Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2018

 


Regulamin rozgrywania MPMK w 2018 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe:

Terminy

Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
25 – 26 lip­ca 2018 SO Bogusławice
zawo­dy odwo­ła­ne
Sportowe raj­dy kon­ne 14 – 15 wrze­śnia 2018 Krakowski Tor Wyścigów
Konnych – Dąbrówka
Ujeżdżenie 20 – 23 wrze­śnia 2018 Strzegom
Skoki przez prze­szko­dy 20 – 23 wrze­śnia 2018 Strzegom
WKKW 20 – 23 wrze­śnia 2018 Strzegom

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2018, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2018.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Listy startowe i wyniki

Ujeżdżenie

WKKW


Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2018

Terminy

Ujeżdżenie 2 – 5 sierp­nia 2018 Ermelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 5 – 9 wrze­śnia 2018 Mezohegyes (Węgry)
Skoki przez prze­szko­dy 13 – 16 wrze­śnia 2018 Lanaken (Belgia)
Sportowe raj­dy kon­ne 29 wrze­śnia 2018 Samorin (Słowacja)
WKKW 18 – 21 paź­dzier­ni­ka 2018 Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Informacje dodatkowe

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec