Hodowla

Lista ogierów wycofanych z rozrodu z dniem 1 stycznia 2011

 

Przedstawiamy listę ogie­rów wpi­sa­nych do ksiąg stad­nych ras: wiel­ko­pol­skiej, mało­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­nych pół­krwi, któ­re z dniem 1 stycz­nia 2011 r. zosta­ły wyco­fa­ne z roz­ro­du. Konie te, zgod­nie z zasa­da­mi kate­go­ry­za­cji ogie­rów zawar­tej w „Programach hodow­li”, w wyma­ga­nym okre­sie nie zgro­ma­dzi­ły wystar­cza­ją­cej licz­by punk­tów hodow­la­nych za potom­stwo:

KORTES wlkp 1313 G Pz
BUGSY wlkp/poch.trk. 1312 G Pz
HOLLY WIND wlkp/poch.trk. 109 G Gd
LINUTEMAN BH wlkp/poch.trk. 70 G Wr
MADRYT wlkp/poch.trk. 1314 G Pz
WUDU wlkp/poch.trk. 110 G Gd
HETMAN sp 70 G I Gd
FENIKS sp 471 G By
DIONIZOS sp 48 G Ol
SALUT sp 141 G Kt
KLEJNOT sp 50 G Łd
CASTILLO hol. 47 G Ol
WERY GOOD sp 419 G Pz
QUIDAM F sp 412 G Pz
HARLEY sp 47 G Łd
BAMBINO VAN’T ZORGVLIET BWP 432 G Pz
CARTREE Z Z 106 G Wr
GAYALL sp 428 G Pz
CORVUS Z Z 71 G I Gd
HAKER sp 183 G Wł
KASTELLO sp 67 G I Gd
ARON (po Elvis) sp 148 G Kt
LARGO W hol. 89 G Lb
IRKUCK sp 49 G. Łd
KILIAN 38 KWPN 114 G Wr
NORWEY sp 182 G Wł
LACOSTE DE LA COUR s.f. 400 G Pz
CHORWAT sp 121 G Sz
CYRULIK sp 407 G Pz
LOTOS sp 118 G Sz
ETERNAL sp 436 G Pz
VIPER sp 86 G Zg
DURANGO sp 46 G Łd
REXUS sp 117 G Sz
BY THE WAY sp 445 G By
DAUGUST sp 110 G Wr
DON GRANDI P sp 421 G Pz
EWIS sp 392 G Pz
GRANIT sp 446 G By
HARY BLUE sp 122 G Wr
LEAR sp 440 G Pz
MATRIX sp 410 G Pz
METYLAN sp 411 G Pz
PANICZ sp 404 G Pz
PREZENT sp 55 G Łd
SERGIO L old. 442 G Pz
HARAP m 47 G Wr
HUTOR m 62 G Łd
CYPRYS m 60 G Łd
BALET m 270 G Rz
EUROP m 272 G Rz
EKSPRES m 476 G Lb
ASUMPT m 480 G Lb
FODEL m 4 G Ol
ELIOT m 271 G Rz
NORT m 460 G Lb
DALTON m 438 G Wr

 

Hodowca i Jeździec