Regulamin rozgrywania MPMK w 2012 r. – postanowienia szczegółowe: skoki przez przeszkody

Zniesiony został nakaz zagrywania się koni 4-letnich w danych regionach PZJ. Tak jak w latach ubiegłych w tej kategorii wiekowej obowiązują zawody kwalifikacyjne w 4 regionach. W każdym z nich na wyznaczonych zawodach zostaną rozegrane konkursy z oceną stylu konia (maksimum 8 startów), będące kwalifikacją do MPMK. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe czy dwudniowe) koń może startować tylko w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno i rozgrywany na różnych parkurach. Dla koni 4-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:

 1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski;
 2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski;
 3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski;
 4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski.

Konie 5- i 6-letnie kwalifikują się w konkursach z oceną stylu konia podczas zawodów ogólnopolskich otwartych (tzw. Runda Młodych Koni). Koń bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe, dwudniowe czy trzydniowe) ma możliwość startu w dwóch konkursach kwalifikacyjnych DZIENNIE na osobno zaprojektowanych parkurach. Na wynikach zawodów kwalifikacyjnych powinno być zaznaczone, iż są to wyniki kwalifikacji do MPMK.

W konkursie na styl konia ocenie podlega poziom ujeżdżenia skokowego konia połączony z oceną stylu skoku. W konkursach tych oceniane są możliwości konia, jego predyspozycje do wyczynu. Koń powinien galopować równo, w rytmie od startu do mety. Bardzo ważna jest jakość galopu, który powinien być okrągły, energiczny, z zachowaniem odpowiedniego tempa (tzw. koń ustawiony na tempo). Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednią szybkość oraz rytm, w którym młode konie pokonują parkur. Najazdy na przeszkody nie powinny powodować zachwiania tego rytmu. Bez względu na wiek każda foulees powinna być pod kontrolą. Koń powinien płynnie i uważnie pokonywać przeszkody, wysiłek wkładany w każdy skok powinien odpowiadać wysokości przeszkody. Należy zwrócić szczególną uwagę na pracę głowy, szyi, kłębu (tzw. baskil) i kształt grzbietu podczas skoku. Bardzo ważna jest technika pracy kończyn, w tym zawiera się reakcja na puknięcia lub zrzutkę. Na ocenę składa się także podatność i uległość na pomoce jeźdźca oraz technika skoku.

Za ujeżdżenie i styl skoku koń otrzymuje od komisji stylu od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych z dokładnością do 0,1 pkt. Od oceny komisji odejmowane są punkty za ewentualne błędy na parkurze.

Warunkiem zakwalifikowania się konia 4-, 5- i 6-letniego (hodowli polskiej i zagranicznej) do MPMK jest uzyskanie dwukrotnie wyniku minimum 7,8 pkt. (2 x 7,8 pkt.), lub w przypadku koni 6-letnich uzyskanie – 2 x 0 punktów karnych w konkursach dla młodych koni 6-letnich rozgrywanych w czasie zawodów międzynarodowych od rangi 2* wzwyż.

Konie 7-letnie kwalifikują się do MPMK na podstawie 2 bezbłędnych przejazdów w konkursach klasy C1 (135 cm.) i wyższej na zawodach ZO oraz wyższej rangi w konkursach: dokładności, zwykłym, dwunawrotowym (każdy zerowy nawrót liczony jest do kwalifikacji) i dwufazowym (zerowy przejazd I fazy jest liczony do kwalifikacji) rozgrywanych najpóźniej na 18 dni przed datą MPMK). Kwalifikacje te liczone są, podobnie jak w innych kategoriach wiekowych, od sezonu otwartego.

Z racji różnych ukształtowań terenu podczas kwalifikacji koni 4-letnich, podajemy schemat toru przeszkód, którego elementy obowiązują na wszystkich zawodach kwalifikacyjnych tej kategorii wiekowej.

Na wszystkich otwartych zawodach ogólnopolskich ma prawo odbyć się Runda Młodych Koni, której konkursy są kwalifikacją do MPMK, pod warunkiem spełnienia regulaminowych wymagań technicznych (np. obowiązkowy rów z wodą). Odpowiedzialni za spełnienie kryteriów regulaminowych, gwarantujących zaliczenie wyników danego konkursu, jako kwalifikacyjnego do MPMK, są sędziowie stylu wyznaczeni do sędziowania danych zawodów ogólnopolskich.

Opisowy schemat toru przeszkód dla potrzeb kwalifikacji koni 4-letnich do MPMK 2012

 1. Parkur składa się z 9 przeszkód (w tym 11 skoków) o wysokości do 100 cm.
 2. Tor przeszkód zawiera jedną linię prostą na 5 skoków galopu o długości sprzyjającej płynnej jeździe.
 3. Tor przeszkód zawiera jedną linię w kształcie lekko wygiętego łuku na 6 lub 7 skoków galopu o długości sprzyjającej płynnej jeździe.
 4. Tor przeszkód zawiera dwie dwuczłonowe kombinacje: okser – stacjonata i stacjonata – okser. Jedna z tych kombinacji ma odległość na dwa skoki galopu, a druga na 1 krok galopu i odległości w obu kombinacjach muszą sprzyjać płynnej jeździe.
 5. Tor przeszkód zawiera rów gumowy tzw. liverpool pod stacjonatą.
 6. Linia przebiegu toru przeszkód musi zawierać przynajmniej dwie „zmiany kierunku”.
 7. Ostatnią przeszkodą na torze jest doublebarre o szerokości 120 cm i wysokości tylnego drąga 110 cm.
 8. Obowiązują punkty karne jak w tabeli 1.
 9. Obowiązująca szybkość pokonywania parkuru wynosi 350 m/min.

TABELA 1
Punkty karne za błędy oraz warunki techniczne w konkursie z oceną stylu konia.

Każdy błąd, zrzutka na przeszkodzie 0,5 pkt.
Pierwsze nieposłuszeństwo 1 pkt.
Drugie nieposłuszeństwo 2 pkt.
Trzecie nieposłuszeństwo Eliminacja
Upadek jeźdźca Eliminacja
Upadek konia lub jeźdźca z koniem Eliminacja
Za każdą rozpoczętą sekundę przekraczającą normę czasu 0,1 pkt.
Tempo 350 m/min.
Ilość przeszkód 9, w tym 2 szeregi podwójne

Konie, które nie ukończyły konkursu, umieszczane są na końcu listy wyników z podaniem przyczyny.
Dopuszczalne rodzaje kiełzna w kategorii koni 4- i 5- letnich: wyłącznie wędzidłowe. Dla koni 6- i 7-letnich − kiełzno zgodne z przepisami PZJ.

Konie 4-letnie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych w konkursach z oceną stylu konia za granicą.
Konie 5-, 6- i 7-letnie hodowli polskiej mają prawo startu w MPMK na podstawie wyników osiągniętych za granicą w klasycznych konkursach, o stopniu trudności zbliżonym do konkursów klasycznych rozgrywanych w Polsce.
Za przebieg kwalifikacji MPMK koni 4-letnich odpowiada opiekun danego regionu, wyznaczony przez Komisję Koordynacyjną.
O ewentualnym starcie w MŚMK koni zarówno polskiej, jak i zagranicznej hodowli decyduje Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Dyscypliny przy PZJ.
W zawodach kwalifikacyjnych i MPMK w konkursach na styl konia obowiązuje zakaz używania ochraniaczy na tylnych kończynach.

Zasady punktacji konkursów kwalifikacyjnych i Mistrzostw Polski Młodych Koni

 1. Konkursy kwalifikacyjne – na styl koni 4-, 5- i 6-letnich sędziowane są przez 2- lub 3-osobową komisję (zgodnie z tab. nr 2), która wystawia jedną ocenę podawaną publicznie wraz z komentarzem. W konkursach z oceną stylu konia dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale wysuniętego nie dalej niż o 25 cm. Od drugiego dnia zawodów kwalifikacyjnych, w parkurach dla koni 5-, 6- i 7-letnich muszą znajdować się szeregi trójczłonowe oraz obowiązkowy rów z wodą, który dla koni 5. letnich winien mieć do 2,5 m. szerokości.
 2. Mistrzostwa Polski Młodych Koni – Pierwszą próbą dla koni 4-letnich jest pokaz w ręku na płycie i na trójkącie − w stępie i kłusie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m. Podczas tej prezentacji obowiązuje następująca kolejność − najpierw koń prezentowany jest w kłusie, następnie w pozycji stój, na końcu w stępie.
  Oceniane są następujące elementy

  • typ i pokrój,
  • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie), ogólne wrażenie
  • ruch w stępie i kłusie.

  Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnaża się przez 0,05 otrzymując wynik w punktach bonifikacyjnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem.

TABELA 2
Warunki techniczne rozgrywania Mistrzostw Polski Młodych Koni 2012

KONIE 4-LETNIE I DZIEŃ PÓŁFINAŁ
(II dzień)
FINAŁ
Rodzaj konkursu Konkurs rozgrzewkowy
(nieobowiązkowy)
Konkurs z oceną
stylu konia
Konkurs z oceną
stylu konia
Liczba przeszkód 6 9 9
Liczba skoków 11 11
Wys. max przeszkód (cm) 100 100 100
Wys. ostatniej przeszkody (cm) 110 110
Szybkość 350 350

 

I PÓŁFINAŁ
(I dzień)
Konie 5-letnie Konie 6-letnie Konie 7-letnie
Rodzaj konkursu Konkurs z oceną
stylu konia
Konkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.1.1. Tab. A.
Konkurs dokładności
bez rozgrywki
Liczba przeszkód 10-11 10-11 10-11
Liczba skoków 12-13 12-13 12-13
Wys. max przeszkód (cm) 115 125 135
Wys. ostatniej przeszkody (cm) 125 135 145
Szybkość 350 350 350

 

II PÓŁFINAŁ
(II dzień)
Konie 5-letnie Konie 6-letnie Konie 7-letnie
Rodzaj konkursu Konkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Art. 238.2.1. Tab. A.
Konkurs zwykły
Liczba przeszkód 10-11 10-11 10-11
Liczba skoków 13-14 13-14 13-14
Wys. max przeszkód (cm) 120 130 135
Wys. ostatniej przeszkody (cm) 130 140 145
Szybkość 350 350 350

 

FINAŁ
(III dzień)
Konie 5-letnie Konie 6-letnie Konie 7-letnie
Rodzaj konkursu Konkurs z oceną
stylu konia
Art. 238.1.2. Tab. A.
Konkurs dokładności
Art. 238.1.2. Tab. A.
Konkurs dokładności
Liczba przeszkód 10-12 10-12 10-12
Liczba skoków 13-15 13-15 13-15
Wys. max przeszkód (cm) 120 130 140
Wys. ostatniej przeszkody (cm) 130 140 150
Szybkość 350 350 350

Konkurs rozgrzewkowy dla koni 4-letnich jest konkursem nieobowiązkowym, składającym się z 6 przeszkód, w tym 1 szeregu, 1 linii oraz po 1 łatwiejszej i 1 optycznie trudniejszej przeszkodzie, które będą wykorzystane w konkursie półfinałowym i finałowym. Jednocześnie na parkurze mogą przebywać maksymalnie dwa konie. Obowiązuje kolejność listy startowej. Na parkurze wraz z jeźdźcem może przebywać trener, obniżając wysokość przeszkód lub dostawiając wskazówkę. Jeździec może skakać dowolną ilość przeszkód w dowolnej kolejności, ale czas przebywania na parkurze nie może przekraczać 3 minut.

Dwa konkursy dla koni 4-letnich w czasie MPMK rozgrywane są jako konkursy z oceną stylu konia (sędziowane zgodnie z tab. 2). Konkurs ten sędziowany jest przez 3-osobową komisję. Wynikiem jest jedna ocena punktowa, uzgodniona między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.

Dla koni 4-letnich, które uczestniczyły w pokazie na trójkącie oraz półfinale MPMK, ale nie zakwalifikowały się do finału tych zawodów, może być rozegrany dodatkowy konkurs nazwany „Konkursem pocieszenia” na innym parkurze niż finałowy, pod warunkiem, iż rozegranie tego konkursu nie koliduje z konkursami innych grup wiekowych.

Konie 5-letnie obowiązują konkursy na styl konia przez cały czas trwania MPMK. Od drugiego dnia MPMK na parkurach dla koni 5-, 6- i 7-letnich będą obowiązywać szeregi trójczłonowe oraz rów z wodą. Dla koni 5. letnich szerokość rowu może wynosić do 2,5 metra.

Do oceny koni 4-, 5- i 6-letnich na styl powołuje się 4-6 sędziów, którzy w składach 3-osobowych, oceniają trzy roczniki, w konkursach półfinałowych, jak i finale (4- i 5-latki). Wynikiem jest jedna ocena punktowa, uzgodniona między sędziami, podawana publicznie wraz z komentarzem.

Konie 6-letnie rozgrywają I konkurs półfinałowy na zasadach konkursu na styl konia, II konkurs półfinałowy na zasadach konkursu zwykłego, a finał rozgrywany jest jako konkurs dokładności /klasyczny/. We wszystkich dniach zawodów obowiązuje tabela błędów jak w konkursach na styl konia.

W finale MPMK w kategoriach koni 5-, 6- i 7-letnich prawo startu ma 20 najlepszych koni hodowli polskiej w każdej grupie wiekowej po konkursach półfinałowych oraz konie hodowli zagranicznej, które osiągnęły wynik nie gorszy niż ostatni zakwalifikowany do finału koń hodowli polskiej. W konkursie finałowym MPMK dla koni 4-letnich mają prawo startu wszystkie konie, które ukończyły konkurs półfinałowy oraz zostały ocenione na płycie.

Wynikiem końcowym w MPMK dla koni 4- i 5-letnich jest suma punktów bonifikacyjnych uzyskanych we wszystkich próbach. W przypadku równej ilości punktów o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu na styl konia (4-latki) oraz zwykłego (5-latki) na parkurze konkursu finałowego (ew. skróconego), natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności: wynik finału i półfinału (II i I w przypadku 5-latków). Rozgrywka dla koni 4-letnich odbędzie się na przeszkodach podwyższonych o 5 centymetrów, obowiązkowo do pokonania szereg.

Wynikiem końcowym w MPMK dla koni 7-letnich jest suma punktów karnych. W przypadku takiej samej ilości punktów karnych o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego, na parkurze konkursu finałowego (ew. skróconego). Natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności: wynik finału, II półfinału, I półfinału.

Dla koni 6-letnich wynikiem końcowym MPMK jest liczba punktów bonifikacyjnych uzyskanych w pierwszym konkursie półfinałowym pomniejszona o ewentualne punkty karne uzyskane w drugim konkursie półfinałowym i finale (uwaga liczba punktów karnych może być wyższa niż bonifikacyjnych, wtedy wynik będzie podawany w punktach karnych). W przypadku równej ilości punktów bonifikacyjnych (karnych), o miejsca od I do III przeprowadzana jest rozgrywka na zasadach konkursu zwykłego na parkurze konkursu finałowego (ew. skróconego). Natomiast o dalszych miejscach decyduje w kolejności: wynik finału i półfinałów.

Przewiń do góry