Wnioski przyjęte do realizacji przez delegatów XXIX Walnego Zjazdu PZHK

23.05.2016 r., Warszawa

 1. Wniosek, aby po uzgodnieniu przez komisje ksiąg stadnych koni ras szlachetnych (m, wlkp, sp) jednego programu, zastąpić od 2017 r. stacjonarną wierzchową próbę ogierów ras szlachetnych próba polową.
 2. Wniosek o utrzymanie wspólnych zakładów treningowych dla koni małopolskich i innych ras, co gwarantuje postęp hodowlany i porównywalność ras.
 3. Wniosek o większą liczbę ogierów dopuszczanych do Zakładów Treningowych.
 4. Wniosek o wstępną selekcję i kwalifikację ogierów do hodowli w wieku 2,5 roku.
 5. Wniosek o zniesienie wstępnej próby dzielności dla młodych ogierów koni rasy polski koń zimnokrwisty, wystawianych pierwszy raz na aukcję oraz pozostawienie próby zasadniczej dla ogierów starszych koni rasy polski koń zimnokrwisty.
 6. Wniosek o przeprowadzanie prób dzielności ogierów zimnokrwistych bezpośrednio u hodowcy.
 7. Wniosek, aby pozostawić Okręgowym/Wojewódzkim Związkom Hodowców Koni decyzję o dokonaniu bądź nie i ewentualnym zamieszczeniu w katalogu, w internecie i bazie danych, wstępnej bonitacji i pomiarów ogierów rasy polski koń zimnokrwisty przez kierowników / dyrektorów Związków w czasie wstępnej kwalifikacji.
 8. Wniosek o wprowadzenie od 2017 roku w programach hodowlanych koni raz sp, wlkp, m równoległej oceny bonitacyjnej wraz z opisem liniowym (zgodnie z załącznikami).
 9. Wniosek o wprowadzenie kategoryzacji klaczy ras sp, wlkp i m.
 10. Wniosek o przesunięcie terminu kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do ZT Książ na koniec sierpnia lub początek września.
 11. Wniosek o zorganizowanie na poziomie krajowym ucywilizowanego systemu sprzedaży koni poprzez wprowadzenie kontraktacji i skupu tych zwierząt.
 12. Wniosek o utworzenie „Księgi koni rasy perszeron” (w zał. pismo Łucji Tokarskiej i Jana Lemańskiego).
 13. Wniosek o renegację umowy Arden Polski z Francją, aby odpowiednia Komisja Księgi Stadnej decydowała o jakości i typie konia w rasie Arden Polski.
 14. Wniosek o umożliwienie wpisywania do księgi rasy wielkopolskiej potomstwu od matek z księgą polski koń szlachetny półkrwi, a o rodowodzie wielkopolskim.
 15. Wniosek o zniesienie obowiązku potwierdzania badaniami DNA pochodzenia źrebięcia urodzonego z inseminacji.
 16. Wniosek w sprawie przygotowania do końca 2016 r. poprawki do programu hodowlanego koni zimnokrwistych uwzględniającej kierunek rzeźny jako jeden z wiodących kierunków użytkowania tych koni. Konsekwencją tego powinno być opracowanie modelu hodowlanego – typ mięsny, parametry pokrojowe, metodyka kojarzeń i odchowu, odmienna skala bonitacyjna przy wpisie do ksiąg ogierów i klaczy (np. min. kwalifikujące dla ogierów 77 pkt.) oraz odmienne zasady wpisu do ksiąg (np. licencja na czas określony, kategoryzacja na podstawie oceny uzyskanego potomstwa itp.).
 17. Wniosek o uznawanie i kwalifikowanie ogierów szlachetnych przez poszczególne komisje ksiąg stadnych.
 18. Wniosek o zrównoważenie znaczenia wyników prób alternatywnych z wynikami zakładów treningowych.
 19. Wniosek o dopuszczenie do księgi wlkp ogierów po zakładach treningowych trakeńskich tylko na podstawie decyzji Komisji Księgi Stadnej i oceny bonitacyjnej Kierownika OZHK.
 20. Wniosek o wycofanie parasolki – jako elementu w alternatywnej wstępnej próbie dzielności dla ogierów ras zimnokrwistych.
 21. Wniosek o stworzenie miejsc wstępnego przygotowania koni przeznaczonych do Zakładów Treningowych.
 22. PZHK w Warszawie otrzymuje dotacje z Ministerstwa Rolnictwa na ocenę wartości użytkowej koni. Należy stworzyć mechanizm, umożliwiający hodowcom koni ras zimnokrwistych korzystanie z tych funduszy w celu przygotowania ogiera do wstępnej próby zaprzęgowej przez profesjonalistów, jeśli nie ma możliwości wykonania tego we własnym gospodarstwie.
 23. W związku z możliwością otwarcia się rynku japońskiego na eksport koni z Polski należy dołożyć wszelkich starań ze strony PZHK, aby pozytywnie doprowadzić do końca negocjacje i uzyskać jak najkorzystniejsze warunki. PZHK winien wyznaczyć co najmniej jedną konkretną osobę odpowiedzialną za monitorowanie przebiegu negocjacji i realizację tego zadania.
 24. Zarząd WZHK w Białymstoku uważa, że w strukturze organizacyjnej PZHK winno znaleźć się stanowisko managera odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł dla Związku. Winna to być osoba kreatywna, znająca języki obce oraz doskonale znająca specyfikę i strukturę polskiej hodowli koni, umiejąca skutecznie współpracować i pozyskiwać fundusze z Ministerstwa Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, agencji rolniczych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji.
 25. Wniosek o organizację szkoleń o szeroko rozumianej hodowli koni np. zootechniki, kowalstwa, powożenia, oceny koni.
 26. Wniosek, aby PZHK zwrócił się z pismem do europejskich organizacji prowadzących rejestry koniowatych oraz Światowej Federacji Jeździeckiej (FEI) oraz horsetelex.nl, w którym wskaże konieczność prawidłowego rejestrowania koni urodzonych po 2004 roku z numerami paszportów rozpoczynających się 616 006, 007, 008, 009 lub POL 006, POL 007, POL 008, POL 009 itd. o oznaczenie w rubryce Studbook skrótu PZHK.
 27. KPZHK Bydgoszcz wyraża stanowczy protest przeciwko połączeniu koni z paszportami polskimi i zagranicznymi w jedną grupę wiekową podczas finałów MPMK.
 28. Wniosek o wprowadzenie na stronie www.rynekpolskichkoni.pl możliwości przeprowadzania aukcji internetowych koni.
 29. Wniosek o wydanie drukiem Księgi Stadnej koni rasy śląskiej Tom VIII. W trakcie zebrań w Terenowych Kołach Hodowców Koni na terenie działalności ŚOZHK Katowice zebrane zostały 33 deklaracje hodowców dotyczące zakupu w/w opracowania.
 30. Wniosek o wprowadzenie dobrowolności prenumeraty pisma „Hodowca i Jeździec”.
 31. Wniosek o zobowiązanie Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie do rozszerzenia akcji promocyjnej „Teraz Polskie Konie„ ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia oferty na wystawach koni, np.: na CAVALIADZIE w Poznaniu i temu podobnych imprezach odbywających się na terenie Polski.
 32. Wniosek, aby wystąpić z prośbą do Prezesa PZHK i reprezentantów lokalnych o wystąpienia w mediach lokalnych i ogólnopolskich naświetlając problem hodowli koni w Polsce.
 33. Wniosek o nie wprowadzanie zmian przy identyfikacji koni w obrębie maści (maści tzw. genetyczne).
 34. Wniosek o zobligowanie Zakładów Treningowych klaczy i ogierów do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków koni będących w treningu. Objęcie ubezpieczeniem wszystkich Zakładów Treningowych posiadających umowę z PZHK pozwoliłoby na wynegocjowanie korzystnych warunków ubezpieczenia.
 35. Wniosek o opracowanie programu hodowlanego z dopłatami dla klaczy nieuczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych.
 36. Wniosek o przywrócenie piętna rasowego dla koni wpisywanych do ksiąg hodowlanych.
 37. Wniosek o nawiązanie współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wspierania produkcji koni rzeźnych, a zwłaszcza eksportu koni i żywca końskiego.
 38. Wniosek o podniesienie płatności do pakietów i wariantów o użytkowaniu pastwiskowym w połączeniu z hodowlą zwierząt, nie eliminując użytkowania kośnego.
 39. Wniosek o kontynuowanie działań mających na celu objęcie koni płatnościami bezpośrednimi w Polsce.
 40. Wniosek o podjęcie działań mających na celu objęcie „Programem ochrony zasobów genetycznych” również klaczy utrzymywanych pojedynczo.
 41. Wniosek o zmniejszenie liczby źrebiąt w programie Rolno-środowiskowym pakiet „Zachowanie lokalnych ras zwierząt”, w okresie 5-letnim odchowanie 1 źrebięcia.
 42. Wniosek o odstąpienie od przewidzianej od roku 2016 grupowej kwalifikacji klaczy zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim na rzecz ich kwalifikacji na podstawie przedłożonej dokumentacji (jak do tej pory) lub kwalifikacji w gospodarstwach, w których klacze te stacjonują.
 43. Wniosek o zwrócenie się do PZHK, MRiRW oraz podmiotów zajmujących się programami ochrony ras zachowawczych koni, o przyznanie dopłat do utrzymania ogierów dopuszczonych do programów ochrony ras zachowawczych koni.
 44. Wniosek o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie nowych programów rolno-środowiskowych uwzględniających uprawę roli przy użyciu koni roboczych oraz kategorii rolniczych produktów ekologicznych wyprodukowanych z wykorzystaniem pracy koni.
 45. Wniosek o wydłużenie terminu wprowadzania klaczy zastępczej do „Programu ochrony zasobów genetycznych” poszczególnych ras z 40 do 90 dni.
 46. Wniosek o podniesienie stawki płatności w pakiecie „Zasoby genetyczne zwierząt” w PROW 2014-2020.
 47. Wniosek o uwzględnienie przy płatnościach rolno-środowiskowych przypadków losowych w trakcie realizacji programu, w szczególności padnięć klaczy, poronień i utraty źrebiąt przed opisem, tak żeby te przypadki losowe nie wykluczały rolnika z programu lub go nie sankcjonowały.
 48. Wniosek o zwiększenie dofinansowania do polowych prób dzielności.
 49. Wniosek, aby paszport dla konia z nieustalonym ojcostwem posiadał rodowód ze strony matki, jeśli źrebak opisywany był przy matce.
 50. Wniosek o wyjaśnienie przepisów związanych z paszportami z czerwoną pieczątką, a sprzedażą koni na rzeź (błąd interpretacyjny przepisów UE).
 51. KPZHK Bydgoszcz wyraża stanowczy protest przeciwko dofinansowywaniu ze środków PZHK / OZHK oraz pochodzących z budżetu państwa treningu i nagród dla koni z zagranicznymi paszportami podczas premiowań oraz prób dzielności (ZT, próby polowe, MPMK) organizowanych przez PZHK/OZHK.
 52. Wniosek o wcześniejsze publikowanie i na bieżąco aktualizowanie rejestru ogierów użytkowanych w programach ochronnych.
 53. Wniosek o zweryfikowanie regulaminu MPMK w powożeniu, poprawienie warunków tych zawodów.
 54. Wniosek o zapewnienie niezbędnych środków finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na rozwój i funkcjonowanie sportu jeździeckiego.
Scroll to Top