Regulamin Komisji Koordynacyjnej (KK) Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK) i Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ)

zatwierdzony

Uchwałą Nr 8/2017 Zarządu PZHK
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

oraz

Uchwałą Nr U/1227/4/Z/2017 Zarządu PZJ
z dnia 8 lutego 2017 roku

§ 1.
Zadania Komisji Koordynacyjnej

 1. Koordynacja wspólnych przedsięwzięć PZHK i PZJ z zakresu hodowli koni i sportów konnych.
 2. Przyjmowanie od środowiska hodowlanego i jeździeckiego postulatów w zakresie doskonalenia oceny wartości użytkowej koni poprzez imprezy jeździeckie.
 3. Podejmowanie działań na rzecz promocji hodowli koni i jeździectwa w Polsce.
 4. Koordynowanie działań związanych z Mistrzostwami Polski Młodych Koni (MPMK).
 5. Określanie zasad nabywania uprawnień i koordynowanie szkoleń sędziów oceny stylu młodych koni w czterech dyscyplinach jeździeckich.
 6. Koordynowanie działań służących rozwijaniu baz danych i wzajemnemu wykorzystywaniu danych koni z baz PZHK i PZJ.

§ 2.
Metody działania Komisji Koordynacyjnej

 1. KK zostaje powołana decyzjami zarządów PZHK i PZJ.
 2. KK składa się z 8 członków, po 4 z każdego związku. Ze strony PZJ w skład KK powoływani są – członek Zarządu oraz menadżerowie dyscyplin.
 3. Przewodniczący KK są wskazywani przez zarząd związku, w którego kadencji wypada funkcja przewodniczącego KK (funkcje są pełnione przemiennie, w kadencji władz 2017-2020 funkcja przewodniczącego KK przypada PZJ).
 4. KK wybiera spośród siebie sekretarza.
 5. Dyrektorzy biur PZHK i PZJ wyznaczają swoich pracowników do obsługi KK.
 6. Posiedzenia KK odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 7. Posiedzenia KK są zwoływane przez przewodniczącego i mogą odbywać się w siedzibach związków lub innych miejscach ustalonych przez przewodniczącego. Mogą być one również zwoływane na wniosek Zarządów obu Związków lub jednego z nich. Przewodniczący KK może zapraszać gości dla spraw będących przedmiotem posiedzenia KK.
 8. Ustalenia KK mogą być podejmowane z wykorzystaniem środków informatycznych, ale zawsze muszą znaleźć swoje potwierdzenie w odpowiednim protokole KK.
 9. Protokół z posiedzenia KK jest przesyłany do członków KK w ciągu 14 dni od zakończenia posiedzenia. Po zebraniu uwag (w ciągu 7 dni), protokół w dwóch egzemplarzach, podpisany przez przewodniczącego i sekretarza KK, zostaje przekazany do biur PZHK i PZJ do realizacji, a postanowienia KK wymagające podjęcia uchwał do zarządów związków. Protokoły z posiedzeń KK mogą być publikowane na stronach internetowych PZJ i PZHK.

§ 3.
Kompetencje Komisji Koordynacyjnej

 1. KK przygotowuje i ustala brzmienie wszystkich zapisów Regulaminu MPMK w terminie do 31 stycznia roku, którego dotyczy regulamin.
 2. KK wyznacza standardy dla warunków rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych do MPMK i MŚMK.
 3. Na wniosek Zarządu PZHK, KK opiniuje propozycje miejsc rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych do MPMK oraz miejsc rozgrywania MPMK.
 4. KK może wyznaczyć osoby odpowiedzialne (spośród posiadających odpowiednie uprawnienia) do nadzorowania przygotowań i przebiegu MPMK – osoba taka musi być powołana nie później niż 6-mcy przed terminem MPMK.
 5. KK ustala obsady sędziowskie oceny stylu w MPMK, w tym sędziów zagranicznych.
 6. KK, na wniosek zainteresowanych i biur PZHK i PZJ, zatwierdza składy polskich ekip na MŚMK.
 7. KK zatwierdza listy sędziów oceny stylu młodych koni, po spełnieniu wymagań przez kandydatów.

§ 4.
Obowiązki Komisji Koordynacyjnej

 1. KK w terminie do 31 stycznia każdego roku przekazuje zarządom PZHK i PZJ sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku, zawierające obowiązkowo analizę przebiegu MPMK w każdej z dyscyplin i udział polskich ekip w MŚMK w danym roku.
 2. KK może objąć swoim działaniem inne zagadnienia dotyczące współpracy PZHK i PZJ wskazane przez zarządy obu związków.

§ 5.
Inne

 1. Członkowie KK mogą otrzymywać, za pośrednictwem swoich związków, zwrot kosztów udziału w posiedzeniach Komisji lub w posiedzeniach innych gremiów, w których ich udział jest konieczny.
 2. Członkowie KK mogą być odwoływani i powoływani przez zarządy swoich związków w trakcie jej kadencji.

Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2017 r.

Scroll to Top