Sprawy związkowe

Regulamin Komisji Rewizyjnej PZHK

 

Załącznik Nr 2
do uchwa­ły Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

 1. Komisja Rewizyjna skła­da się z 5 człon­ków.
 2. Komisja Rewizyjna kon­sty­tu­uje się na pierw­szym posie­dze­niu, zwo­ła­nym nie póź­niej niż 14 dni po zakoń­cze­niu Walnego Zjazdu, na któ­rym zosta­ła wybra­na i wybie­ra spo­śród sie­bie prze­wod­ni­czą­ce­go, wice­prze­wod­ni­czą­ce­go i sekre­ta­rza.

§ 2.

Zadania Komisji Rewizyjnej okre­śla § 18 Statutu.

§ 3.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwo­łu­je i prze­wod­ni­czy im prze­wod­ni­czą­cy lub zastę­pu­ją­cy go w przy­pad­ku nie­moż­no­ści wyko­ny­wa­nia przez nie­go funk­cji wice­prze­wod­ni­czą­cy, co naj­mniej 2 razy do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powia­da­mia­ni o posie­dze­niu na 7 dni przed wyzna­czo­nym ter­mi­nem, pisem­nie, lub faxem, lub e‑mailem. Wraz z infor­ma­cją o ter­mi­nie i miej­scu posie­dze­nia otrzy­mu­ją pro­po­no­wa­ny pro­gram obrad i w mia­rę moż­li­wo­ści pro­jek­ty uchwał z ewen­tu­al­nym komen­ta­rzem.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podej­mo­wa­ne są bez­względ­ną więk­szo­ścią gło­sów, przy obec­no­ści co naj­mniej 3 człon­ków.
 4. Z posie­dze­nia Komisji Rewizyjnej spo­rzą­dza się pro­to­kół, któ­ry pod­pi­su­ją wszy­scy obec­ni na posie­dze­niu człon­ko­wie.

§ 4.

 1. Kontrole Komisji Rewizyjnej mogą pole­gać na bada­niu dzia­łal­no­ści PZHK w ozna­czo­nych okre­sach lub na bada­niu poszcze­gól­nych spraw lub zagad­nień.
 2. Komisji Rewizyjnej słu­ży pra­wo bada­nia wszyst­kich komó­rek orga­ni­za­cyj­nych PZHK, żąda­nia spra­woz­dań i wyja­śnień, spraw­dza­nia ksiąg i doku­men­tów. Może ona korzy­stać z pomo­cy upraw­nio­nych bie­głych w usta­lo­nym przez sie­bie zakre­sie i roz­mia­rze.

§ 5.

Komisja Rewizyjna może prze­pro­wa­dzić kon­tro­le z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na wnio­sek Zarządu PZHK albo Prezydium Zarządu PZHK.

§ 6.

 1. W razie prze­pro­wa­dza­nia kon­tro­li z wła­snej ini­cja­ty­wy, Komisja Rewizyjna obo­wią­za­na jest zawia­do­mić Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK o cza­sie, miej­scu i przed­mio­cie kon­tro­li, co naj­mniej na 2 dni przed jej roz­po­czę­ciem.
 2. Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK ma pra­wo prze­ka­zać na ręce prze­wod­ni­czą­ce­go Komisji wytycz­ne doty­czą­ce zamie­rzo­nej kon­tro­li, przy czym wnio­sek Zarządu PZHK lub wnio­sek Prezydium Zarządu PZHK o prze­pro­wa­dze­niu kon­tro­li powi­nien zawie­rać wska­za­nia cza­su, miej­sca i przed­mio­tu kon­tro­li.

§ 7.

Wytyczne Zarządu PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK, co do zamie­rzo­nej lub wnio­sko­wa­nej kon­tro­li, są wią­żą­ce dla Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, uda­ją­cy się do miej­sco­wo­ści, w któ­rej mają być wyko­ny­wa­ne czyn­no­ści kon­tro­li, obo­wią­za­ni są przed wyjaz­dem zaopa­trzyć się w pole­ce­nie wyjaz­du pod­pi­sa­nie przez pre­ze­sa PZHK lub upo­waż­nio­ne­go człon­ka Zarządu PZHK, któ­re sta­no­wić będzie wyłącz­ną pod­sta­wę roz­li­cze­nia kosz­tów podró­ży.
 2. Z wnio­skiem o wysta­wie­nie pole­ce­nia wyjaz­du wystę­pu­je prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej, wska­zu­jąc oso­bę lub oso­by, któ­re wyzna­czył do prze­pro­wa­dze­nia kon­tro­li.

§ 9.

 1. Członek (człon­ko­wie) Komisji Rewizyjnej spo­rzą­dza (spo­rzą­dza­ją) z prze­pro­wa­dzo­nej kon­tro­li pro­to­kół, któ­ry powi­nien zawie­rać dokład­ne usta­le­nia sta­nu fak­tycz­ne­go, powo­ła­nie dowo­dów, na któ­rych opar­to usta­le­nia oraz wnio­ski.
 2. Protokół w czę­ści doty­czą­cej usta­le­nia sta­nu fak­tycz­ne­go powi­nien być pod­pi­sa­ny przez oso­by, któ­rych dzia­łal­ność jest kon­tro­lo­wa­na. Całość pro­to­ko­łu wraz z wnio­ska­mi pod­pi­su­ją oso­by (oso­ba) kon­tro­lu­ją­ce i prze­wod­ni­czą­cy Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej korzy­sta­ją z nie­za­wi­sło­ści w usta­la­niu sta­nu fak­tycz­ne­go i ogra­ni­cza ich tyl­ko obo­wią­zek doko­ny­wa­nia usta­leń rze­tel­nych i zgod­nych z rze­czy­wi­sto­ścią, obiek­tyw­nych i bez­stron­nych. Z takiej samej nie­za­wi­sło­ści człon­ko­wie Komisji Rewizyjnej korzy­sta­ją przy usta­la­niu wnio­sków pokon­trol­nych. W tych spra­wach nie mogą być im wyda­wa­ne pole­ce­nia ani naka­zy.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obo­wią­za­ny jest zło­żyć pro­to­kół kon­tro­li do Prezesa PZHK w ter­mi­nie 14 dni od daty zakoń­cze­nia kon­tro­li.
Hodowca i Jeździec