Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hodowców Koni

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 14/2014
z dnia 27 maja 2014 r.

§ 1.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, zwołanym nie później niż 14 dni po zakończeniu Walnego Zjazdu, na którym została wybrana i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 2.

Zadania Komisji Rewizyjnej określa § 18 Statutu.

§ 3.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy im przewodniczący lub zastępujący go w przypadku niemożności wykonywania przez niego funkcji wiceprzewodniczący, co najmniej 2 razy do roku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powiadamiani o posiedzeniu na 7 dni przed wyznaczonym terminem, pisemnie, lub faxem, lub e-mailem. Wraz z informacją o terminie i miejscu posiedzenia otrzymują proponowany program obrad i w miarę możliwości projekty uchwał z ewentualnym komentarzem.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków.
 4. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

§ 4.

 1. Kontrole Komisji Rewizyjnej mogą polegać na badaniu działalności PZHK w oznaczonych okresach lub na badaniu poszczególnych spraw lub zagadnień.
 2. Komisji Rewizyjnej służy prawo badania wszystkich komórek organizacyjnych PZHK, żądania sprawozdań i wyjaśnień, sprawdzania ksiąg i dokumentów. Może ona korzystać z pomocy uprawnionych biegłych w ustalonym przez siebie zakresie i rozmiarze.

§ 5.

Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu PZHK albo Prezydium Zarządu PZHK.

§ 6.

 1. W razie przeprowadzania kontroli z własnej inicjatywy, Komisja Rewizyjna obowiązana jest zawiadomić Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK o czasie, miejscu i przedmiocie kontroli, co najmniej na 2 dni przed jej rozpoczęciem.
 2. Zarząd PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK ma prawo przekazać na ręce przewodniczącego Komisji wytyczne dotyczące zamierzonej kontroli, przy czym wniosek Zarządu PZHK lub wniosek Prezydium Zarządu PZHK o przeprowadzeniu kontroli powinien zawierać wskazania czasu, miejsca i przedmiotu kontroli.

§ 7.

Wytyczne Zarządu PZHK lub Prezydium Zarządu PZHK, co do zamierzonej lub wnioskowanej kontroli, są wiążące dla Komisji Rewizyjnej.

§ 8.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej, udający się do miejscowości, w której mają być wykonywane czynności kontroli, obowiązani są przed wyjazdem zaopatrzyć się w polecenie wyjazdu podpisanie przez prezesa PZHK lub upoważnionego członka Zarządu PZHK, które stanowić będzie wyłączną podstawę rozliczenia kosztów podróży.
 2. Z wnioskiem o wystawienie polecenia wyjazdu występuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej, wskazując osobę lub osoby, które wyznaczył do przeprowadzenia kontroli.

§ 9.

 1. Członek (członkowie) Komisji Rewizyjnej sporządza (sporządzają) z przeprowadzonej kontroli protokół, który powinien zawierać dokładne ustalenia stanu faktycznego, powołanie dowodów, na których oparto ustalenia oraz wnioski.
 2. Protokół w części dotyczącej ustalenia stanu faktycznego powinien być podpisany przez osoby, których działalność jest kontrolowana. Całość protokołu wraz z wnioskami podpisują osoby (osoba) kontrolujące i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej korzystają z niezawisłości w ustalaniu stanu faktycznego i ogranicza ich tylko obowiązek dokonywania ustaleń rzetelnych i zgodnych z rzeczywistością, obiektywnych i bezstronnych. Z takiej samej niezawisłości członkowie Komisji Rewizyjnej korzystają przy ustalaniu wniosków pokontrolnych. W tych sprawach nie mogą być im wydawane polecenia ani nakazy.
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obowiązany jest złożyć protokół kontroli do Prezesa PZHK w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli.
Scroll to Top