Regulamin nadawania honorowych tytułów, odznak i emblematów PZHK

Zatwierdzony Uchwałą Nr 7/2017 Zarządu Głównego PZHK

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

§ 1

Honorowe Tytuły, Odznaki i Statuetki są za­szczyt­nym wy­róż­nie­niem dla ho­dow­ców i działaczy Polskiego Związku Hodowców Koni. Mogą być też nada­wane oso­bom i instytucjom, które swym dzia­ła­niem przy­czy­niły się do roz­woju i pro­pa­go­wa­nia ho­dowli koni w Polsce.

§ 2

 1. Najwyższymi indywidualnymi wyróżnieniami jest są nadawane przez Walny Zjazd PZHK tytuły:
  1. „Honorowego Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni” oraz
  2. „Honorowego Członka Polskiego Związku Hodowców Koni”.
 2. Honorowe Odznaki i Statuetka PZHK przyznawane są osobom fizycznym i dzielą się na:
  1. Honorową Statuetkę PZHK,
  2. Złotą Odznakę PZHK,
  3. Srebrną Odznakę PZHK.
 3. Dla osób prawnych przewidziana jest Honorowa Statuetka Polskiego Związku Hodowców Koni.

§ 3

 1. Tytuł „Honorowego Prezesa PZHK” może otrzy­mać osoba fi­zyczna, która pełniła w przeszłości funkcję Prezesa Zarządu PZHK, na­to­miast tytuł „Honorowego Członka PZHK” może otrzymać osoba fi­zyczna lub prawna, wy­bit­nie za­słu­żona dla Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. Honorową Statuetkę może otrzy­mać:
  • osoba fi­zyczna po­sia­da­jąca Złotą Odznakę i le­gi­ty­mu­jąca się co naj­mniej 20-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach or­ga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), któ­rej praca przy­czy­niła się do roz­woju i pro­mo­cji ho­dowli koni w Polsce,
  • ho­dowca, który osią­gnął naj­wyż­szy po­ziom w za­kre­sie ho­dowli koni,
  • osoba prawna, która wnio­sła zna­czący wkład w roz­wój i pro­mo­wa­nie ho­dowli koni w Polsce oraz ak­tyw­nie wspiera dzia­łal­ność PZHK.
 3. Złotą Odznakę może otrzy­mać osoba fi­zyczna po­sia­da­jąca Srebrną Odznakę i legitymu­jąca się co naj­mniej 10-let­nim sta­żem w dzia­łal­no­ści na róż­nych szcze­blach orga­ni­za­cyj­nych Polskiego Związku Hodowców Koni (Związku Wojewódzkiego/​ Okręgowego, Związku Rasowego lub Użytkowego, Sekcji PZHK), która wy­ka­zała się wy­so­kimi osią­gnię­ciami w ho­dowli koni, nie­na­ganną po­stawą etyczną oraz pro­pa­go­wa­niem tej ga­łęzi ho­dowli po­przez ak­tywny udział w wy­sta­wach, czem­pio­na­tach i po­ka­zach. Złotą Odznakę może otrzy­mać rów­nież osoba, któ­rej spo­łeczna praca w PZHK miała istotny wpływ na roz­wój ho­dowli koni w Polsce.
 4. Srebrną Odznakę może otrzy­mać osoba fi­zyczna z mi­ni­mum 5-​letnim sta­żem w PZHK (Związku Wojewódzkim /​ Okręgowym, Związku Rasowym lub Użytkowym, Sekcji PZHK), która wy­róż­nia się osią­gnię­ciami ho­dow­la­nymi w swoim re­gio­nie.

§ 4

 1. Tytuły: Honorowego Prezesa i Honorowego Członka PZHK, Honorową Statuetkę oraz Złotą Odznakę za­twier­dza Walny Zjazd PZHK, na wnio­sek Kapituły Odznaczeń.
 2. Wnioski do Kapituły Odznaczeń o nada­nie Honorowych Tytułów, Honorowej Statuetki, oraz Złotej Odznaki mogą skła­dać: Zarząd PZHK, Zarząd Związku Wojewódzkiego/​Okręgowego, Zarząd Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcja PZHK.
 3. Kapituła może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem do Walnego Zjazdu o nadanie wyróżnień, o których mowa w ust. 1.
 4. Srebrną Odznakę za­twier­dza Kapituła Odznaczeń na wnio­sek: Zarządu lub Prezydium Zarządu PZHK, Zarządu Związku Wojewódzkiego /​ Okręgowego, Zarządu Związku Rasowego lub Użytkowego oraz Sekcji PZHK.

§ 5

 1. Kapituła Odznaczeń, w skła­dzie 5 osób, po­wo­ły­wana jest przez Zarząd PZHK spo­śród człon­ków Zarządu oraz in­nych do­świad­czo­nych dzia­ła­czy PZHK.
 2. Zarząd PZHK wy­zna­cza Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń.
 3. Kadencja członków Kapituły Odznaczeń trwa 4 lata i zgodna jest z ka­den­cją Władz PZHK.
 4. Kapituła roz­pa­truje wnio­ski zgło­szone do jej ak­cep­ta­cji, we­ry­fi­ku­jąc ich zgod­ność z niniej­szym re­gu­la­mi­nem i rze­tel­no­ścią uza­sad­nie­nia.
 5. Kapituła podejmuje inicjatywę, o której mowa w § 4 ust. 3 na wniosek co najmniej 2 jej członków, którzy powinni przedstawić Kapitule pisemne uzasadnienie wniosku.
 6. Przewodniczący Kapituły zwo­łuje po­sie­dze­nia w za­leż­no­ści od po­trzeb, spo­rzą­dza­jąc proto­kół, który przed­kłada Zarządowi PZHK.
 7. Do zadań Kapituły należy również opiniowanie wniosków kierowanych do PZHK o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

§ 6

Rejestr Honorowych Tytułów, Odznak, Statuetek pro­wa­dzi biuro PZHK, pod nad­zo­rem Kapituły Odznaczeń.

Scroll to Top