Regulamin Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni

zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZHK Nr 18/2023
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

zmieniony Uchwałą Zarządu Nr 18/2023 z dnia 17 sierpnnia 2023 r.

§ 1.

Rada Hodowlana Polskiego Związku Hodowców Koni zwana dalej Radą Hodowlaną, jest or­ganem doradczym i opiniodawczym Polskiego Związku Hodowców Koni w sprawach ho­dowlanych.

§ 2.

 1. Rada Hodowlana składa się z:
  1. przewodniczących poszczególnych Komisji Ksiąg Stadnych (Rejestrów), dla których PZHK prowadzi księgi,
  2. od 1 do 3 osób wytypowanych przez Zarząd.
 2. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w pracach Rady Hodowlanej Przewodniczącego Komisji, w jego miejsce w pracach Rady uczestniczy z prawem głosu Wiceprzewodniczący lub członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego Komisji.

§ 3.

Przewodniczącego Rady Hodowlanej wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym.

§ 4.

Kadencja Przewodniczącego oraz członków Rady Hodowlanej, o których mowa § 2 pkt 2 trwa przez okres kadencji Zarządu.

§ 5.

 1. Przewodniczący Rady Hodowlanej kieruje pracami Rady.
 2. Na wniosek Przewodniczącego, Rada Hodowlana wybiera spośród członków Rady Wiceprzewodniczącego Rady.
 3. Posiedzenia Rady Hodowlanej zwoływane są przez Przewodniczącego.
 4. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia do Przewodniczącego może wystąpić również:
  1. Prezes lub Wiceprezes PZHK,
  2. 1/2 członków Rady Hodowlanej.
 5. Do ważności podejmowanych przez Radę Hodowlaną decyzji potrzebna jest obecność co najmniej 2/3 jej członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady w zastępstwie Przewodniczącego.
 6. Wiceprzewodniczący Rady Hodowlanej zastępuje Przewodniczącego podczas jego nieobecności.
 7. Przewodniczący Rady Hodowlanej w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku przedstawia Zarządowi sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim.

§ 6.

 1. Do kompetencji Rady Hodowlanej należą sprawy nie zastrzeżone dla Zarządu i Komisji Ksiąg Stadnych, a w szczególności:
  1. doradztwo hodowlane w zakresie tworzenia aktów prawnych i wnioskowanie o ich zmiany,
  2. wnioskowanie do Zarządu o zmianę postanowień Komisji Ksiąg Stadnych, w przypad­ku stwierdzenia niezgodności decyzji z obowiązującym programem hodowlanym,
  3. przygotowywanie opinii specjalistycznych,
  4. inicjowanie kontaktów z zagranicznymi związkami hodowców koni w zakresie prowa­dzenia ksiąg stadnych, w celu dostosowania ich do wymogów Unii Europejskiej,
  5. współpraca z placówkami naukowymi i ośrodkami akademickimi w zakresie badań naukowych związanych z realizacją programów hodowlanych.
 2. Rada Hodowlana zajmuje się poszczególnymi sprawami z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 7.

Rada Hodowlana przedkłada swoje opinie i decyzje do zatwierdzenia Zarządowi PZHK.

Scroll to Top