Selekcja

Regulamin rozgrywania MPMK w 2011 r. – postanowienia ogólne

 

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni (MPMK) jako pró­by dziel­no­ści mają na celu:
  • oce­nę użyt­ko­wo­ści wła­snej star­tu­ją­cych koni oraz war­to­ści hodow­la­nej ich rodzi­ców,
  • nagro­dze­nie i uho­no­ro­wa­nie hodow­ców i wła­ści­cie­li naj­lep­szych koni,
  • zachę­ce­nie hodow­ców i wła­ści­cie­li koni do powie­rze­nia naj­lep­sze­go „mate­ria­łu” uta­len­to­wa­nym jeźdź­com i naj­lep­szym szko­le­niow­com.
 2. Prawo star­tu w MPMK mają konie pol­skiej hodow­li, nastę­pu­ją­cych ras:
  • mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­skie­go konia szla­chet­ne­go pół­krwi, ślą­skiej, na któ­re doku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny lub hodow­la­ny wydał PZHK
  • peł­nej krwi angiel­skiej i czy­stej krwi arab­skiej, na któ­re doku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny wydał PKWK
  • tra­keń­skie, na któ­re doku­ment iden­ty­fi­ka­cyj­ny wydał Związek Trakeński w Polsce.

  Konie te muszą być wpi­sa­ne do księ­gi głów­nej lub speł­niać warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej oraz zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ne zgod­nie z regu­la­mi­na­mi poszcze­gól­nych dys­cy­plin.

 3. Konie pol­skiej hodow­li mają pra­wo star­tu w MPMK na pod­sta­wie wyni­ków osią­gnię­tych za gra­ni­cą. Decyzję o ich uczest­nic­twie w MPMK podej­mu­je Komisja Koordynacyjna.
 4. Koń może star­to­wać w kwa­li­fi­ka­cjach w róż­nych regio­nach PZJ, nato­miast w jed­nym regio­nie nie może się odbyć wię­cej niż 8 prze­jaz­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych (dot. koni 4‑letnich w sko­kach przez prze­szko­dy oraz ujeż­dże­nia we wszyst­kich kate­go­riach wie­ko­wych).
 5. Właściciele koni star­tu­ją­cych w kwa­li­fi­ka­cjach do MPMK muszą przed­sta­wić komi­sji sędziow­skiej „Paszport konia”. Konie hodow­li zagra­nicz­nej win­ny legi­ty­mo­wać się pasz­por­tem wysta­wio­nym przez wła­ści­we wła­dze kra­ju pocho­dze­nia. Żaden koń hodow­li zagra­nicz­nej nie będzie dopusz­czo­ny do kwa­li­fi­ka­cji MPMK, jeże­li nie zosta­nie wcze­śniej zare­je­stro­wa­ny przez wła­ści­wy pod­miot pro­wa­dzą­cy księ­gę. Rejestracji doko­nu­je się na pod­sta­wie doku­men­tów prze­sła­nych przez wła­ści­cie­la. Należy pamię­tać, iż w pasz­por­cie zagra­nicz­nym winien być wpi­sa­ny pol­ski wła­ści­ciel, a doko­nać tego powi­nien zwią­zek rodzi­my (czy­li zagra­nicz­ny), w któ­rym dany koń był zare­je­stro­wa­ny.
 6. Podczas MPMK pra­cow­nik PZHK lub OZHK/WZHK spraw­dza „Paszport konia”, m.in. zgod­ność opi­su konia w doku­men­cie hodow­la­nym z rze­czy­wi­stym jego wize­run­kiem, popraw­ność wpi­sy­wa­nia nazw przod­ków w rodo­wo­dzie oraz potwier­dza rasę i pocho­dze­nie star­tu­ją­ce­go konia.
 7. Wyniki zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych, na któ­rych zgod­nie z uchwa­łą Walnego Zjazdu PZJ wid­nie­je pocho­dze­nie star­tu­ją­ce­go konia, pod­pi­sa­ne przez prze­wod­ni­czą­ce­go Komisji Sędziowskiej, są prze­sy­ła­ne do Polskiego Związku Hodowców Koni (PZHK). Biuro PZHK kwa­li­fi­ku­jąc mło­de konie do MPMK nie będzie bra­ło pod uwa­gę wyni­ków spor­to­wych z zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych (regio­nal­nych i ogól­no­pol­skich), jeże­li w tych wyni­kach nie będzie uwzględ­nio­ne pocho­dze­nie konia (ojciec, mat­ka, ojciec mat­ki), hodow­ca i wła­ści­ciel. Za zamiesz­cza­nie na wyni­kach zawo­dów danych o pocho­dze­niu, rasie, rocz­ni­ku, hodow­cy i wła­ści­cie­lu dane­go konia odpo­wia­da Przewodniczący Komisji Sędziowskiej przed Kolegium Sędziów PZJ. Za prze­sła­nie do PZHK wyni­ków kwa­li­fi­ka­cyj­nych pod­pi­sa­nych przez sędzie­go głów­ne­go odpo­wia­da orga­ni­za­tor zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych. Wyniki te win­ny zawie­rać peł­ną listę koni uczest­ni­czą­cych w danych kwa­li­fi­ka­cjach, bez wzglę­du na osią­gnię­ty wynik. Wyniki mogą być tak­że prze­sła­ne w for­mie elek­tro­nicz­nej z pod­pi­sem oso­by, któ­ra je prze­sła­ła z upo­waż­nie­nia orga­ni­za­to­ra. Wyniki te muszą zostać wysła­ne do biu­ra PZHK naj­póź­niej w cią­gu tygo­dnia od daty zakoń­cze­nia zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych.
 8. Kwalifikacje do MPMK we wszyst­kich dys­cy­pli­nach muszą być uzy­ska­ne w roku roz­gry­wa­nia MPMK, naj­póź­niej na 18 dni przed ter­mi­nem MPMK.
 9. Konie 5, 6 i 7 let­nie, któ­re zakwa­li­fi­ku­ją się do MPMK, muszą być zare­je­stro­wa­ne w Polskim Związku Jeździeckim, posia­dać auto­ry­zo­wa­ny przez PZJ pasz­port oraz aktu­al­ną licen­cję w danej dys­cy­pli­nie (nie doty­czy koni wymie­nio­nych w ust. 3, któ­re muszą uzy­skać każ­do­ra­zo­wo zgo­dę PZJ na start w MPMK). Konie 4. let­nie, zakwa­li­fi­ko­wa­ne do MPMK, muszą posia­dać pasz­port iden­ty­fi­ka­cyj­ny wyda­ny przez OZHK/WZHK oraz być zare­je­stro­wa­ne w Wojewódzkim Związku Jeździeckim (WZJ). Rejestracja w PZJ nie jest obli­ga­to­ryj­na.
 10. Lista koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Mistrzostw Polski Młodych Koni win­na być zwe­ry­fi­ko­wa­na i zatwier­dzo­na przez PZHK i PZJ.
 11. Właściciel konia lub klub na 2 tygo­dnie (sko­ki) i 3 tygo­dnie (ujeż­dże­nie, WKKW i powo­że­nie) przed ter­mi­nem MPMK musi prze­słać na adres orga­ni­za­to­ra zgło­sze­nie wstęp­ne z poda­niem pla­no­wa­nej licz­by zawod­ni­ków i koni. Zgłoszonym klu­bom orga­ni­za­tor prze­sy­ła pro­po­zy­cje, zatwier­dzo­ne przez biu­ra PZJ oraz PZHK. Po otrzy­ma­niu pro­po­zy­cji zawo­dów wła­ści­ciel konia lub klub na mini­mum 2 tygo­dnie przed roz­po­czę­ciem zawo­dów musi prze­słać do orga­ni­za­to­ra MPMK zgło­sze­nie osta­tecz­ne na spe­cjal­nym dru­ku (patrz załącz­nik nr 1). Termin prze­sy­ła­nia tych zgło­szeń orga­ni­za­tor poda­je w pro­po­zy­cjach. W przy­pad­ku nie zgło­sze­nia konia, nie opła­ce­nia wpi­so­we­go i bok­su w ter­mi­nie orga­ni­za­tor MPMK ma pra­wo nie przy­jąć konia na zawo­dy lub wyzna­czyć karę pie­nięż­ną za prze­sła­nie spóź­nio­ne­go zgło­sze­nia.
 12. Konie uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le (1.X. – 31.XII.) zali­cza­my do rocz­ni­ka roku następ­ne­go. Decyzją Komisji Ksiąg Stadnych koni ras szla­chet­nych od dnia 01.01. 2009 konie uro­dzo­ne w IV kwar­ta­le zali­cza­ne są do rocz­ni­ka roku uro­dze­nia.
 13. Na pod­sta­wie prze­pi­sów wete­ry­na­ryj­nych PZJ wyda­nie pią­te 2010, art. 4, pkt. 3.5.: „w MPMK nie mogą uczest­ni­czyć cię­żar­ne kla­cze począw­szy od 4. mie­sią­ca cią­ży oraz kla­cze do 9. mie­sią­ca po wyźre­bie­niu”. Właściciele kla­czy star­tu­ją­cych w MPMK są zobo­wią­za­ni do zło­że­nia oświad­cze­nia ofi­cjal­ne­mu leka­rzo­wi zawo­dów. Brak oświad­cze­nia spo­wo­du­je nie­do­pusz­cze­nie kla­czy do star­tu. Konie z tra­che­oto­mią (2.5.4) nie mogą brać udzia­łu w zawo­dach. Zabronione jest wią­za­nie języ­ka (w przy­pad­ku stwier­dze­nia takiej sytu­acji koń będzie wyeli­mi­no­wa­ny z zawo­dów).
 14. Z wyjąt­kiem dys­cy­plin powo­że­nia zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi i spor­to­wych raj­dów kon­nych, konie uczest­ni­czą­ce w MPMK nie mogą star­to­wać w dłu­gich ochra­nia­czach. W zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych i MPMK w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy oraz pró­bie sko­ko­wej WKKW pod­czas MPMK dopusz­cza się ochra­nia­cze na tyl­nych koń­czy­nach, któ­rych wyso­kość w naj­szer­szym miej­scu nie prze­kra­cza 17 cm.
 15. Aby zosta­ły roze­gra­ne MPMK w danej kate­go­rii wie­ko­wej, do MPMK w tej kate­go­rii wie­ko­wej muszą zostać zgło­szo­ne mini­mum 3 konie.
 16. Podczas MPMK w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi dopusz­czo­ne są ochra­nia­cze na tyl­ne koń­czy­ny osła­nia­ją­ce staw pęci­no­wy i nad­pę­cie.
 17. Jeźdźcy win­ni posia­dać licen­cję Polskiego Związku Jeździeckiego, odpo­wied­nią do kla­sy kon­kur­su, w któ­rym star­tu­ją, zgod­nie z regu­la­mi­nem danej dys­cy­pli­ny.
 18. Zgodnie z pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi dla poszcze­gól­nych ras koni, wyni­ki uzy­ska­ne w MPMK (bez oce­ny na trój­ką­cie) dają pra­wo wpi­su do odpo­wied­niej księ­gi lub reje­stru hodow­la­ne­go po speł­nie­niu pozo­sta­łych warun­ków wpi­su. O wpis do księ­gi mogą się ubie­gać tyl­ko ogie­ry uczest­ni­czą­ce we wszyst­kich próbach/konkursach MPMK.
 19. Kolegium Sędziów PZJ, w poro­zu­mie­niu z Komisją Koordynacyjną PZJ-PZHK i Komisjami dys­cy­plin PZJ, wyzna­cza sędziów na MPMK w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach. W komi­sjach MPMK dopusz­cza się obec­ność sędziów zagra­nicz­nych, któ­rzy posia­da­ją upraw­nie­nia oce­ny mło­dych koni w swo­im kra­ju. Wniosek o zapro­sze­nie sędziów zagra­nicz­nych skła­da biu­ro PZHK lub PZJ do Komisji Koordynacyjnej.
 20. We wszyst­kich dys­cy­pli­nach MPMK nale­ży roz­dzie­lić kon­kur­sy dla koni hodow­li pol­skiej od zawo­dów dodat­ko­wych orga­ni­zo­wa­nych dla koni zagra­nicz­nej hodow­li. Jako pierw­sze star­tu­ją konie pol­skiej hodow­li w danej kate­go­rii wie­ko­wej, następ­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ne konie hodow­li zagra­nicz­nej.
 21. We wszyst­kich dys­cy­pli­nach pokaz w ręku na trój­ką­cie doty­czy tyl­ko koni 4‑letnich. Konie są pre­zen­to­wa­ne naj­pierw w kłu­sie, następ­nie w pozy­cji stój i w stę­pie na trój­ką­cie o wymia­rach 30 x 30 x 30 m. Bez wzglę­du na dys­cy­pli­nę pre­zen­ta­cja na trój­ką­cie jest oce­ną eks­te­rie­ru, spraw­dze­niem pre­dys­po­zy­cji rucho­wych konia oraz stop­nia posłu­szeń­stwa i zaufa­nia do czło­wie­ka. W poka­zie na trój­ką­cie oprócz pre­zen­te­ra może uczest­ni­czyć dodat­ko­wa oso­ba, któ­ra ma pra­wo popę­dzać i pil­no­wać konia, tak, aby jak naj­le­piej się zapre­zen­to­wał. Oceny konia na trój­ką­cie doko­nu­je 3‑osobowa komi­sja, usta­la­jąc wspól­ną notę za każ­dy ele­ment. Wynik koń­co­wy poda­wa­ny jest publicz­nie wraz z komen­ta­rzem prze­wod­ni­czą­ce­go. Konie 5‑, 6- i 7‑letnie obo­wiąz­ko­wo uczest­ni­czą w prze­glą­dzie wete­ry­na­ryj­nym, w cza­sie któ­re­go win­ny być spraw­dza­ne pasz­por­ty PZJ (lekarz wete­ry­na­rii) i pasz­por­ty PZHK (pra­cow­nik PZHK lub OZHK/WZHK).
  Ocena obej­mu­je:
  typ i pokrój
 • naj­wy­żej oce­nia­ny jest koń w typie nowo­cze­sne­go, szla­chet­ne­go konia spor­to­we­go, któ­ry spro­sta sta­wia­nym mu wyma­ga­niom spor­to­wym danej dys­cy­pli­ny;
 • w przy­pad­ku, gdy jest to klacz lub ogier, musi posia­dać wyraź­ny typ płcio­wy, ponie­waż w przy­szło­ści może być wyko­rzy­sta­ny w hodow­li;
 • koń powi­nien być tak­że oce­nia­ny pod kątem przy­dat­no­ści do dal­sze­go tre­nin­gu z punk­tu widze­nia pra­wi­dło­wo­ści budo­wy (cechy budo­wy, któ­re prze­szka­dza­ją w póź­niej­szym tre­nin­gu powin­ny powo­do­wać obni­że­nie noty):
  • ogól­na har­mo­nia budo­wy;
  • popraw­ność i har­mo­nia budo­wy gło­wy;
  • odpo­wied­nie osa­dze­nie, dłu­gość i kształt szyi, lek­kie i rucho­me połą­cze­nie mię­dzy szy­ją a gło­wą (tzw. lek­ka poty­li­ca);
  • wyraź­ny, głę­bo­ko usy­tu­owa­ny kłąb;
  • dłu­ga sko­śna łopat­ka;
  • pra­wi­dło­wa gór­na linia (płyn­ne przej­ścia);
  • oce­na posta­wy przed­nich i tyl­nych koń­czyn (widok z boku, z przo­du, z tyłu) w pozy­cji stój, stę­pie i kłu­sie;
  • wiel­kość, wyra­zi­stość i ską­to­wa­nie sta­wów;
  • ską­to­wa­nie zadu

kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja (w tym kopy­ta) oraz wra­że­nie ogól­ne

 • odpo­wied­nio roz­wi­nię­te par­tie mię­śni w zależ­no­ści od wie­ku konia i stop­nia wytre­no­wa­nia;
 • koń powi­nien mieć błysz­czą­cą sierść, być w kon­dy­cji świad­czą­cej o pra­wi­dło­wym żywie­niu, pie­lę­gna­cji i tre­nin­gu;
 • grzy­wa powin­na być zaple­cio­na tak, aby pod­kre­ślić linię szyi;
 • kopy­ta twar­de, moc­ne, odpo­wied­niej wiel­ko­ści, syme­trycz­nie ufor­mo­wa­ne, o odpo­wied­nich kątach, zale­ca się, aby konie były kute na czte­ry kopy­ta (głów­nie w dys­cy­pli­nie WKKW, sko­ków przez prze­szko­dy i zaprzę­gów)
 • w punk­cie wra­że­nie ogól­ne oce­nia­my zacho­wa­nie konia pod­czas pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie, chęć do współ­pra­cy z pro­wa­dzą­cym, reak­cje na pole­ce­nia pre­zen­te­ra

oce­na konia w kłu­sie, pozy­cji stój i stę­pie

 • w pozy­cji stój pro­wa­dzą­cy przed­sta­wia konia: jego nazwę, ojca, mat­kę, ojca mat­ki, hodow­cę (spo­kój konia w pozy­cji stój świad­czy o jego zrów­no­wa­że­niu i zaufa­niu do pro­wa­dzą­ce­go);
 • pod­czas pre­zen­ta­cji pro­wa­dzą­cy konia nie może posia­dać bata, ale oso­ba dodat­ko­wa – pomoc­nik może mieć w ręku bat lub spe­cjal­ną grze­chot­kę;
 • w pra­wym ręku pro­wa­dzą­cy powi­nien trzy­mać wodze, a poko­ny­wać naroż­ni­ki wska­zu­jąc konio­wi kie­ru­nek lewą ręką trzy­ma­ną na wyso­ko­ści oczu konia;
 • w stę­pie i kłu­sie koń pre­zen­to­wa­ny jest na trój­ką­cie (30 x 30 x 30 m);narożniki nale­ży poko­ny­wać kłu­sem bez prze­cho­dze­nia do stępa;stęp – regu­lar­ny czte­ro­takt, kro­ki stę­pa win­ny być sta­wia­ne w linii pro­stej, widocz­na jest wyraź­na obszer­ność i ener­gicz­ne kro­cze­nie, zaan­ga­żo­wa­na pra­ca zadu, bar­dzo istot­na jest swo­bo­da łopa­tek, rów­no­wa­ga, ela­stycz­ność, pra­ca grzbie­tu;
 • kłus – ma to być sprę­ży­sty, dwu­tak­to­wy chód, obszer­ny, swo­bod­ny, w rów­no­wa­dze, koń powi­nien się „sam nieść”, z widocz­ną dąż­no­ścią do ruchu naprzód, sta­wiać kro­ki w linii pro­stej, istot­na jest syme­trycz­ność kro­ków i ener­gicz­na pra­ca (zgi­na­nie) sta­wów.
 • Komisje sędziow­skie zawo­dów kwa­li­fi­ka­cyj­nych oraz MPMK mogą pod­jąć decy­zję o eli­mi­na­cji z zawo­dów każ­de­go konia, któ­ry w cza­sie trwa­nia zawo­dów (w każ­dym miej­scu i cza­sie) swo­im zacho­wa­niem stwa­rza nie­bez­pie­czeń­stwo dla uczest­ni­ków zawo­dów: obsłu­gi, widzów, jeźdź­ców oraz innych koni.
 • Do Mistrzostw Świata Młodych Koni w trzech olim­pij­skich dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich, w ramach limi­tu przy­zna­ne­go PZHK przez WBFSH, zgła­sza­ne będą konie hodow­li pol­skiej, wpi­sa­ne do ksiąg koni ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Podstawą kwa­li­fi­ka­cji są wyni­ki osią­gnię­te w całym sezo­nie, któ­re­go zwień­cze­niem są MPMK. Składy pol­skich repre­zen­ta­cji na MŚMK są każ­do­ra­zo­wo zatwier­dza­ne przez Komisję Koordynacyjną PZJ/PZHK (KK), w poro­zu­mie­niu z Komisjami poszcze­gól­nych dys­cy­plin PZJ. W przy­pad­ku nie­wy­star­cza­ją­cej licz­by koni z ww. trzech pol­skich ksiąg lub słab­szej ich jako­ści, jeże­li pozwa­la­ją na to prze­pi­sy orga­ni­za­to­rów MŚMK, KK w poro­zu­mie­niu Komisjami PZJ może pod­jąć decy­zję o zgło­sze­niu koni innych ras, któ­re uzy­ska­ły pra­wo wpi­su do ww. pol­skich ksiąg stad­nych. Konie wpi­sa­ne do innych ksiąg stad­nych, któ­re sta­ra­ją się o start w MŚMK na pod­sta­wie tzw. dzi­kich kart są tak­że kwa­li­fi­ko­wa­ne przez KK w poro­zu­mie­niu z Komisjami poszcze­gól­nych dys­cy­plin, przy PZJ.
 • Konie pol­skiej hodow­li, któ­re wystar­tu­ją i ukoń­czą MŚMK na okre­ślo­nym miej­scu mogą otrzy­mać dopła­tę finan­so­wą, któ­rej zasa­dy przy­zna­wa­nia i wyso­kość zosta­ną okre­ślo­ne przez Zarząd PZHK.
 • Zagadnienia, któ­rych nie obej­mu­je niniej­szy Regulamin, będą roz­pa­try­wa­ne zgod­nie z prze­pi­sa­mi i regu­la­mi­na­mi PZJ.

Warunki uczestnictwa ogierów i klaczy hodowli zagranicznej w Mistrzostwach Polski Młodych Koni hodowli zagranicznej w dyscyplinach:
Ujeżdżenie i Skoki przez przeszkody

 1. MPMK hodow­li zagra­nicz­nej roz­gry­wa­ne są na warun­kach MPMK hodow­li pol­skiej i w cza­sie ich trwa­nia. Dla koni star­tu­ją­cych w tych zawo­dach pro­wa­dzi się odręb­ną kla­sy­fi­ka­cję. Konie te star­tu­ją w danej kate­go­rii wie­ko­wej po kon­kur­sach z udzia­łem koni pol­skiej hodow­li.
 2. Do udzia­łu w MPMK hodow­li zagra­nicz­nej mogą być dopusz­czo­ne wyłącz­nie ogie­ry i kla­cze ras wierz­cho­wych prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mach hodow­la­nych do dosko­na­le­nia kra­jo­wych ras koni.
 3. Konie te kwa­li­fi­ku­ją się do MPMK zgod­nie z regu­la­mi­nem kwa­li­fi­ka­cyj­nym obo­wią­zu­ją­cym w MPMK hodow­li pol­skiej.
 4. Konie hodow­li zagra­nicz­nej nie mają pra­wa do nagród pie­nięż­nych okre­ślo­nych w roz­po­rzą­dze­niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a prze­wi­dzia­nych dla koni bio­rą­cych udział w MPMK hodow­li pol­skiej.

Warunki uczestnictwa ogierów i klaczy hodowli zagranicznej w zawodach dodatkowych, rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w dyscyplinach:
WKKW i Powożenie zaprzęgami jednokonnymi

 1. Zawody dodat­ko­we roz­gry­wa­ne są na warun­kach MPMK i w cza­sie ich trwa­nia. Dla koni star­tu­ją­cych w tych zawo­dach pro­wa­dzi się odręb­ną kla­sy­fi­ka­cję. Konie te star­tu­ją w danej kate­go­rii wie­ko­wej po kon­kur­sach z udzia­łem koni pol­skiej hodow­li.
 2. Do udzia­łu w zawo­dach dodat­ko­wych mogą być dopusz­czo­ne wyłącz­nie ogie­ry i kla­cze ras wierz­cho­wych prze­wi­dzia­nych w pro­gra­mach hodow­la­nych do dosko­na­le­nia kra­jo­wych ras koni.
 3. Konie te kwa­li­fi­ku­ją się do ww. zawo­dów zgod­nie z regu­la­mi­na­mi kwa­li­fi­ka­cyj­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w poszcze­gól­nych dys­cy­pli­nach MPMK.
 4. Konie hodow­li zagra­nicz­nej nie mają pra­wa do nagród pie­nięż­nych okre­ślo­nych w roz­po­rzą­dze­niu mini­stra rol­nic­twa i roz­wo­ju wsi, a prze­wi­dzia­nych dla koni bio­rą­cych udział w MPMK.
 5. Gdy w zawo­dach dodat­ko­wych dla koni ras zagra­nicz­nych, roz­gry­wa­nych pod­czas MPMK w danej kate­go­rii wie­ko­wej, uczest­ni­czy tyl­ko jeden koń, jego wła­ści­ciel może otrzy­mać nagro­dy hono­ro­we i finan­so­we, pod warun­kiem, iż koń­co­wy rezul­tat tego konia nie jest gor­szy niż wynik trze­cie­go w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej konia pol­skiej hodow­li.
Hodowca i Jeździec