Aktualności

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni wyku­pił licen­cję od związ­ku KWPN na wyda­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zosta­ła wyda­na pol­ska jej wer­sja pod tytu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wyczy­nu”.

Książka  sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy na temat oce­ny eks­te­rie­ru koni spor­to­wych w połą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sa­ne są w niej kry­te­ria budo­wy, oce­ny cho­dów oraz sko­ków luzem.  W publi­ka­cji tej dro­bia­zgo­wo zosta­ły przed­sta­wio­ne konie wierz­cho­we KWPN (ze skró­tem RP) oraz konie Tuigpaarden (TP), któ­re sta­no­wią oddziel­ny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książ­ki są  szcze­gó­ło­we rysun­ki poma­ga­ją­ce zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać dany roz­dział, jed­nak to czym wyróż­nia się ta książ­ka są fil­my poka­zu­ją­ce i oma­wia­ją­ce każ­dy z cho­dów oraz ele­men­tów oce­ny sko­ków luzem (dostęp­ne poprzez kody QR).

Książka będzie dys­try­bu­owa­na TYLKO przez PZHK i OZHK/WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną, bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską cena 55 zł. W przy­pad­ku wysył­ki pocz­tą nale­ży doli­czyć kosz­ty w wyso­ko­ści 5 zł/egz.

Jeżeli chcesz nabyć tę książ­kę w PZHK, pro­si­my o pisem­ne zgło­sze­nie na ema­il: cuber@pzhk.pl i prze­la­nie opła­ty za książ­kę i wysył­kę na kon­to PZHK, z dopi­skiem „Książka KWPN”.

 

Hodowca i Jeździec