Selekcja

Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2018

 

Regulamin rozgrywania MPMK w 2018 roku

Postanowienia ogólne

Postanowienia szczegółowe

Terminy

Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi
25 – 26 lip­ca
SO Bogusławice
zawo­dy odwo­ła­ne
Sportowe raj­dy kon­ne 14 – 15 wrze­śnia Krakowski Tor Wyścigów
Konnych – Dąbrówka
Ujeżdżenie 20 – 23 wrze­śnia Strzegom
Skoki przez prze­szko­dy 20 – 23 wrze­śnia Strzegom
WKKW 20 – 23 wrze­śnia Strzegom

Propozycje

Druki

Kwalifikacje

W związ­ku z koniecz­no­ścią IDENTYFIKACJI koni bio­rą­cych udział w MPMK oraz odpo­wie­dzial­no­ścią za pro­ces iden­ty­fi­ka­cji w Polsce uprzej­mie infor­mu­je­my, że WYNIKI ZAWODÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE DO MPMK 2018, zgod­nie z regu­la­mi­nem tej impre­zy, MUSZĄ ZAWIERAĆ POCHODZENIE STARTUJĄCEGO KONIA.
WYNIKI BEZ INFORMACJI O POCHODZENIU NIE BĘDĄ UZNANE JAKO KWALIFIKACJE 2018.

Przypominamy, że konie nie zare­je­stro­wa­ne w bazie PZHK nie mają pra­wa star­tu w tych zawo­dach, doty­czy to koni hodow­li zagra­nicz­nej, ponie­waż konie hodow­li pol­skiej mają obo­wią­zek takiej reje­stra­cji w Centralnym Rejestrze Koniowatych.

Wyniki

Ujeżdżenie

Skoki przez przeszkody

WKKW

Sportowe rajdy konne

Filmy

Zapraszamy do oglą­da­nia prze­jaz­dów z Mistrzostw Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu, sko­kach przez prze­szko­dy i WKKW.

Udostępniamy fil­my:

  • w przy­pad­ku ujeż­dże­nia i sko­ków – pre­zen­tu­ją­ce fina­ło­we prze­jaz­dy 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej,
  • w przy­pad­ku WKKW – pre­zen­tu­ją­ce prze­jaz­dy z cros­su 3 naj­lep­szych koni w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej hodow­li pol­skiej.

Mistrzostwa Świata Młodych Koni 2018

Terminy

Ujeżdżenie 2 – 5 sierp­nia Ermelo (Holandia)
Powożenie zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi 5 – 9 wrze­śnia Mezohegyes (Węgry)
Skoki przez prze­szko­dy 13 – 16 wrze­śnia Lanaken (Belgia)
Sportowe raj­dy kon­ne 29 wrze­śnia Samorin (Słowacja)
WKKW 18 – 21 paź­dzier­ni­ka Le Lion d’Angers (Francja)

Propozycje

Informacje dodatkowe

Hodowca i Jeździec