Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2017 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 134.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem). Każdy nagrodzony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii).

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.
Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród (wzór protokółu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK. W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Powinno się także podawać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym”).

Wysokość premii dla koni z paszportami PZHK,
zależnie od liczby wszystkich koni
biorących udział w przeglądzie*

liczba źrebiąt (szt.)wysokość premii
10-152000 zł
16-253000 zł
26-354000 zł
36-455000 zł
46 i więcej6000 zł

* – rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej). Premie mogą być wypłacane wyłącznie za konie z paszportami PZHK i tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.
Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach źrebiąt rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, huculskiej, konik polski oraz kuców powinno podlegać w 2017 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt
 • Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń szlachetny półkrwi.

W przypadku źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, powinno stosować się skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt
 • Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów).

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt
 • Kłus luzem – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt
 • Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 15 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

Ocena skoków luzem w korytarzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt
 • Kłus luzem – 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów (2×25 pkt – suma ocen 2 sędziów)

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi można stosować ocenę według poniższych zasad:

 • Typ – 10 pkt
 • Pokrój – 10 pkt
 • Ocena użytkowości – 50 pkt, w tym:
  • Stęp w ręku – do 10 pkt
  • Kłus luzem – do 10 pkt
  • Galop – do 10 pkt
  • Skoki luzem – do 10 pkt (x2) – do 20 punktów;

Razem – maksymalnie 70 punktów.

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 • Typ rasowy i płciowy – do 10 pkt
 • Pokrój (głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt
 • Pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
 • Wrażenie ogólne – 0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)

Razem – maksymalnie 50 punktów

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

 • Typ – do 5 pkt
 • Pokrój – do 5 pkt
 • Ruch – do 5 pkt
 • Zdrowie i rozwój – do 5 pkt

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni
planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2017
OZHK/
WZHK
Plan 2016Wykonanie 2016Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych

w latach
2015-2016
Plan 2017
Pula
premii
Liczba
przeglądów / ogólna
liczba koni
Pula
premii (zł)
Pula
premii*
(zł)
Suma134.00056 / 1.255 szt.134.0001.204134.000
Białystok10.0003 / 67 szt.9.000758.500
Bydgoszcz14.5003 / 117 szt.12.00012013.500
Malbork6.7505 / 68 szt.7.250677.500
Katowice10.7503 / 98 szt.10.7509310.500
Kielce9.0002 / 86 szt.8.575798.500
Kraków13.0004 / 132 szt.13.50012514.000
Lublin12.75011 / 164 szt.13.75014816.000
Łódź7.7505 / 92 szt.8.750657.000
Poznań18.2508 / 179 szt.19.25016919.000
Olsztyn6.0003 / 48 szt.6.000505.500
Rzeszów3.5002 / 30 szt.3.750313.500
Szczecin00000
Warszawa10.5003 / 88 szt.10.0008810.000
Wrocław7.7502 / 53 szt.7.750647.000
Z. Góra3.5002 / 33 szt.3.750303.500

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu dwóch ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 111 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK

W ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2017 r. premiowane będą trzy najlepsze klacze w każdej polowej i stacjonarnej próbie wierzchowej i zaprzęgowej, pod warunkiem ukończenia próby z wynikiem min. bardzo dobrym oraz urodzenia źrebięcia w roku próby albo urodzenia źrebięcia z pokrycia w roku próby lub w roku następnym.

Premie wypłacane będą w następującej wysokości:

 1. lokata – 600 zł
 2. lokata – 500 zł
 3. lokata – 400 zł

W ramach funduszu hodowlanego premiowane będą również klacze startujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, WKKW, powożenia zaprzęgami jednokonnymi), które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych MPMK. Warunkiem otrzymania premii jest urodzenie źrebięcia z pokrycia w roku Mistrzostw lub w roku następnym. Za każdą klacz, która spełni powyższe warunki właściciel otrzyma premię w wysokości 600 zł niezależnie od ostatecznie zajętego przez klacz miejsca.

W obu powyższych przypadkach premia może być wypłacona, jeśli urodzonemu źrebięciu został wydany dokument identyfikacyjny. W przypadku pokrycia po zmianie właściciela klaczy, premię otrzymuje nowy właściciel. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze z paszportami PZHK, wpisane do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich

PZHK przewiduje kwotę do 12.000 zł dofinansowania do kosztów netto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (koszty sędziów – honoraria, noclegi, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny, koszty nagród rzeczowych i finansowych – nie więcej niż 50% dofinansowania).
Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd Główny PZHK,
 2. Nagłośnienie czempionatu w co najmniej jednej gazecie branżowej oprócz kwartalnika „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 4. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.
 5. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.
 6. PZHK przewiduje również dofinansowanie kosztów nagród podczas czempionatów koni sokólskich (Szepietowo) i sztumskich (Stare Pole) – po 1.500 zł, ogierów starszych ras zimnokrwistych (Kętrzyn) – 1.500 zł, a także młodzieżowego czempionatu koni huculskich (Klikowa) – 1.500 zł.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności
Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na 15 listopada br.

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2017 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej i administrowanie księgami hodowlanych wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

Pula premii OZHK
i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej
wykorzystana w 2016 r.
OkręgLiczba koni
w próbach
Kwota
wypłaconych
premii
Dodatkowa
pula
PZHK
Suma38975.980151.690
Białystok000
Bydgoszcz142.8005.600
Malbork000
Katowice71.4002.800
Kielce366.73013.460
Kraków6612.60025.200
Lublin7715.40030.800
Łódź214.2508.500
Olsztyn315.40010.800
Poznań459.00018.000
Rzeszów5611.20022.400
Szczecin51.0002.000
Warszawa122.4004.800
Wrocław000
Z. Góra193.8007.600

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej i administrowania księgami koni hodowlanych (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Scroll to Top