Regulamin rozgrywania MPMK w 2012 r. – postanowienia szczegółowe: WKKW

 1. MPMK rozgrywane są jako zawody skrócone (kombinowane) i składają się z trzech prób. Dopuszcza się możliwość rozgrywania MPMK w ciągu dwóch dni, gdzie próba skokowa – ostatni element MPMK rozpocznie się minimum 3 godziny po zakończeniu krosu i po przeglądzie weterynaryjnym. Taka informacja musi zostać podana w propozycjach MPMK.
 2. MPMK dla koni 4-letnich rozegrane zostaną na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*.
 3. W MPMK zaleca się wprowadzenie dodatkowych nagród (z puli organizatora) dla koni 5 i 6-letnich biorących udział w poprzednich MPMK, oraz nagrody dla najlepszych jeźdźców.
 4. Jednym ze sposobów kwalifikacji koni 4 i 5-letnich do MPMK są zawody krajowe, na których mogą się odbyć konkursy otwarte na styl krosu na warunkach identycznych jak w MPMK. W zawodach jednodniowych dopuszcza się 2 starty dziennie tzn. tylko dwa krosy – bez innych prób. Konkursy kwalifikacyjne powinno sędziować 2-3 sędziów, finał zawsze 3. Jeden koń może uczestniczyć w dwóch przejazdach krosu na styl, pod warunkiem, iż przerwa między przejazdami nie będzie mniejsza niż 5 godzin. W próbie terenowej ocenie na styl podlegają następujące, obowiązkowe przeszkody: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Wyklucza się alternatywy. Zaleca się, aby jak najwięcej przeszkód krosowych było widocznych przez sędziów stylu z jednego miejsca. Decyzję o szybkościach podejmuje delegat techniczny w uzgodnieniu z Komisją sędziowską w zależności od ukształtowania terenu i jakości podłoża, ale zgodnie z tabelą nr 5.
 5. Prawo startu w MPMK mają konie, które w roku ich rozgrywania ukończyły zawody rangi ogólnopolskiej lub wyższej w niżej podanych klasach:
  • konie 4-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy L z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. L z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 5-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy P z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze, lub co najmniej 2 starty w konkursach na styl krosu kl. P z wynikiem co najmniej 7,0 pkt.
  • konie 6-letnie – ukończenie, co najmniej 1 konkursu kombinowanego klasy CNC* lub wyższej rangi z wynikiem min. 50% w próbie ujeżdżenia, do 20 pkt. na przeszkodach w próbie terenowej i nie więcej niż 4 błędami w parkurze.
 6. Kwalifikacje do MPMK w WKKW muszą być uzyskane w roku rozgrywania MPMK, najpóźniej na 18 dni przed terminem MPMK.
 7. W próbie skokowej MPMK w WKKW dopuszcza się ochraniacze tylne ściśle ochraniające stawy pęcinowe, których wysokość w najszerszym miejscu nie przekracza 17 cm.
 8. W próbie skokowej WKKW, podczas zawodów eliminacyjnych oraz MPMK dopuszcza się kładzenie drąga na ziemi przed przeszkodą, ale nie dalej niż 25 cm.
 9. Konie 4-letnie obowiązkowo uczestniczą w pokazie na trójkącie, konie 5- i 6-letnie w obowiązkowym przeglądzie komisyjnym przed pierwszym dniem zawodów.
 10. Konie polskiej hodowli, mają prawo startu w MPMK na podstawie osiągniętych wyników w konkursach o tym samym stopniu trudności za granicą.
 11. W wyjątkowych przypadkach komisja sędziowska może wyrazić zgodę na zmianę jeźdźca dosiadającego danego konia w czasie trwania MPMK.

Program Mistrzostw Polski Młodych Koni 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich

Mistrzostwa Polski Koni 4-letnich rozgrywane są na poziomie klasy L, koni 5-letnich na poziomie klasy P, a konie 6-letnich obowiązuje stopień trudności CIC*.

Pierwszy dzień

 1. Pierwszą próbą dla koni 4-letnich jest pokaz w ręku na trójkącie – w stępie i kłusie o wymiarach 30x30x30 m. Podczas tej oceny obowiązuje następujący sposób prezentacji – najpierw koń oglądany jest w stępie, następnie w pozycji stój, na końcu w kłusie i ponownie w stępie.
  Oceniane są następujące elementy:

  • typ i pokrój
  • kondycja, pielęgnacja (w tym kucie), ogólne wrażenie
  • ruch w stępie i kłusie

  Skala ocen od 0 do 10 punktów za każdy z wymienionych elementów, z dokładnością do 0,1 punktu. Oceny dokonuje 3-osobowa komisja, ustalając wspólną notę za każdy element. Sumę punktów za poszczególne elementy przemnażamy przez 0,05 i otrzymujemy wynik w punktach bonifikacyjnych. Wynik ten jest podawany publicznie wraz z komentarzem.

 2. Próba ujeżdżenia – dla koni 4 letnich obowiązuje program CNC L 2011, dla 5 letnich program wymagany w danym roku dla tej kategorii wiekowej – CIC1*A 2009. Nie stosuje się ocen ogólnych jak w przypadku koni 6 letnich. Oceny dokonuje 3 sędziów: 2 oceniających na krótkiej oraz 1 sędzia na długiej ścianie czworoboku (porozumiewają się za pomocą krótkofalówki). Komisja wystawia wspólnie notę za każdy z elementów zgodnie z tabelą nr 1 (konie 4-letnie) i tabelą nr 2 (konie 5-letnie). Skala ocen od 0 do 10 pkt. bonifikacyjnych za każdy element (z dokładnością do 0,1 pkt.). Wynik końcowy stanowi sumę punktów za poszczególne elementy (stęp, kłus, galop, przydatność do ujeżdżenia i wrażenie ogólne) podzieloną przez 5. Wynik otrzymujemy w punktach bonifikacyjnych. Otrzymywany wynik podawany jest publicznie wraz z komentarzem.

We wszystkich próbach WKKW Komisja Sędziowska wspólnie ustala notę konia i podaje do wiadomości z obowiązkowym komentarzem przewodniczącego komisji.

Konie 6-letnie obowiązuje program CIC*B 2009 i oceniane są w sposób tradycyjny.

TABELA 1
Arkusz oceny w próbie ujeżdżenia – MPMK konie 4-letnie

Punkty karne za błędy:

 • I pomyłka – 0,2 pkt.
 • II pomyłka – 0,4 pkt.
 • III pomyłka – eliminacja

TABELA 2
Arkusz oceny w próbie ujeżdżenia – MPMK konie 5-letnie

Punkty karne za błędy:

 • I pomyłka – 0,2 pkt.
 • II pomyłka – 0,4 pkt.
 • III pomyłka – eliminacja

Drugi dzień

Próba terenowa rozgrywana według zasad sędziowania na styl dla koni 4- (klasa L) i 5-letnich (klasa P) według tabeli nr 3 i 5. Wprowadza się dodatkowe sędziowanie stylu pokonywania przez konia odcinka D przez 3 sędziów. Ocenie powinno podlegać nie mniej niż 2/3 przebiegu trasy krosu, w tym przeszkody i odcinki między nimi. W przypadku 4-latków zaleca się, aby konie z tej grupy wiekowej były testowane na tzw. przeszkodach o „szerokich frontach”. Ponadto, zalecane jest, aby ocenie podlegał wyskok z wody oraz w kategorii koni 5. letnich następujące rodzaje przeszkód: suchy rów, wskok do wody, zeskok, wskok, wąski front, kombinacja. Oceny wystawia się w skali od 0 do 2 pkt. bonifikacyjnych. Sędziowie po zakończonych przejazdach ustalają wspólną notę. Wynik otrzymany w punktach bonifikacyjnych mnożymy przez dwa z uwagi na znaczenie próby krosowej w WKKW. Komisja sędziowska (Przewodniczący) jest zobowiązana do skomentowania oceny stylu w próbie terenowej w czasie przeglądu weterynaryjnego, w ostatnim dniu zawodów.

Konie 6-letnie obowiązuje kros konkursu CIC*, oceniany tradycyjnie.

TABELA 3
Arkusz oceny stylu w próbie terenowej – MPMK konie 4 i 5-letnie

Punkty karne za błędy:

 • Pierwszy upadek jeźdźca – eliminacja
 • I nieposłuszeństwo – 4 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 8 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,1 pkt.
 • Upadek konia – eliminacja
 • Przekroczenie czasu maksymalnego – eliminacja

Trzeci dzień

Próba w skokach dla koni 4- i 5-letnich oceniana jest wg zasad konkursu z oceną stylu konia. Stopień trudności konkursu odpowiednio na poziomie klasy L i P. Szczegółowe warunki techniczne konkursu według w tabeli nr 4 i 5.

Konie 6-letnie poddawane są próbie skokowej zgodnie zasadami tradycyjnego konkursu CIC*.

TABELA 4
Arkusz Oceny w próbie skokowej – MPMK 4- i 5-letnich

Punkty karne za błędy:

 • Pierwszy upadek jeźdźca – 2,0 pkt.
 • Drugi upadek jeźdźca – eliminacja
 • Zrzutka – 1 pkt.
 • Spóźnienie za każdą rozpoczętą sekundę – 0,5 pkt.
 • I nieposłuszeństwo – 1,0 pkt.
 • II nieposłuszeństwo – 2 pkt.
 • III nieposłuszeństwo – eliminacja
 • Upadek konia – eliminacja
 • Przekroczenie czasu maksymalnego – eliminacja

TABELA 5
Parametry przeszkód, warunki techniczne próby terenowej oraz próby skoków w zależności od rodzaju imprezy i klasy konkursu.

RODZAJ ZAWODÓW – KLASA KONKURSU
  Konie 6-letnie Konie 5-letnie Konie 4-letnie
PRÓBA TERENOWA (wymiary przeszkód podane w centymetrach)
Dystans 2400m – 3200m 1600m – 2800m 1600m – 2000m
Ilość skoków 20 – 25 17 – 25 15 – 20
Tempo m/min 520 470 – 520 450 – 500
Wysokość części stałej w krosie 110 105 100
Wysokość hyrdy w krosie 130 120 110
Szer. przeszkody w najwyż. punkcie 140 120 110
Szer. przeszkody u podstawy 210 180 160
Przeszkoda tylko szeroka 280 200 150
Maksymalna wysokość zeskoku 160 140 120
Ilość zeskoków o maks. wymiarach 2 2 1
Minimalna odległość brzegów wody 900 900 900
Maks. liczba kombinacji w krosie bez ogr. 5 2
PRÓBA SKOKÓW (wymiary podane w centymetrach)
Wysokość przeszkód 115 105 100
Szerokość przeszkód 140 120 100
Szerokość podstawy lub triplebarru 190 160 130
Liczba przeszkód / liczba skoków 10-11 / 13 8-10 / 12 8 / 9
Ilość i rodzaje szeregów 1 x AB
1 x ABC
1 x AB
lub 1 x ABC
1 x AB
Dystans (w metrach) 350-450 350-400 300-400
Tempo (w m/min.) 350 300 300

Zasady kwalifikacji koni polskiej hodowli do Mistrzostw Świata Młodych Koni 2012

 1. Minimalne wymagania, które musi spełnić koń, aby zdobyć kwalifikacje do Lion d’Angers na Mistrzostwa Świata Młodych Koni

  • 7 latek – 2 x CIC2* – z wynikiem max. 60% w ujeżdżeniu (każde zawody), do 30 sekund spóźnienia w crossie i maksimum 4 punkty karne w skokach
  • 6 latek – 2 x CIC1* z wynikiem max. 60% w ujeżdżeniu (każde zawody), do 30 sekund spóźnienia w crossie i 4 punkty karne w skokach
 2. Ostateczna decyzja o składzie reprezentacji do startu w MŚMK należy do Komisji Koordynacyjnej i Komisji WKKW przy PZJ. Komisja Koordynacyjna ma prawo zakwalifikować do startu konie, które zajęły niższe miejsca w rankingu kwalifikacyjnym. Zdobycie powyższych minimum eliminacyjnego, nie oznacza automatycznej kwalifikacji do MSMK.
 3. Każda para starająca się o start w MŚMK musi posiadać minimum FEI wymagane przy starcie w MŚMK.
Przewiń do góry