Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2014

 

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w sezo­nie 2014 jedy­nie peł­ne wyni­ki, zawie­ra­ją­ce datę uro­dze­nia oraz pocho­dze­nie konia, będą pod­sta­wą do kwa­li­fi­ka­cji konia do MPMK.

Regulamin rozgrywania MPMK w 2014 r.

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Skoki przez prze­szko­dy 28 – 30 sierp­nia 2014 Gajewniki
Sportowe raj­dy kon­ne 5 – 7 wrze­śnia 2014 Koczek
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 12 – 14 wrze­śnia 2014 Kwieki
WKKW 19 – 21 wrze­śnia 2014 Strzegom
Ujeżdżenie 3 – 5 paź­dzier­ni­ka 2014 Strzegom

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2014, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2014.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Informujemy, że wyni­ki kon­kur­su nr 15 z Zawodów Ogólnopolskich ZO-B2* (CSN) w Jakubowicach zosta­ją uzna­ne  jako kwa­li­fi­ka­cje do sko­ko­wych MPMK w kate­go­rii koni 7 let­nich. Wg warun­ków tech­nicz­nych tego kon­kur­su zamiesz­czo­nych w wyni­kach, był on dwu­fa­zo­wy 130/135 cm, czy­li liczył­by się tyl­ko dla koni 6 let­nich. Po potwier­dze­niu przez PZJ (Konrad Rychlik), że w wyni­kach jest błąd i de fac­to jest to kon­kurs dwu­fa­zo­wy, ale o wyso­ko­ści prze­szkód 135/135 cm.  został on uzna­ny jako kwa­li­fi­ka­cyj­ny.

Wyniki

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Udostępniamy fil­my pre­zen­tu­ją­ce wszyst­kie prze­jaz­dy oraz oddziel­nie 3 naj­lep­sze prze­jaz­dy w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej dla koni hodow­li pol­skiej oraz hodow­li zagra­nicz­nej.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2014

Minimalne wyma­ga­nia – MŚMK 2014 w sko­kach przez prze­szko­dy

Terminy

Ujeżdżenie 6 – 10 sierp­nia 2014 Verden (Niemcy)
Skoki przez prze­szko­dy 18 – 21 wrze­śnia 2014 Zangersheide – Lanaken (Belgia)
WKKW 16 – 19 paź­dzier­ni­ka 2014 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Hodowca i Jeździec