Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2012

 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2012 r.

Terminy

Skoki przez prze­szko­dy 24 – 26 sierp­nia 2012 Gajewniki
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
WKKW 06 – 09 wrze­śnia 2012 Strzegom
Sportowe raj­dy kon­ne 21 – 23 wrze­śnia 2012 Koczek
Ujeżdżenie 28 – 30 wrze­śnia 2012 Wrocław – Partynice

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2012, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2012.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Wyniki

  • MPMK w sportowych rajdach konnych

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy i powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi. Udostępniamy fil­my pre­zen­tu­ją­ce pierw­sze 3 miej­sca w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej, oraz w przy­pad­ku sko­ków przez prze­szko­dy – hodow­li zagra­nicz­nej.

Foto-galerie

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2012

Terminy

Ujeżdżenie 01 – 05 sierp­nia 2012 Verden (Niemcy)
Skoki przez prze­szko­dy 27 – 30 wrze­śnia 2012 Zangersheide – Lanaken (Belgia)
WKKW 18 – 21 paź­dzier­ni­ka 2012 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Hodowca i Jeździec