Sprawy związkowe

Biuletyny PZHK

 

Numer 18 (grudzień 2003)

 1. Kategoryzacja ogie­rów.
 2. Informacje i komu­ni­ka­ty.

Numer 17 (listopad 2003)

 1. Zmiany w pro­gra­mie prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu od roku 2004.
 2. Informacje.
 3. Komunikaty.
 4. Paszport dla konia.

Numer 16 (lipiec 2003)

 1. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów, Biały Bór, 17 czerw­ca 2003.
 2. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów Bogusławice, 16 czerw­ca 2003.
 3. Terminy i warun­ki nabo­ru ogie­rów na 100-dniowy tre­ning zakoń­czo­ny pró­bą dziel­no­ści i aukcją.

Numer 15 (kwiecień 2003)

 1. Ranking naj­lep­szych koni spor­to­wych oraz ogie­rów w sezo­nie 2002.
 2. Komunikaty:
  • warun­ki uzy­ska­nia przez ogie­ry ras szla­chet­nych wpi­su do ksiąg koni hodow­la­nych,
  • zmia­ny w warun­kach wpi­su ogie­rów rasy ślą­skiej,
  • ter­mi­ny prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu,
  • wysta­wa ogie­rów „Święto Konia 2003”.

Numer 14 (luty 2003)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w 2003 roku.
 2. Warunki uczest­nic­twa ogie­rów i kla­czy hodow­li zagra­nicz­nej w zawo­dach dodat­ko­wych roz­gry­wa­nych pod­czas MPMK.

Numer 13 (styczeń 2003)

 1. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu w 2002 roku (nabór sierp­nio­wy) ZT Biały Bór.
 2. Wyniki pró­by dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym tre­nin­gu w 2002 roku (nabór sierp­nio­wy) ZT Bogusławice.
 3. Komunikaty.
 4. Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2002 roku.
 5. Liczba, boni­ta­cja i wymia­ry ogie­rów pre­zen­to­wa­nych na tego­rocz­nych wystawach-sprzedażach.

Numer 12 (listopad 2002)

 1. Komunikaty.
 2. Konferencja nauko­wa w Krakowie. „Nowe tren­dy w orga­ni­za­cji hodow­li i roz­ro­du koni w Polsce”.

Numer 11 (sierpień 2002)

 1. Indeks war­to­ści użyt­ko­wej koni.
 2. Wyniki prób dziel­no­ści ogie­rów – Biały Bór, 27 czerw­ca 2002.

Numer 10 (maj 2002)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia Mistrzostw Młodych Koni, posta­no­wie­nia ogól­ne.
 2. Postanowienia szcze­gó­ło­we:
  • dys­cy­pli­na ujeż­dże­nia,
  • dys­cy­pli­na sko­ków przez prze­szko­dy,
  • WKKW,
  • powo­że­nie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.
 3. Warunki uczest­nic­twa ogie­rów i kla­czy hodow­li zagra­nicz­nej w zawo­dach dodat­ko­wych roz­gry­wa­nych pod­czas Mistrzostw Polski Młodych Koni.
 4. Hippica Varsovia ’02 – Program Wykładów i Sympozjów.

Numer 9 (kwiecień 2002)

 1. O potrze­bie wery­fi­ka­cji pocho­dze­nia koni hodow­la­nych na pod­sta­wie gene­tycz­nych badań krwi:
  • rys histo­rycz­ny badań,
  • aktu­al­ny stan badań na świe­cie i w Polsce,
  • cele badań,
  • jesz­cze o testach,
  • zakres i meto­dy badań,
  • cer­ty­fi­kat pocho­dze­nia,
  • zasa­dy wyklu­cza­nia pocho­dze­nia,
  • test iden­ty­fi­ka­cyj­ny,
  • odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej sta­wia­ne pyta­nia.
 2. Jak pobie­rać i prze­sy­łać pró­by krwi od koni, w celu bada­nia grup krwi?
 3. Protokół pobra­nia krwi od konia.
 4. Zlecenie bada­nia grup krwi konia.

Numer 8 (luty 2002)

 1. Aukcje ogie­rów zim­no­krwi­stych w 2001 r.
 2. Wykaz ogie­rów, któ­re ukoń­czy­ły 100-dniowy test wierz­cho­wy w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 3. Wykaz ogie­rów, któ­re ukoń­czy­ły 100-dniowy test wierzchowo-zaprzęgowy w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 4. Szczegółowa oce­na punk­to­wa ogie­rów po 100-dniowym teście wierz­cho­wym w Zakładach Treningowych w 2001 r.
 5. Szczegółowa oce­na punk­to­wa ogie­rów po 100-dniowym teście wierzchowo-zaprzęgowym w Zakładzie tre­nin­go­wym Bogusławice w 2001 r.

Numer 7 (listopad 2001)

 1. Polskie konie na Mistrzostwach Świata Koni w Skokach przez Przeszkody.
 2. Próba dziel­no­ści ogie­rów po 8‑miesięcznym tre­nin­gu i remont sta­da ogie­rów:
  • kla­sy­fi­ka­cja ras ogie­rów wg wyni­ków pró­by dziel­no­ści po 8‑miesięcznym tre­nin­gu w 2001 r. z uwzględ­nie­niem śred­niej bio­me­trycz­nych i śred­niej boni­ta­cji,
  • kla­sy­fi­ka­cja wła­ści­cie­li wg wyni­ków pró­by dziel­no­ści po 8‑miesięcznym tre­nin­gu w 2001 r. z uwzględ­nie­niem śred­niej boni­ta­cji i ras ogie­rów,
  • wyni­ki pró­by dziel­no­ści ogie­rów rocz­ni­ka 1998 po 8‑miesięcznym tre­nin­gu w ZT Biały Bór w dniach 23 – 24.07.2001 r.
 3. Terminy prób dziel­no­ści ogie­rów po 100-dniowym teście, któ­re zakoń­czą się aukcja­mi w zakła­dach tre­nin­go­wych oraz warun­ki aukcji.

Numer 6 (wrzesień 2001)

 1. Wyniki mini­mal­ne jakie muszą osią­gnąć ogie­ry ras szla­chet­nych (mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, szla­chet­nej pół­krwi) w alter­na­tyw­nych pró­bach użyt­ko­wo­ści, w celu wpi­sa­nia do ksiąg koni hodow­la­nych (po speł­nie­niu warun­ków rodo­wo­do­wych i eks­te­rie­ro­wych).
 2. Warunki wyma­ga­ne przy kon­fek­cjo­no­wa­niu, prze­cho­wy­wa­niu, dostar­cza­niu i wyko­rzy­sta­niu nasie­nia ogie­rów.
 3. Próby dziel­no­ści dla kla­czy: wyni­ki polo­wej pró­by dziel­no­ści kla­czy – Galiny 30.05.2001 r.
 4. Wzór zgło­sze­nia dla 4, 5 i 6‑letnich koni star­tu­ją­cych w Czempionatach Młodych Koni.

Numer 5 (kwiecień 2001)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tów mło­dych koni:
  • posta­no­wie­nia ogól­ne
  • posta­no­wie­nia szcze­gó­ło­we (dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW).

Numer 4 (luty 2001)

 1. Aukcje ogie­rów w 2000 roku:
  • ogie­ry zim­no­krwi­ste
  • ogie­ry ślą­skie
 2. Wykaz ogie­rów ras:
  • mało­pol­skiej
  • wiel­ko­pol­skiej
  • szla­chet­nej pół krwi
 3. Ranking ogie­rów 7‑letnich i star­szych w dys­cy­pli­nach ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy, WKKW i powo­że­niu (2000 rok).

Numer 3 (listopad 2000)

 1. Warunki aukcji w zakła­dach tre­nin­go­wych.
 2. O przy­go­to­wa­niach mło­dych ogie­rów do zakła­dów tre­nin­go­wych w Niemczech.
 3. Wyniki sza­co­wa­nia war­to­ści hodow­la­nej repro­duk­to­rów na pod­sta­wie rezul­ta­tów ich potom­stwa w czem­pio­na­tach mło­dych koni w sko­kach przez prze­szko­dy.
 4. Powrót Dahomanów.

Numer 2 (wrzesień 2000)

 1. Próba dziel­no­ści w ZT Biały Bór – wyni­ki prób dziel­no­ści.
 2. Zebranie władz PZHK.
 3. Uzupełnienie do biu­le­ty­nu nr 1/00 – o czem­pio­na­tach.
 4. Metoda two­rze­nia ran­kin­gów ogie­rów 7‑letnich i star­szych w dys­cy­pli­nach ujeż­dże­nia, sko­ków przez prze­szko­dy i WKKW.

Numer 1 (lipiec 2000)

 1. Regulamin roz­gry­wa­nia czem­pio­na­tów mło­dych koni:
  • posta­no­wie­nia ogól­ne
  • posta­no­wie­nia szcze­gó­ło­we (dys­cy­pli­ny ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW).
Hodowca i Jeździec