Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2013

 

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w sezo­nie 2013 jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK (wię­cej infor­ma­cji).

Regulamin rozgrywania MPMK w 2013 r.

MPMK w ujeż­dże­niu 5‑latków hodow­li pol­skiej oraz 6‑latków hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej odwo­ła­ne!

Komunikat w spra­wie MPMK w ujeż­dże­niu 2013

Terminy

Skoki przez prze­szko­dy 23 – 25 sierp­nia 2013 Gajewniki
Sportowe raj­dy kon­ne 20 – 21 wrze­śnia 2013 Biała – KJ Champion
Ujeżdżenie 27 – 29 wrze­śnia 2013 Wrocław – Partynice
WKKW 27 – 29 wrze­śnia 2013 Strzegom
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 27 – 29 wrze­śnia 2013 Kwieki

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2013, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2013.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Wyniki

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Udostępniamy fil­my pre­zen­tu­ją­ce wszyst­kie prze­jaz­dy w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej oraz hodow­li zagra­nicz­nej.

Foto-galerie

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2013

Terminy

Ujeżdżenie 6 – 11 sierp­nia 2013 Verden (Niemcy)
Skoki przez prze­szko­dy 19 – 22 wrze­śnia 2013 Zangersheide – Lanaken (Belgia)
Sportowe raj­dy kon­ne 26 – 29 wrze­śnia 2013 Valeggio sul Minicio (Włochy)
WKKW 17 – 20 paź­dzier­ni­ka 2013 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Hodowca i Jeździec