Regulamin rozgrywania MPMK w 2013 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

Treść regulaminu z zaznaczonymi zmianami jest do pobrania tutaj.

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni składają się z trzech prób/konkursów rozgrywanych w ciągu trzech dni (start konia w trzech próbach obowiązkowy).
 2. I półfinał dla koni 4-letnich to pokaz w ręku na trójkącie, II półfinał to konkurs na czworoboku (program półfinałowy MPMK 4-letnich), w trzecim dniu obowiązuje finałowy konkurs na czworoboku – program finałowy MPMK 4-letnich.
 3. W pierwszym dniu MPMK, po zakończeniu startów na czworoboku koni 5- i 6-letnich, konie 4-letnie będą mogły uczestniczyć w „konkursie rozgrzewkowym”. Każdy koń 4-letni będzie miał do dyspozycji 120 sekund na czworoboku konkursowym. Trening ten będzie się odbywał pod kontrolą wyznaczonego sędziego lub komisarza. Obowiązuje kolejność wg listy z pokazu na trójkącie. Dopuszczalny strój treningowy i bandaże lub ochraniacze na nogi koni. Udział w „konkursie rozgrzewkowym” nieobowiązkowy. Podczas tego konkursu będzie można wykonywać tylko elementy obowiązujące w programach MPMK dla tej kategorii wiekowej.
 4. W programach dla koni 4-letnich w kłusie obowiązuje dosiad dowolny, z wyjątkiem tych ruchów, w których wskazano obowiązujący rodzaj dosiadu.
 5. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 4-letnich kwalifikuje się 50% spośród koni hodowli polskiej uczestniczących w dwóch pierwszych dniach zawodów (I i II półfinał). Spośród koni hodowli zagranicznej zostaną zakwalifikowane tylko te, których wynik nie będzie gorszy niż rezultat ostatniego zakwalifikowanego do finału konia polskiej hodowli.
 6. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 5-letnich, będą kwalifikowane te konie, które w dwóch konkursach półfinałowych uzyskały wynik punktowy nie niższy niż 12,5 pkt. bonifikacyjnych.
 7. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 6-letnich kwalifikują się wszystkie konie, które ukończyły oba półfinały.
 8. Wynikiem konia w MPMK jest suma ocen konkursów półfinałowych i konkursu finałowego. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik III, II i I próby. Jeżeli wynik po tym porównaniu nadal będzie wynikiem identycznym, decydować będzie otrzymana ocena za przydatność konia do ujeżdżenia w konkursie finałowym.
 9. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ – Dział A z obowiązkowym kiełznem wędzidłowym. Minimalna średnica wędzidła wynosi 14 mm. Średnica kiełzna jest mierzona przy pierścieniu. Wzór wędzideł dopuszczonych – przepisy PZJ w dyscyplinie ujeżdżenia (dział A).
 10. Ubiór zawodnika zgodnie z przepisami PZJ – Dział A. Dopuszcza się używanie bata o przepisowej długości (jego maksymalna długość wraz z klapką nie może przekroczyć 120 cm). W przypadku koni 4-letnich jeźdźcy mogą startować bez ostróg.
 11. Wyniki w zawodach kwalifikacyjnych i MPMK są liczone do norm uzyskiwania klas sportowych, zgodnie z tabelą PZJ dyscypliny ujeżdżenia.
 12. Próby na czworoboku są sędziowane przez 4. osobowe komisje. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wraz z jednym sędzią zajmują miejsce przy literze C, a dwaj pozostali sędziowie przy literze B lub E. Pomiędzy tymi stanowiskami sędziowskimi, w czasie trwania konkursów, musi zostać zapewniona łączność, umożliwiająca wymianę uwag między sędziami.
 13. Komisja wystawia noty oceniając 5 elementów – stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia i ogólne wrażenie, w skali od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,1 pkt.). Oceną końcową jest suma punktów za wszystkie elementy podzielona przez 5, podana z dokładnością do 0,01.
 14. W przypadku koni 4-letnich wynikiem I półfinału jest średnia z ocen z pokazu na trójkącie, po przemnożeniu jej przez współczynnik 0,45.
 15. Pomyłki w programie karane są następująco:
  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja
  • punkty za ew. pomyłki odejmowane są od oceny końcowej.
 16. Kolejne konkursy (próby) w poszczególnych kategoriach wiekowych sędziowane będą przez Komisję, której skład w trakcie zawodów może podlegać rotacji.
 17. We wszystkich kategoriach wiekowych próby-konkursy odbywają się na czworoboku 20 x 60 m.
 18. W MPMK mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ – Dział A, z wyjątkiem reguł zawartych w niniejszym regulaminie.
 19. Różnice w sędziowaniu konkursów dla koni 4-, 5-, 6-letnich a zwykłymi konkursami.
  TABELA 1

  Konkurs dla młodych koniKonkurs ujeżdżenia zwykły
  Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia ujeżdżeniowego.Najważniejszym kryterium jest aktualne wykonanie programu.
  Bardzo istotne jest ogólne wrażenie.W ocenie ważne są również szczegóły, ponieważ ujeżdżenie to precyzyjne wykonanie programu.
  Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na końcową ocenę.Niewielkie usztywnienie / spięcie jest odnotowane natychmiast i uwzględnione w ocenie za ruch oraz uwzględnione w trzeciej ocenie ogólnej.
  Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym.Poprawność wykonania ruchu / ćwiczenia oceniana jest od momentu rozpoczęcia programu do momentu zakończenia.
  Impuls i pilność (dotyczy stępa) są najważniejszymi kryteriami i one powinny przeważać.Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego dotychczasowego treningu, który powinien uwzględniać wymagania stawiane koniom w określonym wieku.Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a jeźdźcem.Dosiad i oddziaływanie jeźdźca są istotne
 20. TABELA 2
  Przykładowy wzór wyników kwalifikacji półfinałów i finału MPMK dla koni 4-, 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe podawane są z dokładnością do 0,1 pkt., a wynik końcowy z dokładnością do 0,1 pkt.)

  M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubStępKłusGalopPrzyd. do ujeżdż.Wraż. ogólneŚrednia z ocen składowychPomyłkiOcena końcowa
  1.156,07,58,08,57,0(6,0+7,5+8,0+8,5+7,0):5=7,4007,40-0=7,4
 21. TABELA 3
  Przykładowy wzór wyników z pokazu na trójkącie dla koni 4-letnich (oceny cząstkowe stawiane są z dokładnością do 0,1 pkt., średnia z 4 ocen mnożona jest przez 0,45, a wynik podawany jest z dokładnością do 0,1 pkt.)

  M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubTyp i pokrójKondycja, pielęgnacja, wrażenie ogólne
  Ruch w stępie
  Ruch w kłusieSumaWynik po przemnożeniu przez przelicznik 0,45
  1.157,79,57,58,032,7:4=8,1753,7
 22. TABELA 4
  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 4-letnich (ocena na trójkącie, oceny cząstkowe oraz wynik końcowy podawany jest z dokładnością do 0,1 pkt.)

  M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubPokaz w ręku (I Półfinał)II PółfinałFinałOcena końcowa
  1.153,76,47,83,7+6,4+7,8=17,9
 23. TABELA 5
  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz końcowa podawane są z dokładnością do 0,1 pkt.)

  M-ceNrNazwa konia / poch.Zawodnik / KlubI PółfinałII PółfinałFinałOcena końcowa
  1.158,57,59,58,5+7,5+9,5=25,5
 24. TABELA 6
  Arkusz do wpisywania wyników konkursów kwalifikacyjnych MPMK oraz MŚMK.
  Charakterystyka:

  • konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą grzbietu.;
  • konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony – początek prostowania, wstęp do rozwijania siły przesuwającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość boczna;
  • konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 4- i 5-letnich powinny wykazać się zwiększonym stopniem równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym samoniesieniem i przepuszczalnością.
 25. Skala ocen w dyscyplinie ujeżdżenia:
  • 10 punktów – doskonały
  • 9 punktów – bardzo dobry
  • 8 punktów – dobry
  • 7 punktów – dość dobry
  • 6 punktów – zadowalający
  • 5 punktów – dostateczny
  • 4 punkty – niedostateczny
  • 3 punkty – prawie zły
  • 2 punkty – zły
  • 1 punkt – bardzo zły
  • 0 punktów – ruch niewykonany
 26. Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK w dyscyplinie ujeżdżenia na podstawie udokumentowanych wyników osiągniętych w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.
 27. Zawody finałowe MPMK mogą być rozgrywane w ramach zawodów międzynarodowych – CDI*-YH.

Kwalifikacje

Dla koni 4-, 5- i 6-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:

 1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski (osoba odpowiedzialne to p. Zofia Górska);
 2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski (osoba odpowiedzialne to p. Sławomir Pietrzak – tel. 0-604-196-274, email: pietrzaks@interia.pl);
 3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski (osoba odpowiedzialne to p. Marek Ruda);
 4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski (osoba odpowiedzialne to p. Jerzy Łukomski).

Zniesiony został nakaz zagrywania się koni w danych regionach, ale w każdym z regionów na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów kwalifikacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno. Za przebieg kwalifikacji odpowiada opiekun danego regionu. W ujeżdżeniu regulamin dopuszcza łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych. Zgodnie z zapisem pkt. 4 postanowień ogólnych nie ogranicza się liczby startów w konkursach kwalifikacyjnych.

Przykładowo: w danym regionie zawody kwalifikacyjne mogą odbywać się 4 razy jako jednodniowe (w każdym dniu koń może startować dwa razy).

Na zawodach kwalifikacyjnych do MPMK, po zakończonym przejeździe, obowiązuje komentarz ustny wygłoszony przez przewodniczącego komisji sędziowskiej. W każdym regionie powołana zostanie osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kwalifikacji zgodnie z regulaminem tych zawodów. Konkursy kwalifikacyjne dla wszystkich kategorii wiekowych sędziowane są przez 2-osobową komisję w literze C. Jeżeli jedne z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi.

Program:

 • konie 4-letnie – program kwalifikacyjny i półfinałowy 4-latków
 • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków
 • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków
Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4-, 5- i 6-letnie – 2 x minimum 7,0 pkt.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2013 roku

I część

I próba dla koni 4-letnich:

Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji stój i w stępie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Prowadzącego obowiązuje schludny strój (biała koszula, długie spodnie, odpowiednie i bezpieczne obuwie).

Oceniane są następujące elementy:

 • typ i pokrój;
 • ruch w stępie;
 • ruch w kłusie;
 • ogólne wrażenie (w tym kondycja, kucie, pielęgnacja);

(szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz postanowienia ogólne).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy element, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 4-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Średnia punktów za poszczególne elementy, przemnożona przez 0,45, stanowi wynik końcowy, który jest podawany publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

II część:

Programy obowiązujące w MPMK 2013

SymbolOpis programu (pełna nazwa)Wymiar czworobokuKiełznoNorma czasuWiek koniaMax pkt.
Konkursy dla młodych koni
MPMK-4
(II półfinał)
Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4-letnie20 x 60W4’45”410
MPMK-4 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy – konie 4-letnie5’00”
MPMK-5
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie5’00”5
MPMK-5 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5-l. – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie5’00”
MPMK-6
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie5’00”6
MPMK-6 finałProgram międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie5’15”

Kwalifikacje do MŚMK są:

 • dla koni 5-letnich program półfinałowy MPMK – 5 – półfinał
 • dla koni 6-letnich program półfinałowy MPMK – 6 – półfinał
Do MŚMK w ujeżdżeniu kwalifikują się konie 5- i 6- letnie, które na wyznaczonych zawodach otrzymały dwa razy minimum 8,0 pkt.

Komisja Koordynacyjna wyznacza zawody, w ramach których rozgrywane będą konkursy kwalifikacyjne do MŚMK.
Ostatecznych reprezentantów na MŚMK zatwierdza Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Ujeżdżenia PZJ. Osiągnięcie minimum startowego nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MŚMK.

Koniom, które uczestniczyły w kwalifikacjach do MŚMK i uzyskały minimum kwalifikacyjne, wynik ten zalicza się jako kwalifikacyjny do MPMK. Jeżeli koń uzyska tylko jeden taki wynik, drugą normę kwalifikacyjną może uzyskać, startując w innych konkursach kwalifikacyjnych.

Przewiń do góry