Sprawy związkowe

Sprawozdanie z działalności w 2004 r.

 

W okre­sie ostat­nich mie­się­cy odby­ły się dwa posie­dze­nia Zarządu Głównego i jed­no posie­dze­nie Prezydium Zarządu.

24 sierp­nia 2004 r. w Warszawie Zarząd obra­do­wał nad wybo­rem prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Hodowlanej. W taj­nym gło­so­wa­niu prof. Kazimierz Kosiniak-Kamysz został wybra­ny Przewodniczącym Rady Hodowlanej, a Bogdan Kuchejda został nowym człon­kiem Rady. Ustalono rów­nież, że nie będzie zmian w skła­dzie Kapituły Odznaczeń, Kapituła dzia­ła nadal w skła­dzie: Zbigniew Jaworski, Jan Wilczak, Tadeusz Pudlis, Marian Budzyński i Jerzy Domański.

Ze spraw bie­żą­cych Zarząd zapo­znał się ze sta­nem przy­go­to­wań do Mistrzostw Polski Młodych Koni i obra­do­wał nad finan­so­wą stro­ną ich orga­ni­za­cji, mając na wzglę­dzie kosz­ty pono­szo­ne przez wła­ści­cie­li przy pod­da­wa­niu koni tym pró­bom.

Na zebra­nie Zarządu został zapro­szo­ny przed­sta­wi­ciel Związku Trakeńskiego w Polsce w celu omó­wie­nia współ­pra­cy. Jak już infor­mo­wa­li­śmy Państwa, pro­jekt takiej współ­pra­cy miał opra­co­wać Związek Trakeński, ale na zebra­niu Zarządu PZHK przed­sta­wi­ciel tego Związku popro­sił Zarząd o pomoc, bowiem Związek Trakeński miał zbyt mało infor­ma­cji, aże­by same­mu opra­co­wać taki sche­mat. Ustalono, że Zbigniew Jaworski, naj­bar­dziej doświad­czo­ny w two­rze­niu regu­la­mi­nów, poro­zu­mie się z przed­sta­wi­cie­la­mi Związków i Sekcji w celu opra­co­wa­nia jed­no­li­te­go dla wszyst­kich sfe­de­ro­wa­nych orga­ni­za­cji regu­la­mi­nu.

Następne posie­dze­nie, tym razem dwu­dnio­we, odby­ło się w dniach 18 – 19 listo­pa­da 2004 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Obrady mia­ły burz­li­wy prze­bieg, bowiem naj­wię­cej miej­sca w cza­sie ich trwa­nia poświę­co­no rela­cjom biu­ra związ­ków – zarzą­dy. Z wypo­wie­dzi zebra­nych jawił się nastę­pu­ją­cy obraz współ­pra­cy. W nie­któ­rych okrę­gach pra­cow­ni­cy biur postrze­ga­ją zarzą­dy jako cia­ła jedy­nie bier­nie akcep­tu­ją­ce poczy­na­nia pra­cow­ni­ków. W innych Zarządy trak­tu­ją kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków jako tych, któ­rzy powin­ni bier­nie wypeł­niać ich wolę. To wza­jem­ne postrze­ga­nie swo­ich ról jest z grun­tu fał­szy­we i sta­no­wi źró­dło kon­flik­tów. Należy bez­względ­nie dążyć do wyeli­mi­no­wa­nia takich zacho­wań i wyraź­nie okre­ślić rolę oby­dwu stron. Za dzia­ła­nie związ­ków odpo­wia­da­ją zarzą­dy, włą­cza­jąc w to mają­tek Związku. Natomiast za orga­ni­za­cję pra­cy biu­ra i za wła­ści­we decy­zje hodow­la­ne odpo­wia­da kie­row­nik biu­ra wraz z eta­to­wy­mi pra­cow­ni­ka­mi. Tak jak kie­row­nik biu­ra nie może decy­do­wać o naby­wa­niu lub zby­wa­niu mająt­ku związ­ku, tak Zarząd nie może inge­ro­wać w nie­za­leż­ne decy­zje hodow­la­ne pra­cow­ni­ka wypo­sa­żo­ne­go w upraw­nie­nia. Takie zda­nie wyraź­nie sfor­mu­ło­wał Zarząd PZHK w trak­cie dys­ku­sji. Ponadto Związek wziął na sie­bie bar­dzo poważ­ny obo­wią­zek wyda­nia pasz­por­tów dla całe­go pogło­wia koni w kra­ju i z tego obo­wiąz­ku musi się bez­względ­nie wywią­zać, więc z pew­no­ścią nie jest to odpo­wied­ni moment na nie­po­ro­zu­mie­nia desta­bi­li­zu­ją­ce pra­cę.

Dużą nie­do­god­no­ścią w pra­cach Związku jest brak prze­szko­lo­nej kadry, mogą­cej „z mar­szu” zastą­pić czy to pra­cow­ni­ków odcho­dzą­cych na eme­ry­tu­rę, czy z innych wzglę­dów nie mogą­cych wypeł­niać swo­ich obo­wiąz­ków. Przyczyną tego sta­nu rze­czy są napew­no, trwa­ją­ce całe lata, kło­po­ty finan­so­we związ­ków i dra­stycz­ne ogra­ni­cza­nie eta­tów z tego wła­śnie powo­du.

Na tym spo­tka­niu Zarząd inte­re­so­wał się rów­nież postę­pa­mi prac w reje­stra­cji koni i zaopa­try­wa­niu ich w pasz­por­ty. Wykonanie tego zada­nia jest róż­ne w poszcze­gól­nych okrę­gach, a to w dużej mie­rze jest zależ­ne od spraw­no­ści orga­ni­za­cyj­nej kie­row­ni­ków i pra­cow­ni­ków związ­ków. Jak wyni­ka ze spra­woz­dań poszcze­gól­nych okrę­gów, w kra­ju zare­je­stro­wa­no ok. 100 tys. koni i wyda­no 47 tys. pasz­por­tów.

Podczas obrad Zarząd na wnio­sek Grzegorza Orlińskiego człon­ka Zarządu Sekcji Hodowców Koni Sportowych, po wcze­śniej­szej rezy­gna­cji z prac w ramach Sekcji Panów Huberta Szaszkiewicza, Bogdana Kuchejdy i Tadeusza Głoskowskiego, uznał, że for­mu­ła tej orga­ni­za­cji jest już nie­ak­tu­al­na i zade­cy­do­wał o roz­wią­za­niu Sekcji podej­mu­jąc sto­sow­ną uchwa­łę.

Prezydium Zarządu obra­do­wa­ło w dniu 16 grud­nia 2004 r., a głów­nym tema­tem posie­dze­nia była współ­pra­ca z Polskim Związkiem Jeździeckim. Podczas spo­tka­nia, na któ­rym obec­ne było Prezydium Zarządu PZJ usta­lo­no, że ist­nie­ją­ca już uprzed­nio Komisja Koordynacyjna będzie pra­co­wa­ła w skła­dzie: Przewodniczący – Bogdan Kuchejda, człon­ko­wie: Tadeusz Kodź i Grzegorz Orliński (z ramie­nia PZHK) oraz Tadeusz Głoskowski, Krzysztof Ferenstein i Krzysztof Tomaszewski (z ramie­nia PZJ).

Zadaniem Komisji będzie opra­co­wa­nie regu­la­mi­nów Mistrzostw Polski Młodych Koni, wyzna­cze­nie ter­mi­nów i miejsc ich roz­gry­wa­nia oraz doko­ny­wa­nie wszel­kich usta­leń mają­cych zwią­zek z dzia­łal­no­ścią oby­dwu orga­ni­za­cji, jak np. pasz­por­ty, pro­mo­cja pol­skiej hodow­li koni poprzez sport, przy­go­to­wa­nia do Olimpiady w Pekinie itd. Dużo miej­sca poświę­co­no rela­cjom na pozio­mie okrę­go­wych związ­ków stwier­dza­jąc, że w nie­któ­rych okrę­gach ta współ­pra­ca ukła­da się dobrze, a w nie­któ­rych moż­na ją uspraw­nić. Tymi pro­ble­ma­mi rów­nież powin­na się zająć Komisja.

Debatowano rów­nież nad koniecz­no­ścią dopro­wa­dze­nia do spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi Związku Trakeńskiego w Niemczech w celu usta­le­nia zasad współ­pra­cy przy pogło­wiu wpi­sa­nym do Księgi Stadnej Koni Rasy Wielkopolskiej do dzia­łu koni o pocho­dze­niu tra­keń­skim i wschod­nio­pru­skim. Prezydium uzna­ło, że PZHK powi­nien wystą­pić z pismem do Zarządu Związku Trakeńskiego w Niemczech z pro­po­zy­cją spo­tka­nia.

Środowisko hodow­ców i użyt­kow­ni­ków koni posta­no­wi­ło zor­ga­ni­zo­wać kon­fe­ren­cję mają­cą na celu uświa­do­mie­nie, moż­li­wie jak naj­więk­szej gru­pie osób, że „koń­ski prze­mysł”, czy­li hodow­la koni i sport kon­ny z całym ich oto­cze­niem, to dzia­łal­ność potrzeb­na i docho­do­wa, two­rzą­ca nowe miej­sca pra­cy, szcze­gól­nie w śro­do­wi­sku wiej­skim, i że trze­ba się przyj­rzeć tym zagad­nie­niom. Efektem takiej kon­fe­ren­cji powin­no być prze­ko­na­nie i decy­den­tów i sze­ro­kiej publicz­no­ści, że koniecz­ne jest opra­co­wa­nie wie­lo­let­nie­go pro­gra­mu roz­wo­ju tej dzie­dzi­ny. Organizatorem kon­fe­ren­cji będzie fir­ma Polish Prestge – doświad­czo­ny orga­ni­za­tor koń­skich imprez. Prezydium uzna­ło, że PZHK powi­nien czyn­nie włą­czyć się w pra­ce przy­go­to­waw­cze.

Wielość zadań sto­ją­cych przed PZHK w 2005 roku wska­zu­je, że pra­cy nie zabrak­nie ani Zarządowi Głównemu i Prezydium, ani biu­rom PZHK i Okręgowych Związków.

Hodowca i Jeździec