nabywaniu lub zbywaniu majątku związku, tak Zarząd nie może ingerować w niezależne decyzje hodowlane pracownika wyposażonego w uprawnienia. Takie zdanie wyraźnie sformułował Zarząd PZHK w trakcie dyskusji. Ponadto Związek wziął na siebie bardzo poważny obowiązek wydania paszportów dla całego pogłowia koni w kraju i z tego obowiązku musi się bezwzględnie wywiązać, więc z pewnością nie jest to odpowiedni moment na nieporozumienia destabilizujące pracę.

Dużą niedogodnością w pracach Związku jest brak przeszkolonej kadry, mogącej „z marszu” zastąpić czy to pracowników odchodzących na emeryturę, czy z innych względów nie mogących wypełniać swoich obowiązków. Przyczyną tego stanu rzeczy są napewno, trwające całe lata, kłopoty finansowe związków i drastyczne ograniczanie etatów z tego właśnie powodu.

Na tym spotkaniu Zarząd interesował się również postępami prac w rejestracji koni i zaopatrywaniu ich w paszporty. Wykonanie tego zadania jest różne w poszczególnych okręgach, a to w dużej mierze jest zależne od sprawności organizacyjnej kierowników i pracowników związków. Jak wynika ze sprawozdań poszczególnych okręgów, w kraju zarejestrowano ok. 100 tys. koni i wydano 47 tys. paszportów.

Podczas obrad Zarząd na wniosek Grzegorza Orlińskiego członka Zarządu Sekcji Hodowców Koni Sportowych, po wcześniejszej rezygnacji z prac w ramach Sekcji Panów Huberta Szaszkiewicza, Bogdana Kuchejdy i Tadeusza Głoskowskiego, uznał, że formuła tej organizacji jest już nieaktualna i zadecydował o rozwiązaniu Sekcji podejmując stosowną uchwałę.

Prezydium Zarządu obradowało w dniu 16 grudnia 2004 r., a głównym tematem posiedzenia była współpraca z Polskim Związkiem Jeździeckim. Podczas spotkania, na którym obecne było Prezydium Zarządu PZJ ustalono, że istniejąca już uprzednio Komisja Koordynacyjna będzie pracowała w składzie: Przewodniczący – Bogdan Kuchejda, członkowie: Tadeusz Kodź i Grzegorz Orliński (z ramienia PZHK) oraz Tadeusz Głoskowski, Krzysztof Ferenstein i Krzysztof Tomaszewski (z ramienia PZJ).

Zadaniem Komisji będzie opracowanie regulaminów Mistrzostw Polski Młodych Koni, wyznaczenie terminów i miejsc ich rozgrywania oraz dokonywanie wszelkich ustaleń mających związek z działalnością obydwu organizacji, jak np. paszporty, promocja polskiej hodowli koni poprzez sport, przygotowania do Olimpiady w Pekinie itd. Dużo miejsca poświęcono relacjom na poziomie okręgowych związków stwierdzając, że w niektórych okręgach ta współpraca układa się dobrze, a w niektórych można ją usprawnić. Tymi problemami również powinna się zająć Komisja.

Debatowano również nad koniecznością doprowadzenia do spotkania z przedstawicielami Związku Trakeńskiego w Niemczech w celu ustalenia zasad współpracy przy pogłowiu wpisanym do Księgi Stadnej Koni Rasy Wielkopolskiej do działu koni o pochodzeniu trakeńskim i wschodniopruskim. Prezydium uznało, że PZHK powinien wystąpić z pismem do Zarządu Związku Trakeńskiego w Niemczech z propozycją spotkania.

Środowisko hodowców i użytkowników koni postanowiło zorganizować konferencję mającą na celu uświadomienie, możliwie jak największej grupie osób, że „koński przemysł”, czyli hodowla koni i sport konny z całym ich otoczeniem, to działalność potrzebna i dochodowa, tworząca nowe miejsca pracy, szczególnie w środowisku wiejskim, i że trzeba się przyjrzeć tym zagadnieniom. Efektem takiej konferencji powinno być przekonanie i decydentów i szerokiej publiczności, że konieczne jest opracowanie wieloletniego programu rozwoju tej dziedziny. Organizatorem konferencji będzie firma Polish Prestge – doświadczony organizator końskich imprez. Prezydium uznało, że PZHK powinien czynnie włączyć się w prace przygotowawcze.

Wielość zadań stojących przed PZHK w 2005 roku wskazuje, że pracy nie zabraknie ani Zarządowi Głównemu i Prezydium, ani biurom PZHK i Okręgowych Związków.

Scroll to Top