Sprawozdanie z działalności w 2005 r.

7 lutego 2005 r. w Warszawie Prezydium Zarządu zapoznało się z pismem Związku Trakeńskiego w Polsce, który protestował przeciwko próbom nawiązania kontaktów ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech przez Polski Związek Hodowców Koni (o inicjatywie tej pisaliśmy w ostatnim sprawozdaniu z prac władz statutowych). Związek Trakeński w Polsce zarzucił Prezydium Zarządu łamanie statutu PZHK i próbę cyt. handlowania polskimi hodowcami w zamian za pieniądze uzyskane z obsługi zootechnicznej koni trakeńskich, będących na terenie naszego kraju. Ponieważ w opinii Prezydium Zarządu działania te były zgodne ze statutem, a intencją jego wystąpienia do Związku Trakeńskiego w Niemczech było utrzymanie integralności księgi koni rasy wielkopolskiej z działem koni pochodzenia trakeńskiego oraz obniżenie kosztów ponoszonych przez hodowców koni pochodzenia trakeńskiego na rzecz Związku Trakeńskiego w Niemczech, Prezydium przekazało sprawę do rozstrzygnięcia Zarządowi Głównemu.

Biuro PZHK przedstawiło wyniki kontroli zadań hodowlanych i zadań związanych z identyfikacją koni w OZHK Łódź i KPZHK Bydgoszcz. Były to rutynowe kontrole, jakie każdego roku przeprowadza PZHK. W Bydgoszczy, gdzie Zarząd rozwiązał umowę o pracę z dotychczasowym kierownikiem biura Panem Edwardem Trzemżalskim, przy okazji kontroli dokonano przekazania dokumentacji hodowlanej pełniącemu obowiązki kierownika Panu Jarosławowi Lewandowskiemu.

Prezydium uznało, że PZHK powinien przygotować, wspólnie z PZJ, stoisko reklamowe na Finale Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej CSI-W Computerland w Warszawie. Prezydium poparło również pomysł organizacji obchodów 110-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni w czasie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Postanowiono, że organizacji obchodów poświęcone będzie oddzielne posiedzenie.

Drugiego dnia obrad Prezydium spotkało się z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych. Tematem rozmów było włączenie się ANR w organizację planowanej przez PZHK międzynarodowej konferencji pt. „Stan hodowli koni w nowo przyjętych krajach członkowskich UE” oraz dyskusja nad problemami, które pojawiły się na linii niektóre OZHK – Stada Ogierów, po reorganizacji stad w 2004 r.

W dniach 10-11 marca 2005 r. w Krynicy obradował Zarząd Główny PZHK. Równolegle odbyło się szkolenie pracowników OZHK/WZHK w zakresie standardów utrzymywania koni i badania markerów genetycznych u koni oraz szkolenie księgowych OZHK/WZHK.

Zarząd przyjął sprawozdania z działalności Związku oraz sprawozdania z działalności Związków i Sekcji Rasowych w 2004 r. Niestety, sprawozdań nie przedstawiły: Polskie Towarzystwo Koni Arabskich, Stowarzyszenie Hodowców Polskiego Konia Gorącokrwistego i Związek Trakeński w Polsce. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZHK, Zarząd zatwierdził roczne sprawozdania finansowe (bilans) za 2004 r.

Kierownicy OZHK/WZHK przedstawili stan zaawansowania identyfikacji koni w poszczególnych okręgach. Zwrócono uwagę na małą, w stosunku do pogłowia, ilość koni zidentyfikowanych na terenie woj. mazowieckiego.

W dyskusji nad zarzutami Związku Trakeńskiego w Polsce w stosunku do Prezydium PZHK, podkreślano, że to nie Prezydium, ale Związek Trakeński w Polsce złamał statut PZHK, nawiązując jako członek PZHK, bez zgody Zarządu PZHK, rozmowy ze Związkiem Trakeńskim w Niemczech. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, że podpisane porozumienie między Związkami Trakeńskimi w Polsce i Niemczech dotyczy de facto koni wpisanych i zarejestrowanych w księdze koni rasy wielkopolskiej (pochodzenia trakeńskiego) prowadzonej przez PZHK i generalnie nie chroni interesów strony polskiej, a więc polskich hodowców. Podkreślano również wrogość Związku Trakeńskiego w Polsce wobec niektórych działań PZHK w inicjowanych polemikach prasowych.

W toku dalszych obrad zatwierdzono plan działalności i preliminarz budżetowy PZHK na 2005 r. oraz:

 1. zatwierdzono regulamin Komisji Koordynacyjnej PZJ-PZHK;
 2. zatwierdzono poprawki do „Regulaminu praw i obowiązków Związków i Sekcji Rasowych sfederowanych w PZHK”;
 3. powołano zespół ds. organizacji obchodów 110-lecia PZHK;
 4. zaakceptowano kandydatów PZHK do Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w osobach: Moniki Słowik, Henryka Warszawskiego i Andrzeja Stasiowskiego;
 5. zaakceptowano kandydaturę Krzysztofa Kordalskiego na członka Komisji Księgi Stadnej koni rasy małopolskiej na miejsce prof. M. Budzyńskiego, który złożył rezygnację;
 6. zatwierdzono kandydaturę Doroty Muller na p.o. kierownika OZHK w Łodzi;
 7. delegowano Bogdana Kuchejdę do prac zespołu przygotowań olimpijskich Pekin 2008;
 8. zatwierdzono skład komisji kwalifikacyjnej i oceny ogierów ras: wlkp, sp i zagranicznych po 100-dniowym treningu w ZT w osobach:
  • Komisja Kwalifikacyjna: Janusz Lawin – przewodniczący, Janusz Bobik, Bogdan Kuchejda, Jarosław Szymoniak, Zbigniew Witkowski,
  • Komisja Oceny: Janusz Lawin – przewodniczący, Bogdan Kuchejda, Zbigniew Witkowski;
 9. zadecydowano o potrzebie zakupu większego lokalu na potrzeby biura PZHK;
 10. zadecydowano o dofinansowaniu w 2005 r. działalności: Sekcji Hodowców Koników Polskich i Związku Hodowców Konia Huculskiego oraz dofinansowaniu organizacji ogólnopolskich czempionatów hodowlanych w rasach: małopolskiej (Białka), wielkopolskiej (Gniezno), śląskiej (Książ), polski koń zimnokrwisty (Kętrzyn), huculskiej (Klikowa) i konik polski (Sieraków).

W trakcie dyskusji na temat organizacji ogólnopolskich czempionatów rasowych, podkreślano szczególnie potrzebę promocji koni zimnokrwistych, które wciąż są postrzegane jedynie jako materiał rzeźny. Należy zmieniać ten wizerunek, m.in. poprzez organizację różnego rodzaju wystaw i imprez, przybliżających publiczności różne formy użytkowania tych koni.

Posiedzenie Prezydium 25 maja 2005 r. w Warszawie poświęcone było omówieniu kwietniowej międzynarodowej konferencji „Hodowla koni i jeździectwo jako szansa dla Polski”, współorganizowanej przez PZHK. Podkreślano niewielkie zainteresowanie konferencją polityków i decydentów, a więc grup, do których chcieli dotrzeć organizatorzy z wizją rozwoju „przemysłu końskiego” w Polsce.

Przedstawiono zaawansowanie prac nad organizacją Mistrzostw Polski Młodych Koni w czterech dyscyplinach oraz obchodami 110-lecia PZHK w czasie XX Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Zaakceptowano składy komisji oceny na XX KWZH.

Przewodniczący Komisji pracującej nad zmianami w statucie PZHK – prof. Zbigniew Jaworski poinformował, że nie wpłynęły do Komisji żadne poprawki do statutu ze strony OZHK/WZHK oraz Związków i Sekcji Rasowych.

Na posiedzeniu Prezydium 4 sierpnia 2005 r. w Warszawie przedstawiono projekt nowych przepisów UE w zakresie identyfikacji koni za pomocą mikrotransponderów i dyskutowano nad możliwością czipowania koni hodowlanych od 2005 r.

Po przedstawieniu wyników kontroli działalności WZHK w Warszawie w zakresie identyfikacji koni i zadań hodowlanych, zdecydowano o przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu wniosku o wycofaniu rekomendacji dla kierownika Związku.

W związku z otwarciem księgi dla koni trakeńskich i spotkaniem przedstawicieli PZHK i Związku Trakeńskiego w Polsce, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa w lipcu, Prezydium zobowiązało biuro PZHK do podjęcia działań mających na celu ponowne rozpatrzenie przez ministra rolnictwa decyzji o otwarciu księgi trakeńskiej w Polsce.

W czasie posiedzenia Zarządu w dniach 29-30 sierpnia 2005 r. w Racocie, w którym wzięli udział również kierownicy OZHK/WZHK, odbyło się szkolenie w zakresie unijnych programów pomocowych dla rolnictwa i możliwości wpisania się w te programy związków hodowców koni.

Kierownicy OZHK/WZHK przedstawili stopień zaawansowania prac przy identyfikacji koni, zwracając uwagę na stosunkowo duży w niektórych okręgach procent źrebiąt po nieznanych ojcach (bez numerów identyfikacyjnych). Źrebiętom takim, w myśl obowiązujących przepisów, nie można wystawić paszportu. Z zadowoleniem przyjęto możliwość organizowania spędów, mających na celu identyfikację koni, na co wyraził zgodę główny lekarz weterynarii i minister rolnictwa.

Omówiono wyniki Międzynarodowego Czempionatu Koni Huculskich w Topolciankach, zorganizowanego po raz pierwszy pod egidą Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF), której PZHK jest członkiem. Polskie konie, stanowiąc ponad połowę prezentowanych koni, odnosiły sukcesy prawie w każdej kategorii wiekowej. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu udziału naszych koni w Czempionacie.

W dyskusji nt. stosunków pomiędzy PZHK a Związkiem Trakeńskim w Polsce, po otwarciu księgi koni trakeńskich podkreślano, że decyzja ta nie jest dobra dla PZHK, ponieważ uderza w księgę koni rasy wielkopolskiej.

Na wniosek Prezydium, Zarząd podjął decyzję o wycofaniu rekomendacji kierownikowi WZHK w Warszawie – Jerzemu Konowrockiemu. Jednocześnie zatwierdzono Dorotę Muller na stanowisku kierownika OZHK w Łodzi.

Ostatnie w ubiegłym roku posiedzenie Prezydium Zarządu PZHK odbyło się w 17 grudnia 2005 r. w Warszawie i obradowało nad sprawami personalnymi, dotyczącymi Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie i w PZHK oraz o zaawansowaniu poszukiwań większego lokalu dla PZHK. W wyniku dyskusji ustalono, że Prezydium daje wolną rękę dyrektorowi w sprawie organizacji pracy biura PZHK oraz zobowiązało go do dalszych poszukiwań lokalu i sprawdzenia stanu technicznego willi na Saskiej Kępie.

Sporo czasu Prezydium poświęciło omówieniu obchodów 110-lecia Polskiego Związku Hodowców Koni. Zebrani bardzo pozytywnie ocenili obchody i ich wydźwięk wśród hodowców, którzy licznie odwiedzili Poznań i zaszczycili nas swą obecnością.

Scroll to Top