Wnioski przyjęte do realizacji przez delegatów XXVIII Walnego Zjazdu PZHK

27.05.2014 r., Warszawa

 1. Wystąpić do odpowiednich władz o umieszczenie w katalogu takich zawodów jak ujeżdżacz i podkuwacz oraz stworzenie aktualnych programów nauczania tych zawodów.
 2. Podjęcie działań w celu wyrównania dofinansowania do prób dzielności stacjonarnych i polowych dla koni ras szlachetnych.
 3. Nie uznawanie koni urodzonych w Polsce, które zostały zidentyfikowane, zarejestrowane i dla których paszporty wystawiły podmioty zarejestrowane i prowadzące księgi i rejestry za granicą, jako koni hodowli polskiej. Konie te nie mają prawa do nagród finansowych na imprezach organizowanych przez Polski Związek Hodowców Koni.
 4. Podjąć działania nakładające obowiązek badań ogierów kryjących w kierunku nosacizny, NZK, zarazy stadniczej w chwili, gdy ogier będzie zmieniał właściciela i co za tym idzie miejsce postoju, a nie corocznie.
 5. Pozostawienie wstępnej bonitacji i pomiarów dokonanych przez kierowników/dyrektorów Związków przy wstępnej kwalifikacji ogierów rasy polski koń zimnokrwisty, która będzie tak jak do tej pory zamieszczana w katalogu.
 6. Wniosek dotyczy próby rozwiązania problemu zawodów amatorskich. Komisja PZHK-PZJ powinna zająć się, oprócz problemów związanych z MPMK, również problemem zawodów towarzyskich. Powinny one być związane z jak najmniejszymi ograniczeniami ze strony PZJ.
 7. Wniosek dotyczący przygotowania i wprowadzenia od 2015 roku polowych prób dzielności ogierów wg projektu zgłoszonego przez komisję sp.
 8. Wniosek o wprowadzenie możliwości przejścia z kartotek papierowych na „elektroniczne”.
 9. Wniosek o wdrożenie prac umożliwiających wprowadzenie elektronicznego systemu /przez Internet/ wydawania świadectw krycia.
 10. Wniosek o doprecyzowanie regulaminu obejmującego zasady naboru koni do zakładów treningowych.
 11. PZHK powinien podjąć działania zmierzające co najmniej do zrównania wysokości dopłat w programach zachowawczych krajowych ras koni, z uwzględnieniem wysokich kosztów utrzymania koni ras zimnokrwistych.
 12. PZHK powinien podjąć działania zmierzające do zweryfikowania Regionalnych Współczynników Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) dla koni, służących do obliczania wielkości ekonomicznej gospodarstwa (ESU). Zwiększenie wskaźnika SGM będzie skutkować bardziej wiarygodną oceną siły ekonomicznej gospodarstw hodujących konie oraz łatwiejszym aplikowaniem i rozliczaniem środków pomocowych.
 13. Wprowadzenie dodatkowego znakowania koni poprzez palenia przy wpisywaniu koni do ksiąg zarodowych.
  Znakowanie poprzez palenia i wymrażanie jest najprostszą, najskuteczniejszą formą promocji koni polskiej hodowli.
 14. Zobowiązanie PZHK do podjęcia starań w celu zwiększenia dotacji do klaczy programowych do kwoty co najmniej 2000 zł.
 15. Wystosowanie przez PZHK wniosku do Instytut Zootechniki w sprawie:
  1. pisemnego uzasadnienia niedopuszczenia lub wykreślenia ogierów z listy ogierów dopuszczonych do krycia klaczy w określonym typie
  2. zagwarantowania otrzymania przez hodowców decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu stad programowych w terminie – do 15 kwietnia roku, w którym wniosek został złożony.
 16. Wystąpić do Instytutu Zootechniki o wydłużenie do 31 marca terminu zgłaszania do programu ochrony zasobów genetycznych klaczy, które zostaną zakupione od hodowców rezygnujących z uczestnictwa w w/w programie.
 17. Zwiększenie w mediach ogólnopolskich reklamy imprez organizowanych przez PZHK. Dla poszerzenia zainteresowania polską hodowlą koni wśród społeczeństwa niezbędna jest właściwa i docierająca do ogółu reklama.
 18. Zobowiązanie PZHK do kontaktu z instytucjami odpowiedzialnymi, w celu wyznaczenia w powiecie lekarzy weterynarii dyżurujących całodobowo.
 19. Wniosek o rozpoczęcie od 2015 r. działań w celu opracowania rodzin żeńskich w rasie śląskiej. Minęło już 6 lat od opracowania 7 rodów męskich koni rasy śląskiej.
 20. Wniosek o wystąpienie do MRiRW w sprawie planowanych zmian i reorganizacji spółek ANR zajmujących się hodowlą koni. Czy są planowane prywatyzacje Stad Ogierów i Stadnin Koni?
Scroll to Top