Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2015

 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2015 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Skoki przez prze­szko­dy 21 – 23 sierp­nia 2015 Drzonków
Sportowe raj­dy kon­ne 18 – 19 wrze­śnia 2015 Dobrodzień
WKKW 18 – 20 wrze­śnia 2015 Strzegom
Ujeżdżenie 25 – 27 wrze­śnia 2015 Strzegom
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 9 – 11 paź­dzier­ni­ka 2015 Strzegom

Propozycje

(Grand Prix Ogierów i Czempionat koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sp) w sko­kach luzem) – sche­mat prze­pro­wa­dze­nia pró­by

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2015, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2015.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Wyniki

MPMK w ujeżdżeniu

MPMK w skokach przez przeszkody

MPMK we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego

MPMK w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi

MPMK w sportowych rajdach konnych

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku sko­ków – pre­zen­tu­ją­ce fina­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej,
  • w przy­pad­ku WKKW – pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej oraz prze­jaz­dy z cros­su naj­lep­szych koni hodow­li zagra­nicz­nej.

 

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2015

Terminy

Ujeżdżenie 5 – 9 sierp­nia 2015 Verden (Niemcy)
Skoki przez prze­szko­dy 17 – 20 wrze­śnia 2015 Lanaken (Belgia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 24 – 27 wrze­śnia 2015 Mezohegyes (Węgry)
Sportowe raj­dy kon­ne 26 – 27 wrze­śnia 2015 Valeggio Sul Mincio (Włochy)
WKKW 15 – 18 paź­dzier­ni­ka 2015 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Informacje dodatkowe

Powożenie zaprzęgami jednokonnymi

Hodowca i Jeździec