Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 134.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem). Każdy nagrodzony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii).

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród (wzór protokółu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK. W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Powinno się także podawać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym”).

Wysokość premii dla koni z paszportami PZHK,
zależnie od liczby wszystkich koni
biorących udział w przeglądzie

liczba źrebiąt (szt.)wysokość premii
10-152.000 zł
16-253.000 zł
26-354.000 zł
36-455.000 zł
46 i więcej6.000 zł

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej). Premie mogą być wypłacane wyłącznie za konie z paszportami PZHK i tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach źrebiąt rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, huculskiej, konik polski oraz kuców powinno podlegać w 2016 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt
 • Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń szlachetny półkrwi.

W przypadku źrebiąt rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, powinno stosować się skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 30 punktów.

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

 • Galop luzem – do 10 pkt. (x2) – do 20 pkt
 • Kłus luzem – do 10 pkt. (x2) – do 20 pkt
 • Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów.

Dla koni dwuletnich:

Ocena w ręku:

 • Typ – do 10 pkt
 • Pokrój – do 10 pkt
 • Nogi i kopyta – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów.

Ocena skoków luzem w korytarzu:

 • Galop – 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
 • Technika i uwaga – 10 pkt. (x2) – do 20 pkt
 • Siła i możliwości – 10 pkt. (x2) – do 20 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów.

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi można stosować ocenę według poniższych zasad:

 • Typ – 10 pkt
 • Pokrój – 10 pkt
 • Ocena użytkowości – 50 pkt, w tym:
  • Stęp w ręku – do 10 pkt
  • Kłus luzem – do 10 pkt
  • Galop – do 10 pkt
  • Skoki luzem – do 10 pkt (x2) – do 20 punktów;

Razem – maksymalnie 70 punktów.

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 • Typ rasowy i płciowy – do 10 pkt
 • Pokrój (głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt
 • Pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt
 • Stęp – do 10 pkt
 • Kłus – do 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
 • Wrażenie ogólne – 0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)

Razem – maksymalnie 50 punktów

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

 • Typ – do 5 pkt
 • Pokrój – do 5 pkt
 • Ruch – do 5 pkt
 • Zdrowie i rozwój – do 5 pkt

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni
planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2016
OZHK/
WZHK
Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych
w latach
2014-2015
Plan 2016
Pula
premii*
(zł)
Suma1.126134.000
Białystok8410.000
Bydgoszcz12214.500
Malbork566.750
Katowice9010.750
Kielce769.000
Kraków10913.000
Lublin10712.750
Łódź657.750
Poznań15418.250
Olsztyn496.000
Rzeszów303.500
Szczecin00
Warszawa8910.500
Wrocław657.750
Z. Góra30**3.500

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu dwóch ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 119 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).
** – Na wniosek ZHKZL w Zielonej Górze założono premiowanie 30 źrebiąt.

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK

W ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2016 r. premiowane będą trzy najlepsze klacze w każdej polowej i stacjonarnej próbie wierzchowej i zaprzęgowej, pod warunkiem ukończenia próby z wynikiem min. bardzo dobrym oraz urodzenia źrebięcia w roku próby albo urodzenia źrebięcia z pokrycia w roku próby lub w roku następnym.

Premie wypłacane będą w następującej wysokości:

 1. lokata – 600 zł
 2. lokata – 500 zł
 3. lokata – 400 zł

W ramach funduszu hodowlanego premiowane będą również klacze startujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, WKKW, powożenia zaprzęgami jednokonnymi), które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych MPMK. Warunkiem otrzymania premii jest urodzenie źrebięcia z pokrycia w roku Mistrzostw lub w roku następnym. Za każdą klacz, która spełni powyższe warunki właściciel otrzyma premię w wysokości 600 zł niezależnie od ostatecznie zajętego przez klacz miejsca.
W obu powyższych przypadkach premia może być wypłacona, jeśli urodzonemu źrebięciu został wydany dokument identyfikacyjny. W przypadku pokrycia po zmianie właściciela klaczy, premię otrzymuje nowy właściciel. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze z paszportami PZHK, wpisane do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK i tylko członkom OZHK/ WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na koniec października br.

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2016 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1.000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe pieniądze na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe pieniądze na ocenę wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Scroll to Top