Sprawy związkowe

Regulamin przeprowadzania wystaw – sprzedaży (tzw. aukcji) ogierów zimnokrwistych oraz arden polski

 

 1. W oce­nie mogą brać udział ogie­ry zgło­szo­ne przez wła­ści­cie­li do OZHK/WZHK speł­nia­ją­ce wymo­gi pro­gra­mu hodow­li dla pol­skich koni zim­no­krwi­stych lub arden pol­ski.
 2. Organizator ma obo­wią­zek przy­go­to­wa­nia kata­lo­gu z kar­ta­mi ogie­rów oraz z zamiesz­czo­nym „Regulaminem prze­pro­wa­dza­nia wystaw – sprze­da­ży (tzw. aukcji) ogie­rów zim­no­krwi­stych oraz arden pol­ski”. Wstępna boni­ta­cja oraz wstęp­ne pomia­ry nie muszą być umiesz­czo­ne w kata­lo­gu.
 3. Ogiery w kata­lo­gu nale­ży zamie­ścić według ras i typów, tj. sokól­skie, sztum­skie, pkz, ardeń­skie, impor­to­wa­ne.
 4. Minimalny wiek ogie­rów pod­czas aukcji to 27 mie­się­cy.
 5. Komisja Oceny skła­da się z min. 3 sędziów.
 6. Organizator, ma obo­wią­zek zapew­nić Komisji Oceny oraz asy­sten­tom bez­piecz­ne, oddzie­lo­ne od publicz­no­ści miej­sce:
  1. o twar­dym pod­ło­żu do mie­rze­nia ogie­rów oraz oce­ny ruchu,
  2. do pra­cy pod­czas oce­ny ogie­rów.
 7. Ogiery do pomia­rów oraz oce­ny na pły­cie nale­ży przy­pro­wa­dzać w ogło­wiu skó­rza­nym ze zwy­kłym wędzi­dłem oraz skó­rza­ny­mi wodza­mi.
 8. Ogiery na aukcji muszą być sta­ran­nie wypie­lę­gno­wa­ne. tj. sierść wyczysz­czo­na, grzy­wa oraz ogon wycze­sa­ne, kopy­ta zadba­ne, czy­ste.
 9. Ogiery na pla­cu pod­da­wa­ne są oce­nie w pozy­cji zoo­tech­nicz­nej „na stój” oraz w ruchu po trój­ką­cie. Właściciel ma pra­wo dwu­krot­nie poka­zać ogie­ra w stę­pie oraz kłu­sie, a na życze­nie Komisji Oceny może poka­zać ogie­ra trze­ci raz. Ogiera poka­zu­ją max. 2 oso­by – pre­zen­ter i pomoc­nik.
 10. W przy­pad­ku, gdy ogier zacho­wu­je się agre­syw­nie Komisja Oceny ma pra­wo odmó­wić oce­ny.
 11. Komisja Oceny może odmó­wić oce­ny ogie­ra, jeże­li nie są speł­nio­ne warun­ki okre­ślo­ne w pkt 7 i 8 oraz w przy­pad­ku nie­do­pusz­czal­ne­go zacho­wa­nia wła­ści­cie­la lub pre­zen­te­ra, tj. krzy­ków, wyzwisk, bru­tal­ne­go zacho­wa­nia wobec konia, nie­wła­ści­we­go zacho­wa­nia wobec Komisji Oceny oraz pozo­sta­łych osób.
 12. Organizator może przy­znać tytu­ły hono­ro­we czem­pio­na oraz wice­czem­pio­nów naj­wy­żej oce­nio­nym koniom pol­skiej hodow­li.
 13. Podczas oce­ny asy­stent Komisji Oceny spo­rzą­dza kar­ty oce­ny ogie­rów. Kserokopię kar­ty wła­ści­ciel otrzy­mu­je od OZHK/WZHK po aukcji.
 14. Właściciel ogie­ra, któ­ry ma wąt­pli­wo­ści co do przed­sta­wio­ne­go przez Komisję wyni­ku oce­ny, może popro­sić Przewodniczącego Komisji Oceny o wyja­śnie­nia, jed­nak nie wcze­śniej jak po oce­nie wszyst­kich ogie­rów.
 15. W przy­pad­ku stwier­dze­nia u ogie­ra kula­wi­zny bądź nie­re­gu­lar­no­ści w cho­dzie, Komisja odstę­pu­je od oce­ny, a wła­ści­ciel po usta­niu nie­pra­wi­dło­wo­ści rucho­wych konia może przed­sta­wić ogie­ra do oce­ny na innej, kolej­nej aukcji.
 16. Jeżeli ogier na aukcji nie uzy­ska mini­mum boni­ta­cyj­ne­go kwa­li­fi­ku­ją­ce­go do wpi­su do księ­gi może sta­nąć przed Komisją Oceny po min. 3 mie­sią­cach.
 17. Właścicielowi ogie­ra, któ­ry nie zga­dza się z wer­dyk­tem Komisji Oceny, przy­słu­gu­je pra­wo pisem­ne­go odwo­ła­nia do Zarządu PZHK, po uisz­cze­niu sto­sow­nej opła­ty, zgod­nie z „Regulaminem okre­śla­ją­cym pra­wa i obo­wiąz­ki hodow­ców koni uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach hodow­li reali­zo­wa­nych przez Polski Związek Hodowców Koni…”.
Hodowca i Jeździec