Sprawy związkowe

Regulamin nadawania honorowych tytułów, odznak i emblematów PZHK

 

Zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2017 Zarządu Głównego PZHK

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

§ 1

Honorowe Tytuły, Odznaki i Statuetki są za­szczyt­nym wy­róż­nie­niem dla ho­dow­ców i działaczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Mogą być też nada­wane oso­bom i instytucjom, które swym dzia­ła­niem przy­czy­niły się do roz­woju i pro­pa­go­wa­nia ho­dowli koni w Polsce.

§ 2

1. Najwyższymi indywidualnymi wyróżnieniami jest są nadawane przez Walny Zjazd PZHK tytuły:

 1. „HONOROWEGO PREZESA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI”
  oraz
 2. „HONOROWEGO CZŁONKA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI”.

2. Honorowe Odznaki i Statuetka PZHK przyznawane są osobom fizycznym i dzielą się na:

 1. Honorową Statuetkę PZHK,
 2. Złotą Odznakę PZHK,
 3. Srebrną Odznakę PZHK.

3. Dla osób prawnych przewidziana jest Honorowa Statuetka Polskiego Związku Hodowców Koni.

§3

 1. Tytuł HONOROWEGO PREZESA PZHK może otrzy­mać osoba fi­zyczna, która pełniła w przeszłości funkcję Prezesa Zarządu PZHK, na­to­miast tytuł HONOROWEGO CZŁONKA PZHK może otrzymać osoba fi­zyczna lub prawna, wy­bit­nie za­słu­żona dla Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. HONOROWĄ STATUETKĘ może otrzy­mać:
  • osoba fi­zyczna po­sia­da­jąca Złotą Odznakę i le­gi­ty­mu­jąca się co naj­mniej 20-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach or­ga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), któ­rej praca przy­czy­niła się do roz­woju i pro­mo­cji ho­dowli koni w Polsce,
  • ho­dowca, który osią­gnął naj­wyż­szy po­ziom w za­kre­sie ho­dowli koni,
  • osoba prawna, która wnio­sła zna­czący wkład w roz­wój i pro­mo­wa­nie ho­dowli koni w Polsce oraz ak­tyw­nie wspiera dzia­łal­ność PZHK.
 3. ZŁOTĄ ODZNAKĘ może otrzy­mać osoba fi­zyczna po­sia­da­jąca Srebrną Odznakę i legitymu­jąca się co naj­mniej 10-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach orga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​ Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), która wy­ka­zała się wy­so­kimi osią­gnię­ciami w ho­dowli koni, nie­na­ganną po­stawą etyczną oraz pro­pa­go­wa­niem tej ga­łęzi ho­dowli po­przez ak­tywny udział w wy­sta­wach, czem­pio­na­tach i po­ka­zach. Złotą Odznakę może otrzy­mać rów­nież osoba, któ­rej spo­łeczna praca w PZHK miała istotny wpływ na roz­wój ho­dowli koni w Polsce.
 4. SREBRNĄ ODZNAKĘ może otrzy­mać osoba fi­zyczna z mi­ni­mum 5-​letnim sta­żem w PZHK (Związku Wojewódzkim /​ Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), która wy­róż­nia się osią­gnię­ciami ho­dow­la­nymi w swoim re­gio­nie.

§4

 1. Tytuły: Honorowego Prezesa i Honorowego Członka PZHK, Honorową Statuetkę oraz Złotą Odznakę za­twier­dza Walny Zjazd PZHK, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń.
 2. Wnioski do Kapituły Odznaczeń o nada­nie Honorowych Tytułów, Honorowej Statuetki, oraz Złotej Odznaki mogą skła­dać: Zarząd PZHK, Zarząd Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Zarząd Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcja PZHK.
 3. Kapituła może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem do Walnego Zjazdu o nadanie wyróżnień, o których mowa w ust. 1.
 4. Srebrną Odznakę za­twier­dza Kapituła Odznaczeń na wnio­sek: Zarządu lub Prezydium Zarządu PZHK, Zarządu Związku Wojewódzkiego /​ Okręgowego, Zarządu Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcji PZHK.

§5

 1. Kapituła Odznaczeń, w skła­dzie 5 osób, po­wo­ły­wana jest przez Zarząd PZHK spo­śród człon­ków Zarządu oraz in­nych do­świad­czo­nych dzia­ła­czy PZHK.
 2. Zarząd PZHK wy­zna­cza Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń.
 3. Kadencja członków Kapituły Odznaczeń trwa 4 lata i zgodna jest z ka­den­cją Władz PZHK.
 4. Kapituła roz­pa­truje wnio­ski zgło­szone do jej ak­cep­ta­cji, we­ry­fi­ku­jąc ich zgod­ność z niniej­szym re­gu­la­mi­nem i rze­tel­no­ścią uza­sad­nie­nia.
 5. Kapituła podejmuje inicjatywę, o której mowa w § 4 ust. 3 na wniosek co najmniej 2 jej członków, którzy powinni przedstawić Kapitule pisemne uzasadnienie wniosku.
 6. Przewodniczący Kapituły zwo­łuje po­sie­dze­nia w za­leż­no­ści od po­trzeb, spo­rzą­dza­jąc proto­kół, który przed­kłada Zarządowi PZHK.
 7. Do zadań Kapituły należy również opiniowanie wniosków kierowanych do PZHK o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

§6

Rejestr Honorowych Tytułów, Odznak, Statuetek pro­wa­dzi biuro PZHK, pod nad­zo­rem Kapituły Odznaczeń.

 

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec