Sprawy związkowe

Regulamin nadawania honorowych tytułów, odznak i emblematów PZHK

 

Zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2017 Zarządu Głównego PZHK

z dnia 11 kwiet­nia 2017 roku

§ 1

Honorowe Tytuły, Odznaki i Statuetki są za­szczyt­nym wy­róż­nie­niem dla ho­dow­ców i dzia­ła­czy Polskiego Związku Hodowców Koni. Mogą być też nada­wane oso­bom i insty­tu­cjom, któ­re swym dzia­ła­niem przy­czy­niły się do roz­woju i pro­pa­go­wa­nia ho­dowli koni w Polsce.

§ 2

 1. Najwyższymi indy­wi­du­al­ny­mi wyróż­nie­nia­mi jest są nada­wa­ne przez Walny Zjazd PZHK tytu­ły:
  1. „Honorowego Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni” oraz
  2. „Honorowego Członka Polskiego Związku Hodowców Koni”.
 2. Honorowe Odznaki i Statuetka PZHK przy­zna­wa­ne są oso­bom fizycz­nym i dzie­lą się na:
  1. Honorową Statuetkę PZHK,
  2. Złotą Odznakę PZHK,
  3. Srebrną Odznakę PZHK.
 3. Dla osób praw­nych prze­wi­dzia­na jest Honorowa Statuetka Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3

 1. Tytuł „Honorowego Prezesa PZHK” może otrzy­mać oso­ba fi­zyczna, któ­ra peł­ni­ła w prze­szło­ści funk­cję Prezesa Zarządu PZHK, na­to­miast tytuł „Honorowego Członka PZHK” może otrzy­mać oso­ba fi­zyczna lub praw­na, wy­bit­nie za­słu­żona dla Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. Honorową Statuetkę może otrzy­mać:
  • oso­ba fi­zyczna po­sia­da­jąca Złotą Odznakę i le­gi­ty­mu­jąca się co naj­mniej 20-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach or­ga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), któ­rej pra­ca przy­czy­niła się do roz­woju i pro­mo­cji ho­dowli koni w Polsce,
  • ho­dowca, któ­ry osią­gnął naj­wyż­szy po­ziom w za­kre­sie ho­dowli koni,
  • oso­ba praw­na, któ­ra wnio­sła zna­czący wkład w roz­wój i pro­mo­wa­nie ho­dowli koni w Polsce oraz ak­tyw­nie wspie­ra dzia­łal­ność PZHK.
 3. Złotą Odznakę może otrzy­mać oso­ba fi­zyczna po­sia­da­jąca Srebrną Odznakę i legitymu­jąca się co naj­mniej 10-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach orga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​ Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), któ­ra wy­ka­zała się wy­so­kimi osią­gnię­ciami w ho­dowli koni, nie­na­ganną po­stawą etycz­ną oraz pro­pa­go­wa­niem tej ga­łęzi ho­dowli po­przez ak­tywny udział w wy­sta­wach, czem­pio­na­tach i po­ka­zach. Złotą Odznakę może otrzy­mać rów­nież oso­ba, któ­rej spo­łeczna pra­ca w PZHK mia­ła istot­ny wpływ na roz­wój ho­dowli koni w Polsce.
 4. Srebrną Odznakę może otrzy­mać oso­ba fi­zyczna z mi­ni­mum 5-​letnim sta­żem w PZHK (Związku Wojewódzkim /​ Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), któ­ra wy­róż­nia się osią­gnię­ciami ho­dow­la­nymi w swo­im re­gio­nie.

§ 4

 1. Tytuły: Honorowego Prezesa i Honorowego Członka PZHK, Honorową Statuetkę oraz Złotą Odznakę za­twier­dza Walny Zjazd PZHK, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń.
 2. Wnioski do Kapituły Odznaczeń o nada­nie Honorowych Tytułów, Honorowej Statuetki, oraz Złotej Odznaki mogą skła­dać: Zarząd PZHK, Zarząd Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Zarząd Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcja PZHK.
 3. Kapituła może rów­nież z wła­snej ini­cja­ty­wy wystą­pić z wnio­skiem do Walnego Zjazdu o nada­nie wyróż­nień, o któ­rych mowa w ust. 1.
 4. Srebrną Odznakę za­twier­dza Kapituła Odznaczeń na wnio­sek: Zarządu lub Prezydium Zarządu PZHK, Zarządu Związku Wojewódzkiego /​ Okręgowego, Zarządu Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcji PZHK.

§ 5

 1. Kapituła Odznaczeń, w skła­dzie 5 osób, po­wo­ły­wana jest przez Zarząd PZHK spo­śród człon­ków Zarządu oraz in­nych do­świad­czo­nych dzia­ła­czy PZHK.
 2. Zarząd PZHK wy­zna­cza Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń.
 3. Kadencja człon­ków Kapituły Odznaczeń trwa 4 lata i zgod­na jest z ka­den­cją Władz PZHK.
 4. Kapituła roz­pa­truje wnio­ski zgło­szone do jej ak­cep­ta­cji, we­ry­fi­ku­jąc ich zgod­ność z niniej­szym re­gu­la­mi­nem i rze­tel­no­ścią uza­sad­nie­nia.
 5. Kapituła podej­mu­je ini­cja­ty­wę, o któ­rej mowa w § 4 ust. 3 na wnio­sek co naj­mniej 2 jej człon­ków, któ­rzy powin­ni przed­sta­wić Kapitule pisem­ne uza­sad­nie­nie wnio­sku.
 6. Przewodniczący Kapituły zwo­łuje po­sie­dze­nia w za­leż­no­ści od po­trzeb, spo­rzą­dza­jąc proto­kół, któ­ry przed­kłada Zarządowi PZHK.
 7. Do zadań Kapituły nale­ży rów­nież opi­nio­wa­nie wnio­sków kie­ro­wa­nych do PZHK o nada­nie odzna­czeń pań­stwo­wych oraz nada­nie odzna­ki hono­ro­wej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

§ 6

Rejestr Honorowych Tytułów, Odznak, Statuetek pro­wa­dzi biu­ro PZHK, pod nad­zo­rem Kapituły Odznaczeń.

Hodowca i Jeździec