Aktualności

MŚMK w skokach przez przeszkody, Lanaken 2018 – propozycje

9 sierpnia 2018 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Wszystkich chęt­nych do star­tu w Mistrzostwach Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy – Lanaken 2018 pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń wraz z wyni­ka­mi spor­to­wy­mi potwier­dzo­ny­mi przez PZJ na adres cuber@pzhk.pl naj­póź­niej do dnia 13.08.

Przypominamy, że ofi­cjal­na licz­ba koni z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi (z pol­skich ksiąg stad­nych będą­cych człon­ka­mi WBFSH), któ­re mają pra­wo star­tu w Lanaken wyno­si 2 sztu­ki w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej. Ostateczną decy­zję o koniach wysła­nych do Lanaken podej­mu­je Komisja Koordynacyjna skła­da­ją­ca się z człon­ków Zarządów PZJ/PZHK. Może się zda­rzyć, że w przy­pad­ku koni z zagra­nicz­ny­mi pasz­por­ta­mi zgo­dę będzie musiał wydać tak­że ory­gi­nal­ny zwią­zek hodow­la­ny, któ­ry wydał pasz­port, tak jak było w przy­pad­ku koni, któ­re mia­ły wystar­to­wać w MŚMK w ujeż­dże­niu.

Linki do: pro­po­zy­cji oraz ter­mi­na­rza cza­so­we­go sko­ko­wych MŚMK w 2018.

Poniżej wyma­ga­nia, któ­re powin­ny zostać speł­nio­ne, aby KK wyra­zi­ła zgo­dę na start okre­ślo­nych koni w Lanaken.

Start w Mistrzostwach Świata Młodych Koni
oraz Sires of the World 2018

O ewen­tu­al­nym star­cie w MŚMK koni zarów­no pol­skiej, jak i zagra­nicz­nej hodow­li decy­du­je Komisja Koordynacyjna w poro­zu­mie­niu z Komisją Dyscypliny przy PZJ.

Przedstawiamy mini­mal­ne wyma­ga­nia (kry­te­ria) sta­wia­ne koniom (kla­cze i ogie­ry), któ­re z puli PZHK mia­ły­by star­to­wać na MŚMK 2018 w sko­kach przez prze­szko­dy (pierw­szeń­stwo mają konie z pasz­por­ta­mi PZHK).

Konie 5 letnie (MŚMK – 125 cm, 125 cm, 130 cm – finał)

  • Minimum to 3 x N1 w kon­kur­sach kla­sycz­nych (125 cm) na trzech róż­nych zawo­dach ogól­no­pol­skich ZOO** lub wyż­szej ran­gi do 4 punk­tów kar­nych w każ­dym kon­kur­sie

Konie 6 letnie (MŚMK – 130 cm, 130 cm, 135 cm – finał)

  • Minimum to 3 x C1 (135 cm) na trzech róż­nych zawo­dach bez punk­tów kar­nych na prze­szko­dach.

Konie 7 letnie (MŚMK – 140 cm, 140 cm, 145 cm – finał)

  • Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we 1 stop­nia,
  • start 2 x GP na zawo­dach mini­mum CSI** lub wyż­szej ran­gi do 4 punk­tów kar­nych na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym.

Sires of the World

Zawodnik – upraw­nie­nia spor­to­we 1 stop­nia.

  • Start 2 x GP na zawo­dach CSI** lub wyż­szej ran­gi z 0 pkt. kar­nych w prze­bie­gu pod­sta­wo­wym

lub

  • Start 2 x GP na zawo­dach CSI*** do 4 punk­tów kar­nych w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym

lub

  • 1 x GP na zawo­dach CSI** – 0 pkt. kar­nych i 1 x GP na zawo­dach CSI***do 4 pkt. na prze­szko­dach w prze­jeź­dzie pod­sta­wo­wym
Hodowca i Jeździec