REGULAMIN
przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji)
ogierów zimnokrwistych oraz arden polski

 1. W ocenie mogą brać udział ogiery zgłoszone przez właścicieli do OZHK/WZHK spełniające wymogi programu hodowli dla polskich koni zimnokrwistych lub arden polski.
 2. Organizator ma obowiązek przygotowania katalogu z kartami ogierów oraz z zamieszczonym „Regulaminem przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) ogierów zimnokrwistych oraz arden polski”. Wstępna bonitacja oraz wstępne pomiary nie są umieszczane w katalogu.
 3. Ogiery w katalogu należy zamieścić według ras i typów, tj. sokólskie, sztumskie, pkz, ardeńskie, importowane.
 4. Ogiery, które:
  • nie zostały wstępnie zakwalifikowane do aukcji przez inspektora OZHK/WZHK
  • nie były wcześniej poddane selekcji
  • nie uzyskały minimum bonitacyjnego na wcześniejszej aukcji
  są wpisywane w katalogu na jego końcu z odpowiednią adnotacją.
 5. Oceniane mogą być ogiery dwuletnie urodzone do 31 lipca lub starsze.
 6. Każdy ogier przedstawiany do oceny na aukcji powinien wcześniej przejść minimum jeden przegląd selekcyjny przez inspektora OZHK/WZHK w wieku min. 20 m-cy.
 7. Komisja Oceny składa się z min. trzech sędziów, w tym minimum jednego członka Komisji Księgi Stadnej. Komisja Oceny może wyznaczyć Inspektora OZHK/WZHK do przeprowadzenia pomiarów.
 8. Komisja oceny pracuje samodzielnie. Podczas oceny przy komisji może przebywać jedynie asystent, który wypełnia karty oceny. Wyjątek mogą stanowić inspektorzy OZHK/WZHK przygotowujący się do egzaminu, których obecność została wcześniej zgłoszona i zaakceptowana przez Komisję.
 9. Organizator, ma obowiązek zapewnić Komisji Oceny oraz asystentom bezpieczne, oddzielone od publiczności miejsce:
  1. o twardym podłożu do mierzenia ogierów oraz oceny ruchu,
  2. do pracy podczas oceny ogierów.
 10. Ogiery do pomiarów oraz oceny na płycie należy przyprowadzać w ogłowiu skórzanym ze zwykłym wędzidłem oraz skórzanymi wodzami.
 11. Ogiery na aukcji muszą być starannie wypielęgnowane. tj. sierść wyczyszczona, grzywa oraz ogon wyczesane, kopyta zadbane, czyste.
 12. Ogiery na placu poddawane są ocenie w pozycji zootechnicznej „na stój” oraz w ruchu po trójkącie. Właściciel ma prawo dwukrotnie pokazać ogiera w stępie oraz kłusie, a na życzenie Komisji Oceny może pokazać ogiera trzeci raz. Ogiera pokazują max. 2 osoby – prezenter i pomocnik.
 13. W przypadku, gdy ogier zachowuje się agresywnie Komisja Oceny ma prawo odmówić oceny.
 14. Komisja Oceny może odmówić oceny ogiera, jeżeli nie są spełnione warunki określone w pkt 7 i 8 oraz w przypadku niedopuszczalnego zachowania właściciela lub prezentera, tj. krzyków, wyzwisk, brutalnego zachowania wobec konia, niewłaściwego zachowania wobec Komisji Oceny oraz pozostałych osób.
 15. Komisja Oceny ma prawo przerwać ocenę ogierów w przypadku niewłaściwego, niedopuszczalnego zachowania osób postronnych.
 16. Organizator może przyznać tytuły honorowe czempiona oraz wiceczempionów najwyżej ocenionym koniom polskiej hodowli.
 17. Podczas oceny asystent Komisji Oceny sporządza karty oceny ogierów. Kserokopię karty właściciel otrzymuje od OZHK/WZHK po aukcji.
 18. Właściciel ogiera, który ma wątpliwości co do przedstawionego przez Komisję wyniku oceny, może poprosić Przewodniczącego Komisji Oceny o wyjaśnienia, jednak nie wcześniej jak po ocenie wszystkich ogierów.
 19. W przypadku stwierdzenia u ogiera kulawizny bądź nieregularności w chodzie, Komisja odstępuje od oceny, a właściciel po ustaniu nieprawidłowości ruchowych konia może przedstawić ogiera do oceny na innej, kolejnej aukcji.
 20. Jeżeli ogier na aukcji nie uzyska minimum bonitacyjnego kwalifikującego do wpisu do księgi może stanąć przed Komisją Oceny po min. 3 miesiącach.
 21. Pierwszą ocenę ogiera na aukcji właściciel opłaca według standardowej opłaty OZHK/WZHK. Kolejne kwalifikacje tego samego ogiera, który nie uzyskał minimum bonitacyjnego objęte są dodatkową opłatą zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl
 22. Wyniki ogierów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są wprowadzane do bazy wraz z bonitacją, wymiarami, dniem i miejscem kwalifikacji oraz w przypadku braku zgody na wpis do księgi z podaniem przyczyny odmowy wpisu.
 23. Zgodę na udział ogiera w wiosennej aukcji na wniosek właściciela wydaje Komisja Księgi Stadnej po uiszczeniu opłaty, zgodnie z CENNIKIEM OPŁAT zamieszczonym na stronie www.pzhk.pl. Opłata nie dotyczy ogierów, które skończyły 27 miesięcy po ostatniej jesiennej aukcji do końca roku kalendarzowego oraz tych, które były chore bądź kulawe na jesieni (potwierdzone zaświadczeniem weterynaryjnym). Ogiery do wiosennych aukcji należy zgłaszać do OZHK/WZHK najpóźniej do 31 stycznia. Maksymalna liczba aukcji wiosennych w roku to 3 aukcje.
 24. Właścicielowi ogiera, który nie zgadza się z werdyktem Komisji Oceny, przysługuje prawo pisemnego odwołania do Zarządu PZHK, po uiszczeniu stosownej opłaty, zgodnie z „Regulaminem określającym prawa i obowiązki hodowców koni uczestniczących w programach hodowli realizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni…”.
Scroll to Top