Regulamin rozgrywania MPMK w 2012 r. – postanowienia szczegółowe: ujeżdżenie

 1. Mistrzostwa Polski Młodych Koni składają się z trzech prób/konkursów rozgrywanych w ciągu trzech dni (start konia w trzech próbach obowiązkowy).
 2. I półfinał dla koni 4-letnich to pokaz w ręku na trójkącie, II półfinał to konkurs na czworoboku (program półfinałowy MPMK 4-letnich), w trzecim dniu obowiązuje finałowy konkurs na czworoboku – program finałowy MPMK 4-letnich.
 3. W pierwszym dniu MPMK, po zakończeniu startów na czworoboku koni 5- i 6-letnich, konie 4-letnie będą mogły uczestniczyć w „konkursie rozgrzewkowym”. Każdy koń 4-letni będzie miał do dyspozycji 120 sekund na czworoboku konkursowym. Trening ten będzie się odbywał pod kontrolą wyznaczonego sędziego lub komisarza. Obowiązuje kolejność wg listy z pokazu na trójkącie. Dopuszczalny strój treningowy i bandaże lub ochraniacze na nogi koni. Udział w „konkursie rozgrzewkowym” nieobowiązkowy. Podczas tego konkursu będzie można wykonywać tylko elementy obowiązujące w programach MPMK dla tej kategorii wiekowej.
 4. Przejazd programów na czworoboku dla koni 4-letnich odbywa się w kłusie, w dosiadzie dowolnym, z wyjątkiem tych ruchów, w których wskazano obowiązujący rodzaj dosiadu.
 5. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 4 letnich kwalifikuje się 50% spośród koni hodowli polskiej uczestniczących w dwóch pierwszych dniach zawodów (I i II półfinał). Spośród koni hodowli zagranicznej zostaną zakwalifikowane tylko te, których wynik nie będzie gorszy niż rezultat ostatniego zakwalifikowanego do finału konia polskiej hodowli.
 6. Do konkursu finałowego MPMK w kategorii koni 5 letnich, będą kwalifikowane te konie, które w dwóch konkursach półfinałowych uzyskały wynik punktowy nie niższy niż 12,0 pkt. bonifikacyjnych.
 7. Wynikiem konia w MPMK jest suma ocen konkursów półfinałowych i konkursu finałowego. Zwycięzcą zostaje koń osiągający najwięcej punktów bonifikacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje w kolejności wynik III, II i I próby.
 8. Rząd koński zgodnie z przepisami PZJ – Dział A z obowiązkowym kiełznem wędzidłowym. Minimalna średnica wędzidła wynosi 14 mm. Średnica kiełzna jest mierzona przy pierścieniu. Wzór wędzideł dopuszczonych – przepisy PZJ w dyscyplinie ujeżdżenia 2012 (dział A).
 9. Ubiór zawodnika zgodnie z przepisami PZJ – Dział A. Dopuszcza się używanie bata o przepisowej długości (jego maksymalna długość wraz z klapką nie może przekroczyć 120 cm). W przypadku koni 4-letnich jeźdźcy mogą startować bez ostróg.
 10. Wyniki w zawodach kwalifikacyjnych i MPMK są liczone do norm uzyskiwania klas sportowych, zgodnie z tabelą PZJ dyscypliny ujeżdżenia.
 11. Próby na czworoboku są sędziowane przez 4. osobowe komisje. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej wraz z jednym sędzią zajmują miejsce przy literze C, a dwaj pozostali sędziowie przy literze B lub E. Pomiędzy tymi stanowiskami sędziowskimi, w czasie trwania konkursów, musi zostać zapewniona łączność, umożliwiająca wymianę uwag między sędziami.
 12. Komisja wystawia noty oceniając 5 elementów – stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia i ogólne wrażenie, w skali od 0 do 10 punktów (z dokładnością do 0,5 pkt.). Oceną końcową jest suma punktów za wszystkie elementy podzielona przez 5, podana z dokładnością do 0,01.
 13. W przypadku koni 4-letnich wynikiem I półfinału jest ocena z pokazu na trójkącie, po przemnożeniu jej przez współczynnik 0,15.
 14. Pomyłki w programie karane są następująco:
  • I pomyłka – 0,1 pkt.
  • II pomyłka – 0,2 pkt.
  • III pomyłka – eliminacja
  • punkty za ew. pomyłki odejmowane są od oceny końcowej.
 15. Kolejne konkursy (próby) w poszczególnych kategoriach wiekowych sędziowane będą przez Komisję, której skład w trakcie zawodów może podlegać rotacji.
 16. We wszystkich kategoriach wiekowych próby-konkursy odbywają się na czworoboku 20 x 60 m.
 17. W MPMK mają zastosowanie wszystkie artykuły przepisów PZJ – Dział A, z wyjątkiem reguł zawartych w niniejszym regulaminie.
 18. Różnice w sędziowaniu konkursów dla koni 4-, 5-, 6-letnich a zwykłymi konkursami.
  TABELA 1

  Konkurs dla młodych koni Konkurs ujeżdżenia zwykły
  Najważniejszym kryterium jest ocena uzdolnień konia jako przyszłego konia ujeżdżeniowego. Najważniejszym kryterium jest aktualne wykonanie programu.
  Bardzo istotne jest ogólne wrażenie. W ocenie ważne są również szczegóły, ponieważ ujeżdżenie to precyzyjne wykonanie programu.
  Niewielkie usztywnienie na początku wykonania programu nie powinno mieć wpływu na końcową ocenę. Niewielkie usztywnienie / spięcie jest odnotowane natychmiast i uwzględnione w ocenie za ruch oraz uwzględnione w trzeciej ocenie ogólnej.
  Ruchy / ćwiczenia są oceniane pod kątem poprawnej tendencji w wykonaniu. Występujący brak precyzji nie ma tej samej wagi jak w konkursie zwykłym. Poprawność wykonania ruchu / ćwiczenia oceniana jest od momentu rozpoczęcia programu do momentu zakończenia.
  Impuls i pilność (dotyczy stępa) są najważniejszymi kryteriami i one powinny przeważać. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Błędy są istotne, jeżeli są wynikiem niewłaściwego dotychczasowego treningu, który powinien uwzględniać wymagania stawiane koniom w określonym wieku. Błędy w wykonaniu ćwiczeń są tak samo ważne jak problemy związane ze skalą treningu.
  Dosiad i oddziaływanie jeźdźca nie są oceniane, choć liczy się harmonia między koniem a jeźdźcem. Dosiad i oddziaływanie jeźdźca są istotn


  TABELA 2

  Przykładowy wzór wyników kwalifikacji półfinałów i finału MPMK dla koni 4-, 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe podawane są z dokładnością do 0,5 pkt. oraz wynik końcowy z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Stęp Kłus Galop Przyd. do ujeżdż. Wraż. ogólne Średnia z ocen składowych Pomyłki Ocena końcowa
  1. 15 6,0 7,5 8,0 8,5 7,0 (6,0+7,5+8,0+8,5+7,0):5=7,40 0 7,40-0=7,40


  TABELA 3

  Przykładowy wzór wyników z pokazu na trójkącie dla koni 4-letnich (oceny cząstkowe stawiane są z dokładnością do 0,1 pkt., a wynik po przemnożeniu podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Typ i pokrój Kondycja, pielęgnacja, wrażenie ogólne
  Ruch w stępie i kłusie Suma Wynik po przemnożeniu przez przelicznik 0,15
  1. 15 7,7 9,5 7,5 24,7 3,71


  TABELA 4

  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 4-letnich (ocena na trójkącie, oceny cząstkowe oraz wynik końcowy podawany jest z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub Pokaz w ręku (I Półfinał) II Półfinał Finał Ocena końcowa
  1. 15 3,67 6,40 7,80 3,67+6,40+7,80=17,87


  TABELA 5

  Przykładowy wzór wyników końcowych dla koni 5- i 6-letnich (oceny cząstkowe oraz końcowa podawane są z dokładnością do 0,01 pkt.)

  M-ce Nr Nazwa konia / poch. Zawodnik / Klub I Półfinał II Półfinał Finał Ocena końcowa
  1. 15 8,50 7,50 9,50 8,50+7,50+9,50=25,50


  TABELA 6

  Arkusz do wpisywania wyników konkursów kwalifikacyjnych MPMK oraz MŚMK.

  Charakterystyka:

  • konie 4-letnie powinny wykazać swobodę, regularność, dążność do ruchu naprzód, wyraźny rytm, rozluźnienie psychiczne i fizyczne, a także akceptację kiełzna z nosem przed linią pionu, przy naturalnie zaokrąglonej i lekko uniesionej szyi, z wyraźnie zaznaczoną pracą grzbietu.;
  • konie 5-letnie wymagania tak jak dla koni 4-letnich, lepsza równowaga, zaznaczone zaangażowanie zadu, wyraźniejsze zgięcie i ustawienie na obie strony – początek prostowania, wstęp do rozwijania siły przesuwającej (zwiększony impuls, a także wyrobienie większej równowagi i przepuszczalności), postawienie na pomoce, elastyczność, giętkość boczna;
  • konie 6-letnie oprócz sprostania wymaganiom jak dla koni 4- i 5-letnich powinny wykazać się zwiększonym stopniem równowagi w ustawieniu i jej utrzymaniem, widocznym samoniesieniem i przepuszczalnością.
 19. Skala ocen w dyscyplinie ujeżdżenia:
  • 10 punktów – doskonały
  • 9 punktów – bardzo dobry
  • 8 punktów – dobry
  • 7 punktów – dość dobry
  • 6 punktów – zadowalający
  • 5 punktów – dostateczny
  • 4 punkty – niedostateczny
  • 3 punkty – prawie zły
  • 2 punkty – zły
  • 1 punkt – bardzo zły
  • 0 punktów – ruch niewykonany
 20. Konie polskiej hodowli mają prawo startu w MPMK w dyscyplinie ujeżdżenia na podstawie wyników osiągniętych w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.

Kwalifikacje

Dla koni 4-, 5- i 6-letnich kwalifikacje regionalne będą przeprowadzane w czterech regionach wyznaczonych przez PZJ:

 1. WZJ Kujawsko-Pomorski, WZJ Pomorski, WZJ Warmińsko-Mazurski (osoba odpowiedzialne to p. Zofia Górska);
 2. WZJ Lubelski, WZJ Łódzki, WZJ Warszawsko-Mazowiecki, WZJ Podlaski (osoba odpowiedzialne to p. Sławomir Pietrzak – tel. 0-60-196-274, email: pietrzaks@interia.pl);
 3. WZJ Małopolski, WZJ Opolski, WZJ Podkarpacki, WZJ Śląski, WZJ Świętokrzyski (osoba odpowiedzialne to p. Marek Ruda);
 4. WZJ Dolnośląski, WZJ Lubuski, WZJ Wielkopolski, WZJ Zachodniopomorski (osoba odpowiedzialne to p. Jerzy Łukomski).

Zniesiony został nakaz zagrywania się koni w danych regionach, ale w każdym z regionów na wyznaczonych zawodach zostanie rozegranych maksymalnie 8 konkursów kwalifikacyjnych do MPMK dla każdej grupy wiekowej. Bez względu na długość trwania zawodów (jednodniowe lub dwudniowe) koń może startować maksymalnie w dwóch konkursach kwalifikacyjnych dziennie, gdzie każdy przejazd liczony jest osobno. Za przebieg kwalifikacji odpowiada opiekun danego regionu. W ujeżdżeniu regulamin dopuszcza łączenie dwóch regionów w celu rozgrywania zawodów kwalifikacyjnych. Zgodnie z zapisem pkt. 4 postanowień ogólnych nie ogranicza się liczby startów w konkursach kwalifikacyjnych.

Przykładowo: w danym regionie zawody kwalifikacyjne mogą odbywać się 4 razy jako jednodniowe (w każdym dniu koń może startować dwa razy).

Na zawodach kwalifikacyjnych do MPMK, po zakończonym przejeździe, obowiązuje komentarz ustny wygłoszony przez przewodniczącego komisji sędziowskiej . W każdym regionie powołana zostanie osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie kwalifikacji zgodnie z regulaminem tych zawodów. Konkursy kwalifikacyjne dla wszystkich kategorii wiekowych sędziowane są przez 2-osobową komisję w literze C. Jeżeli jedne z zawodów kwalifikacyjnych zostaną odwołane i wypadają z kalendarza kwalifikacji MPMK z przyczyn niezależnych od organizatora, termin ten nie musi być zastępowany kolejnymi zawodami kwalifikacyjnymi.

Program:

 • konie 4-letnie – program kwalifikacyjny i półfinałowy 4-latków
 • konie 5-letnie – program półfinałowy 5-latków
 • konie 6-letnie – program półfinałowy 6-latków

Normy, które trzeba spełnić, aby zakwalifikować się do MPMK:

 • konie 4-, 5- i 6-letnie 2 x minimum 7,0 pkt.

Programy obowiązujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w 2012 roku

I część

I próba dla koni 4-letnich:

Konie są prezentowane najpierw w kłusie, następnie w pozycji stój i w stępie na trójkącie o wymiarach 30 x 30 x 30 m.

Oceniane są następujące elementy:

 • typ i pokrój;
 • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie), ogólne wrażenie;
 • ruch w stępie i kłusie

(szczegółowe wymagania stawiane koniom patrz postanowienia ogólne).

Skala ocen od 0 do 10 pkt. za każdy element, z dokładnością do 0,1 pkt. Oceny dokonuje 4-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Suma punktów za poszczególne elementy, przemnożona przez 0,15, stanowi wynik końcowy, który jest podawany publicznie wraz z komentarzem przewodniczącego.

II część:

Programy obowiązujące w MPMK 2012

Symbol Opis programu (pełna nazwa) Wymiar czworoboku Kiełzno Norma czasu Wiek konia Max pkt.
Konkursy dla młodych koni
MPMK-4
(II półfinał)
Program kwalifikacyjny i półfinałowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – konie 4-letnie 20 x 60 W 4’45” 4 10
MPMK-4 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy – konie 4-letnie 5’00”
MPMK-5
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostwa Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie 5’00” 5
MPMK-5 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni 5-l. – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 5-letnie 5’00”
MPMK-6
(I i II półfinał)
Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program kwalifikacyjny i półfinałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie 5’00” 6
MPMK-6 finał Program międzynarodowy Mistrzostw Polski Młodych Koni – program finałowy MPMK i MŚMK – konie 6-letnie 5’15”

Kwalifikacje do MŚMK są:

 • dla koni 5-letnich program półfinałowy MPMK – 5 – półfinał
 • dla koni 6-letnich program półfinałowy MPMK – 6 – półfinał

Do MŚMK w ujeżdżeniu kwalifikują się konie 5- i 6- letnie, które na wyznaczonych zawodach otrzymały dwa razy minimum 8,0 pkt. Ostatecznych reprezentantów na MŚMK zatwierdza Komisja Koordynacyjna w porozumieniu z Komisją Ujeżdżenia PZJ. Osiągnięcie minimum startowego nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MŚMK .
Koniom, które uczestniczyły w kwalifikacjach do MŚMK i uzyskały minimum kwalifikacyjne, wynik ten zalicza się jako kwalifikacyjny do MPMK. Jeżeli koń uzyska tylko jeden taki wynik, drugą normę kwalifikacyjną może uzyskać, startując w innych konkursach kwalifikacyjnych.

Przewiń do góry